EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:176:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 176, 30. jún 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 176

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
30. júna 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 962/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2505/96 otvárajúce a stanovujúce správu všeobecných colných kvót Spoločenstva na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 963/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/96, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie všeobecných ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré priemyselné, poľnohospodárske výrobky a rybárske výrobky

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 964/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 965/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 327/98 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 966/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 219/2006, ktorým sa otvára colná kvóta na dovoz banánov kódu KN 0803 00 19 pochádzajúcich z krajín AKT a ktorým sa stanovuje spôsob jej spravovania na obdobie od 1. marca do 31. decembra 2006

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 967/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné podmienky uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s výrobou mimo kvót v sektore cukru

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 968/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 969/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na dovoz kukurice pôvodom z tretích krajín

44

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 970/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2305/2003, ktorým sa otvára tarifná kvóta Spoločenstva na dovoz jačmeňa z tretích krajín a ustanovuje sa jej spravovanie

49

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 971/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2375/2002, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality

51

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 972/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa stanovujú špecifické pravidlá uplatniteľné na dovoz ryže Basmati a prechodný kontrolný systém na určenie jej pôvodu

53

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 973/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1831/96, ktoré otvára a spravuje tarifné kvóty Spoločenstva záväzné podľa GATT pre určité druhy ovocia a zeleniny a výrobky spracované z ovocia a zeleniny od roku 1996

63

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 974/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 877/2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, pokiaľ ide o oznamovanie cien určitých druhov čerstvého ovocia a zeleniny zaznamenaných na trhoch

68

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 975/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 581/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre určité druhy masla, a nariadenie (ES) č. 582/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre sušené odstredené mlieko

69

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa prijímajú mimoriadne opatrenia na podporu trhu s bravčovým mäsom v Nemecku

71

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 977/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

74

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 978/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa neposkytuje žiadna náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

76

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 979/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

77

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 980/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

79

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 981/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 31. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1138/2005

82

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 982/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

83

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 983/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

87

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 984/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

90

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 985/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

92

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 986/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

95

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 987/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

97

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 988/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa obmedzuje dĺžka platnosti vývozných licencií na niektoré výrobky spracované na báze obilnín

98

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. mája 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a samostatným colným územím Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii

100

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a samostatným colným územím Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii

102

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. apríla 2006 o konaní podľa článku 81 Zmluvy o ES (Vec COMP/B-1/38.348 – Repsol CPP) [oznámené pod číslom K(2006) 1548]  ( 1 )

104

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/436/ES, pokiaľ ide o finančný príspevok Spoločenstva do trustového fondu 911100MTF/INT/003/EHS (TFEU 970089129) [oznámené pod číslom K(2006) 2076]

105

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2006/448/SZBP zo 7. júna 2006 o predĺžení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Indonézie o úlohách, postavení, výsadách a imunitách Pozorovateľskej misie Európskej únie v Acehu (Indonézia) (Acehská pozorovateľská misia – APM) a jej personálu

107

Výmena listov o predĺžení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Indonézie o úlohách, postavení, výsadách a imunitách Pozorovateľskej misie Európskej únie v Acehu (Indonézia) (Acehská pozorovateľská misia – APM) a jej personálu

108

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Čílskou republikou o zmenách a doplneniach Dohody o obchode s vínom, ktorá tvorí prílohu Dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čílskou republikou na strane druhej

110

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Čílskou republikou o zmenách a doplneniach Dohody o obchode s liehovinami a aromatizovanými nápojmi, ktorá tvorí prílohu Dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čílskou republikou na strane druhej

110

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUJUST LEX/1/2006 z 13. júna 2006 o predĺžení mandátu vedúceho misie integrovanej misie Európskej únie pre oblasť právneho štátu v Iraku, EUJUST LEX

111

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top