EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:097:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 97, 15. apríl 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 97

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
15. apríla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 564/2005 z 8. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1601/2001 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečnom výbere dočasného antidumpingového cla uloženého na dovozy niektorých železných alebo oceľových lán a káblov s pôvodom v Českej republike, Rusku, Thajsku a Turecku

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 565/2005 zo 14. apríla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 566/2005 zo 14. apríla 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú sadzby náhrad uplatniteľné pre určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 567/2005 zo 14. apríla 2005, ktorým sa na hospodársky rok 2004/2005 stanovujú čiastky, ktoré sa majú vyplatiť organizáciám výrobcov olivového oleja a ich združeniam uznaným podľa nariadenia Rady č. 136/66/EHS

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 568/2005 zo 14. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1159/2003, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovozu trstinového cukru na základe určitých colných kvót a preferenčných dohôd na hospodárske roky 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 569/2005 zo 14. apríla 2005, ktorým sa ustanovuje prechodné opatrenie na hospodársky rok 2004/2005, pokiaľ ide o financovanie skladovania obilnín ponúknutých na intervenciu v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a na Slovensku

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 570/2005 zo 14. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 118/2005, pokiaľ ide o stanovenie rozpočtových stropov pre priame platby, ktoré možno poskytnúť v súlade s článkom 71 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 571/2005 zo 14. apríla 2005, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 15. apríla 2005

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 572/2005 zo 14. apríla 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 573/2005 zo 14. apríla 2005, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 23. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 574/2005 zo 14. apríla 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 575/2005 zo 14. apríla 2005, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 576/2005 zo 14. apríla 2005, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 577/2005 zo 14. apríla 2005, ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla pre cirok v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2275/2004

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 578/2005 zo 14. apríla 2005, ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2277/2004

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 579/2005 zo 14. apríla 2005, ktorým sa určuje maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 487/2005

33

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 580/2005 zo 14. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 206/2005, ktorým sa zavádzajú konečné ochranné opatrenia proti dovozu chovaných lososov

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 581/2005 zo 14. apríla 2005 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 582/2005 zo 14. apríla 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 115/2005

36

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Informácie súvisiace s nadobudnutím platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na spracované poľnohospodárske výrobky

37

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. marca 2005 o nezaradení kyseliny krezolovej, dichlorofenu, imazametabenzu, kasugamycínu a polyoxínu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín, ktoré tieto látky obsahujú [oznámené pod číslom K(2005) 975]  ( 1 )

38

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Dozorný orgán EZVO

 

*

Rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO č. 305/04/COL z 1. decembra 2004, ktorým sa po štyridsiatyôsmy raz menia a dopĺňajú procesné a hmotné pravidlá v oblasti štátnej pomoci zmenou a doplnením kapitoly 16 „Pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach a návrh vhodných opatrení“

41

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2005/304/SZBP z 12. apríla 2005 o predchádzaní, riadení a riešení konfliktov v Afrike, ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2004/85/SZBP

57

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Komisie 2004/93/ES z 21. septembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS na účely prispôsobenia jej príloh II a III technickému pokroku ( Ú v. EÚ L 300, z 25.9.2004 )

63

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top