EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:109:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 109, 7. marca 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 109

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
7. marca 2022


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2022/C 109/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2022/C 109/02

Spojené veci C-177/19 P až C-179/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 13. januára 2022 – Spolková republika Nemecko/Ville de Paris (Francúzsko), Ville de Bruxelles (Belgicko), Ayuntamiento de Madrid (Španielsko), Európska komisia (C-177/19 P), Maďarsko/Ville de Paris (Francúzsko), Ville de Bruxelles (Belgicko), Ayuntamiento de Madrid (Španielsko), Európska komisia (C-178/19 P), Európska komisa/Ville de Paris (Francúzsko), Ville de Bruxelles (Belgicko), Ayuntamiento de Madrid (Španielsko) (C-179/19 P) (Odvolanie – Žaloba o neplatnosť – Životné prostredie – Schvaľovanie motorových vozidiel – Nariadenie (EÚ) 2016/646 – Emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) – Stanovenie limitov emisií oxidov dusíka, ktoré nemožno prekročiť (NTE) pri skúškach emisií pri skutočnej jazde (RDE) – Článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ – Prípustnosť žaloby – Entita nižšej ako štátnej úrovne, ktorá má v oblasti ochrany životného prostredia právomoci obmedziť premávku niektorých vozidiel – Podmienka, podľa ktorej musí byť žalobca priamo dotknutý)

2

2022/C 109/03

Vec C-282/19: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 13. januára 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Napoli – Taliansko) – YT a i./Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 1999/70/ES – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Doložky 4 a 5 – Pracovné zmluvy na dobu určitú vo verejnom sektore – Učitelia katolíckeho náboženstva – Pojem „objektívne dôvody“ oprávňujúce predĺžiť takéto zmluvy – Trvalá potreba pracovníkov na zastupovanie)

3

2022/C 109/04

Vec C-377/19: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 13. januára 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Benedetti Pietro e Angelo S.S. a i./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Odvetvie mlieka a mliečnych výrobkov – Kvóty – Dodatočný poplatok – Nariadenie (ES) č. 1788/2003 – Dodávky presahujúce referenčné množstvo, ktoré má výrobca k dispozícii – Výber príspevku na dodatočnom poplatku nákupcom – Vrátenie nadmerne zaplateného poplatku – Nariadenie (ES) č. 595/2004 – Článok 16 – Kritériá prerozdelenia nadmerne zaplateného poplatku)

4

2022/C 109/05

Vec C-881/19: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 13. januára 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský soud v Brně – Česká republika) – Tesco Stores ČR a.s./Ministerstvo zemědělství (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Aproximácia právnych predpisov – Nariadenie (EÚ) č. 1169/2011 – Časť E bod 2 písm. a) prílohy VII – Poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom – Označovanie a prezentácia potravín – Smernica 2000/36/ES – Časť A bod 2 písm. c) prílohy I – Výrobky z kakaa a čokolády – Zoznam zložiek potraviny určenej spotrebiteľom členského štátu)

4

2022/C 109/06

Vec C-55/20: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. januára 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie – Poľsko) – Konanie, ktoré začal Minister Sprawiedliwości (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Prípustnosť – Článok 267 ZFEÚ – Pojem „vnútroštátny súd“ – Disciplinárny súd advokátskej komory – Disciplinárne konanie proti advokátovi – Rozhodnutie disciplinárneho zástupcu o neexistencii disciplinárneho previnenia a ukončení vyšetrovania – Žaloba ministra spravodlivosti podaná na disciplinárny súd advokátskej komory – Smernica 2006/123/ES – Služby na vnútornom trhu – Článok 4 bod 6 a článok 10 ods. 6 – Systém udeľovania povolení – Odňatie povolenia – Článok 47 Charty základných práv Európskej únie – Neuplatniteľnosť)

5

2022/C 109/07

Vec C-110/20: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 13. januára 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Regione Puglia/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Energetika – Smernica 94/22/ES – Podmienky udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov – Povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v konkrétnej geografickej oblasti na dobu určitú – Priľahlé oblasti – Udelenie viacerých povolení tomu istému subjektu – Smernica 2011/92/EÚ – Článok 4 ods. 2 a 3 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie)

6

2022/C 109/08

Vec C-156/20: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 13. januára 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom – Spojené kráľovstvo) – Zipvit Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 168 – Právo na odpočítanie dane – Poskytovanie poštových služieb, ktoré bolo nesprávne oslobodené od dane – DPH považovaná za zahrnutú do obchodnej ceny služieb na účely uplatnenia práva na odpočítanie dane – Vylúčenie – Pojem DPH „splatná alebo zaplatená“)

6

2022/C 109/09

Vec C-326/20: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. januára 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administratīvā apgabaltiesa – Lotyšsko) – „MONO“ SIA/Valsts ieņēmumu dienests (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spotrebné dane – Smernica 2008/118/ES – Oslobodenie od harmonizovanej spotrebnej dane – Tovar určený na použitie v rámci diplomatických alebo konzulárnych vzťahov – Podmienky uplatnenia oslobodenia od dane stanovené hostiteľským členským štátom – Platba bezhotovostnými platobnými prostriedkami)

7

2022/C 109/10

Vec C-327/20: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 13. januára 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Opolu – Poľsko) – Skarb Państwa – Starosta – Nyski/New Media Development & Hotel Services Sp. z o.o. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2011/7/EÚ – Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách – Pôsobnosť – Pojem „obchodné transakcie“ – Orgán verejnej moci konajúci ako veriteľ podniku – Vylúčenie – Poskytnutie nehnuteľného majetku do trvalého užívania podniku orgánom verejnej moci za ročný poplatok)

