EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:094:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 94, 13. apríl 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 94

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
13. apríla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 555/2005 zo 17. februára 2005 o uzavretí protokolu, ktorým sa na obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2006 stanovujú rybolovné práva na tuniakov a finančný príspevok stanovené Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Demokratickej republiky Madagaskar o rybolove pri pobreží Madagaskaru

1

Agreement in the form of an exchange of letters concerning the provisional application of the Protocol defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the Tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar

3

Protocol defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the Tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 556/2005 z 12. apríla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 557/2005 z 11. apríla 2005 o zastavení rybolovu hlbinnej krevety pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu, s výnimkou Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 558/2005 z 12. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3846/87, ktorým sa ustanovuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady a nariadenie (ES) č. 174/1999, ktoré stanovuje osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 804/68 týkajúceho sa vývozných licencií a vývozných náhrad v prípade mlieka a mliečnych výrobkov

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 559/2005 z 12. apríla 2005 o začatí prešetrovania týkajúceho sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených nariadením Rady (ES) č. 2074/2004 na dovozy určitých mechanizmov krúžkových viazačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých mechanizmov krúžkových viazačov odoslaných z Laoskej ľudovodemokratickej republiky, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Laoskej ľudovodemokratickej republike, a o zavedení opatrenia, na základe ktorého budú takéto dovozy podliehať registrácii

26

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. apríla 2005 ustanovujúce podrobné pravidlá monitorovania cieľov opätovného využitia/spätného získavania a opätovného využitia/recyklácie, stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti [oznámené pod číslom K(2004) 2849]  (1)

30

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. apríla 2005, ktoré sa týka žiadosti o výnimku podľa odseku 2 písm. b) prílohy III a článku 9 smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom K(2005) 1032]

34

 

*

Stanovisko Komisie k článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva

37

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/296/SZBP, SVV z 24. januára 2005 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

38

Dohoda medzi Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

39

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top