EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:126:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 126, 19. máj 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 126

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
19. mája 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 747/2005 z 18. mája 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 748/2005 z 18. mája 2005, ktorým sa otvára verejná súťaž na predaj vínneho destilátu na účely jeho použitia vo forme bioetanolu v Spoločenstve

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 749/2005 z 18. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2131/93, ktorým sa ustanovuje postup a podmienky pre predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 750/2005 z 18. mája 2005 o nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi ( 1 )

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 751/2005 zo 17. mája 2005 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 752/2005 z 18. mája 2005, ktorým sa stanovuje sadzba náhrad uplatniteľná na vajcia a vaječné žľétky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 753/2005 z 18. mája 2005 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 754/2005 z 18. mája 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 19. mája 2005

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 755/2005 z 18. mája 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na hydinové mäso uplatniteľné od 19. mája 2005

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 756/2005 z 18. mája 2005, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

36

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 757/2005 z 18. mája 2005, ktorým sa štyridsiaty šiestykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

38

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2005, ktorým sa ustanovuje skupina mimovládnych expertov v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva

40

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. mája 2005, ktorým sa zavádza dotazník hlásenia o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES [oznámené pod číslom K(2005) 1359]  ( 1 )

43

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. mája 2005, ktorým sa povoľujú metódy klasifikácie trupov ošípaných v Maďarsku [oznámené pod číslom K(2005) 1448]

55

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Dozorný orgán EZVO

 

*

Odporúčanie Dozorného orgánu EZVO č. 65/04/COL z 31. marca 2004 týkajúce sa koordinovaného programu úradných kontrol krmív na rok 2004

59

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 718/2005 z 12. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (Tento text zrušuje a náhradza text, ktorý bol uverejnený v  Úradnom vestníku Európskej únie L 121 z 13. mája 2005, s. 64 )

68

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top