EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:200:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 200, 30. júl 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 200

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
30. júla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1237/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1238/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 85/2004, ktorým sa ustanovuje obchodná norma na jablká

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1239/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 581/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre určité druhy masla, a nariadenie (ES) č. 582/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre sušené odstredené mlieko

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1240/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1279/98, pokiaľ ide o určité colné kvóty na výrobky z hovädzieho a teľacieho mäsa s pôvodom v Rumunsku

34

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1241/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania colnej kvóty na niektorý živý hovädzí dobytok s pôvodom v Rumunsku podľa rozhodnutia Rady 2003/18/ES

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1242/2005 z 29. júla 2005 stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 168. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1243/2005 z 29. júla 2005 stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 168. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

47

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1244/2005 z 29. júla 2005 stanovujúce maximálnu výšku subvencie pre zahustené maslo na 340. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

49

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1245/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa pozastavuje nákup masla v niektorých členských štátoch

50

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1246/2005 z 29. júla 2005 týkajúce sa 87. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

51

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1247/2005 z 29. júla 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 24. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

52

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1248/2005 z 29. júla 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu prášku z odstredeného mlieka pri 23. individuálnej výzve na verejnú súťaž vyhlásenú na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 214/2001

53

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1249/2005 z 29. júla 2005, určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

54

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1250/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

56

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1251/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

58

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1252/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

60

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1253/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

62

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1254/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 31. augusta 2005

64

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1255/2005 z 29. júla 2005, ustanovujúce podmienky, za ktorých je možné prijať žiadosti o dovozné certifikáty, predložené v júli 2005, pre niektoré mliečne výrobky v rámci niektorých tarifných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001

65

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1256/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. augusta 2005

68

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1257/2005 z 29. júla 2005 o výdaji vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (broskyne)

71

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1258/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

72

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1259/2005 z 27. júla 2005 o uložení dočasného antidumpingového cla na dovoz kyseliny vínnej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

73

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti dodatkového protokolu k Európskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Rumunskom na strane druhej, so zreteľom na pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

91

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. októbra 2002 týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Prípad COMP/E-2/37.784 – Aukčné domy umeleckých diel) [oznámené pod číslom K(2002) 4283 konečná verzia a korigendá K(2002) 4283/7 a K(2002) 4283/8]  ( 1 )

92

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B prílohy XII k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o niektoré prevádzkarne v rybnom, mäsovom a mliekarenskom sektore v Poľsku [oznámené pod číslom K(2005) 2813]  ( 1 )

96

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/592/SZBP z 29. júla 2005, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/161/SZBP o obnovení reštriktívnych opatrení voči Zimbabwe

98

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top