EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:346:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 346, 29. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 346

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
29. decembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2169/2005 z 21. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98 o zavedení eura

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2170/2005 z 28. decembra 2005, ktorým sa stanovujú dovozné clá uplatniteľné v prípade polobielenej alebo bielenej ryže od 1. septembra 2005

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2171/2005 z 23. decembra 2005 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2172/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi

10

 

*

Smernica Rady 2005/93/ES z 21. decembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 69/169/EHS, pokiaľ ide o dočasné množstvové obmedzenie dovozu piva do Fínska

16

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/264/ES prijímajúce bezpečnostné nariadenia Rady

18

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. decembra 2005 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Thajskom podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou koncesií týkajúcich sa ryže stanovených v zozname CXL ES pripojenom ku GATT 1994

24

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Thajskom podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou koncesií týkajúcich sa ryže stanovených v zozname CXL ES pripojenom ku GATT 1994

26

 

*

Informácia o nadobudnutí účinnosti rozhodnutia Rady 2005/953/ES o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Thajskom podľa článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 v súvislosti s úpravou koncesií týkajúcich sa ryže, stanovených v zozname CXL ES, ktorý tvorí prílohu k dohode GATT z roku 1994

30

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. decembra 2005 o zmene a doplnení Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorými sa banke umožní financovať činnosti v Mongolsku

31

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo č. 3/2005 zriadeného Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami z 19. decembra 2005 týkajúce sa prispôsobenia príloh 1 a 2 po rozšírení Európskej únie

33

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo č. 4/2005 z 19. decembra 2005 o zmene dodatku 1 k prílohe 9 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

44

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPAT/1/2005 zo 7. decembra 2005 o vymenovaní veliteľa misie policajného poradného tímu EÚ v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, EUPAT

46

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k informácii o dátume nadobudnutia platnosti Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o všeobecných zásadách účasti Albánskej republiky na programoch Spoločenstva (Tento text ruší a nahrádza text uverejnený v  úradnom vestníku L 208 z 11. augusta 2005 )

47

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top