EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:019:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 19, 21. január 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 19

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
21. januára 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 83/2005 z 18. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2604/2000 o dovozoch polyetylén tereftalátu s pôvodom, okrem iného, v Kórejskej republike a na Taiwane

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 84/2005 z 18. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (ES) č. 2042/2000, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy televíznych kamerových systémov s pôvodom v Japonsku

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 85/2005 z 20. januára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 86/2005 z 20. januára 2005, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 21. januára 2005

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 87/2005 z 20. januára 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 88/2005 z 20. januára 2005, ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 89/2005 z 20. januára 2005, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 17. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 90/2005 z 20. januára 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 91/2005 z 20. januára 2005 o uplatňovaní redukčného koeficientu na osvedčenia o náhrade pre tovary, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, tak ako je ustanovené v článku 8 odsek 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 92/2005 z 19. januára 2005, ktorým sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 v súvislosti so spôsobmi likvidácie alebo použitia živočíšnych vedľajších produktov a ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI v súvislosti s transformáciou bioplynu a spracovaním kafilerických tukov ( 1 )

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 93/2005 z 19. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokiaľ ide o spracovanie živočíšnych vedľajších produktov rybieho pôvodu a o obchodné doklady na prepravu živočíšnych vedľajších produktov ( 1 )

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 94/2005 z 20. januára 2005, ktoré sa týka vydávania povolení na ryžu pochádzajúcu zo štátov AKT a zo zámorských krajín a území na základe žiadostí predložených počas prvých piatich pracovných dní v mesiaci január 2005, v zmysle nariadenia (ES) č. 638/2003

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 95/2005 z 20. januára 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 96/2005 z 20. januára 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 97/2005 z 20. januára 2005 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 1565/2004

46

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 98/2005 z 20. januára 2005 týkajúce sa podaných ponúk na dovoz ciroku v rámci verejnej súťaže, ktorá je predmetom nariadenia (ES) č. 2275/2004

47

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 99/2005 z 20. januára 2005, ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2277/2004

48

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 100/2005 z 20. januára 2005, ktorým sa určuje maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2276/2004

49

 

*

Smernica Komisie 2005/4/ES z 19. januára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/22/ES, ktorou sa určujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy pre úradnú kontrolu obsahu olova, kadmia, ortuti a 3-MCPD v potravinách ( 1 )

50

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2005/35/ES:
Rozhodnutie Rady zo 7. decembra 2004 o podpise Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov a o podpise sprievodného memoranda o porozumení

53

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúca opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

55

 

 

Komisia

 

*

2005/36/ES:
Rozhodnutie Komisie z 8. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2004/166/ES o pomoci pri reštrukturalizácii, ktorú Francúzsko uvažuje zaviesť v prospech Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM), námorná spoločnosť (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 3359)
 ( 1 )

70

 

*

2005/37/ES:
Rozhodnutie Komisie z 29. októbra 2004, ktorým sa zriaďuje Európske vedecko-technické centrum (EVTC) a ktorým sa ustanovuje koordinácia technických činností na ochranu euromincí pred falšovaním

73

 

*

2005/38/ES:
Rozhodnutie Komisie z 27. decembra 2004 o pridelení ďalších dní neprítomnosti v prístave Holandska v súlade s prílohou V k nariadeniu Rady (ES) č. 2287/2003 (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5269)

75

 

*

2005/39/ES:
Rozhodnutie Komisie z 30. decembra 2004, o financovaní externej evaluácie veterinárnej politiky Spoločenstva a štúdie analyzujúcej náklady finančného nástroja EÚ na financovanie rizika epidémií hospodárskych zvierat a podmienky tohto financovania

76

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top