EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:355:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 355, 15. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 355

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
15. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č 1839/2006 z 28. novembra 2006 o vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Argentínskou republikou podľa článku XXIV: 6 GATT z roku 1994, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1840/2006 z 11. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 74/2004, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1841/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1842/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1843/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1844/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1845/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sleďa atlantického v zónach Vb, VIaN (vody ES), VIb Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1846/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu makrely atlatickej v zóne IIa (vody mimo ES), Vb (vody ES), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII a XIV Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1847/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii upravujú určité horizontálne nariadenia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 zo 14. decembra 2006 o nezrovnalostiach a vymáhaní súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky, o organizácii informačného systému v tejto oblasti a o zrušení nariadenia (EHS) č. 595/91

56

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1849/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2032/2003 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh ( 1 )

63

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1850/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá certifikácie chmeľu a chmeľových produktov

72

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1851/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91, pokiaľ ide o príjem konvenčného krmiva počas obdobia sezónneho presunu stád

88

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2006 zo 14. decembra 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 935/2006

89

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1853/2006 zo 14. decembra 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006

90

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. novembra 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Argentínskou republikou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu

91

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Argentínskou republikou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu

92

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/698/ES, pokiaľ ide o predĺženie obdobia jeho uplatňovania [oznámené pod číslom K(2006) 5783]  ( 1 )

95

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2006, ktorým sa z financovania Spoločenstva vylučujú niektoré výdavky uskutočnené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) [oznámené pod číslom K(2006) 5993]

96

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2006 o pokračovaní porovnávacích skúšok a testov Spoločenstva v roku 2007 s množiteľským a sadivovým materiálom slivky domácej – Prunus domestica L. a jablone – Malus Mill. podľa smernice Rady 92/34/EHS začatých v roku 2003 a 2004

103

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2006 o pokračovaní porovnávacích skúšok a testov Spoločenstva v roku 2007 s množiteľským a sadivovým materiálom špargle – Asparagus officinalis L. podľa smernice Rady 2002/55/ES začatých v roku 2005 ( 1 )

104

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa, rýb a mlieka v Poľsku [oznámené pod číslom K(2006) 6498]  ( 1 )

105

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2006 o vyrovnaní účtov určitých platobných agentúr v Nemecku a Spojenom kráľovstve na základe výdavkov financovaných Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) v rozpočtovom roku 2003 [oznámené pod číslom K(2006) 6506]

107

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top