EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:034:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 34, 08. február 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 34

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
8. februára 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 207/2005 zo 7. februára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 208/2005 zo 4. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 466/2001, pokiaľ ide o polycyklické aromatické uhľovodíky (1)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 209/2005 zo 7. februára 2005, ktorým sa ustanovuje zoznam textilných výrobkov, pri ktorých sa nevyžaduje dôkaz o pôvode na prepustenie do colného režimu voľný obeh v Spoločenstve

6

 

*

Smernica Komisie 2005/10/ES zo 4. februára 2005, ktorou sa ustanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu úrovní obsahu benzo(a)pyrénu v potravinách (1)

15

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2005/107/ES:Rozhodnutie Komisie z 2. februára 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k rozhodnutiu 2002/308/ES, ktorým sa ustanovujú zoznamy schválených zón a schválených fariem, pokiaľ ide o ochorenie rýb na vírusovú hemoragickú septikémiu (VHS) a infekčnú hematopoetickú nekrózu (IHN) alebo pokiaľ ide o obidve tieto ochorenia (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 188)  (1)

21

 

*

2005/108/ES:Odporúčanie Komisie zo 4. februára 2005 o ďalšom vyšetrovaní hodnôt obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v určitých potravinách (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 256)  (1)

43

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/109/SZBP z 24. januára 2005 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o účasti Marockého kráľovstva na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea)

46

Dohoda medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o účasti Marockého kráľovstva na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea)

47

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004, ustanovujúcemu podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20.11.2004)

51

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top