8

2022/C 109/11

Vec C-351/20 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. januára 2022 – Liviu Dragnea/Európska komisia (Odvolanie – Vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) – Vyšetrovacie správy – Žiadosť o začatie vyšetrovania týkajúceho sa vedenia predbežných vyšetrovaní OLAF-om – Žiadosť o prístup k dokumentom – Zamietavý list – Článok 263 ZFEÚ – Rozhodnutie, ktoré môže byť predmetom žaloby o neplatnosť – Lehota na podanie žalôb – Žaloba namierená proti listu potvrdzujúcemu vyšetrovacie správy OLAF-u – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Článok 6 a článok 7 ods. 2 – Povinnosť informovať žiadateľa o jeho práve podať opakovanú žiadosť)

8

2022/C 109/12

Vec C-361/20 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 13. januára 2022 – YG/Európska komisia (Odvolanie – Verejná služba – Úradník – Povýšenie – Povýšenie za rok 2017 – Rozhodnutie nepovýšiť žalobcu – Článok 45 ods. 1 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie – Porovnanie zásluh – Zásada rovnosti zaobchádzania – Povinnosť odôvodnenia)

9

2022/C 109/13

Vec C-363/20: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 13. januára 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék – Maďarsko) – MARCAS MC Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločnosti – Daň z príjmov právnických osôb – Daňová kontrola – Pôsobnosť práva Únie – Charta základných práv Európskej únie – Článok 51 ods. 1 – Vykonanie práva Únie – Neexistencia – Štvrtá smernica 78/660/EHS – Ročná účtovná závierka niektorých typov spoločností – Zaúčtovanie príjmov z práv duševného vlastníctva – Článok 2 ods. 3 – Zásada verného a pravdivého obrazu – Článok 31 – Oceňovanie položiek ročnej účtovnej závierky – Dodržiavanie účtovných zásad)

9

2022/C 109/14

Vec C-513/20: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 13. januára 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo – Potugalsko) – Autoridade Tributária e Aduaneira/Termas Sulfurosas de Alcafache SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 132 ods. 1 písm. b) – Oslobodenie od dane pri určitých činnostiach verejného záujmu – Oslobodenie hospitalizácie a zdravotnej starostlivosti od dane – Úzko súvisiace činnosti – Kúpeľné kúry – Suma získaná za vystavenie individuálnej karty, ktorej súčasťou je zdravotná karta)

10

2022/C 109/15

Vec C-514/20: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 13. januára 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht – Nemecko) – DS/Koch Personaldienstleistungen GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Charta základných práv Európskej únie – Článok 31 ods. 2 – Smernica 2003/88/ES – Organizácia pracovného času – Článok 7 – Dovolenka za kalendárny rok – Pracovný čas – Práca nadčas – Výpočet pracovného času za každý mesiac – Neexistencia príplatku za prácu nadčas v prípade čerpania dovolenky)

11

2022/C 109/16

Vec C-683/20: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 13. januára 2022 – Európska komisia/Slovenská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom – Životné prostredie – Smernica 2002/49/ES – Posudzovanie a riadenie environmentálneho hluku – Väčšie cestné úseky a väčšie železničné úseky – Článok 8 ods. 2 – Akčné plány – Článok 10 ods. 2 – Príloha VI – Zhrnutia akčných plánov – Neoznámenie Komisii v stanovených lehotách)

11

2022/C 109/17

Vec C-724/20: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. januára 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation – Francúzsko) – Paget Approbois SAS/Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sloboda usadiť sa – Slobodné poskytovanie služieb – Poistenie a zaistenie – Smernica 2009/138/ES – Likvidácia poisťovní – Článok 292 – Účinky likvidácií na prebiehajúce konania – Výnimka z uplatniteľnosti lex concursus – Lex processus)

12

2022/C 109/18

Vec C-623/21: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 29. októbra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Stuttgart – Nemecko) – Société Air France SA/AQ a i. (Letecká doprava – Odškodnenie cestujúcich v leteckej doprave v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letu – Rozdiel medzi odmietnutím nástupu na palubu, zrušením a veľkým meškaním v prípade presmerovania letu, ktoré spôsobí kratšie meškanie ako pôvodne rezervovaný let)

13

2022/C 109/19

Vec C-697/21: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 5. januára 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Düsseldorf – Nemecko) – PW/Eurowings GmbH (Letecká doprava – Náhrada cestujúcim v leteckej doprave v prípade zrušenia letu – Spôsoby náhrady nákladov na letenku – Náhrada formou poukážky – Žiadosť o náhradu v hotovosti)

13

2022/C 109/20

Vec C-548/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Tirol (Rakúsko) 6. septembra 2021 – C.G./Bezirkshauptmannschaft Landeck

14

2022/C 109/21

Vec C-725/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 30. novembra 2021 – SOMEO S.A., predtým PEARL STREAM S.A./Slovinská republika

14

2022/C 109/22

Vec C-752/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd – Chaskovo (Bulharsko) 7. decembra 2021 – JP EOOD/Otdel „Mitničesko razsledvane i razuznavane“ v Teritorijalna direkcija „Mitnica Burgas“

15

2022/C 109/23

Vec C-767/21 P: Odvolanie podané 8. decembra 2021: Jérôme Rivière a i. proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) zo 6. októbra 2021 vo veci T-88/20, Rivière a i./Parlament

16

2022/C 109/24

Vec C-788/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Retten i Esbjerg (Dánsko) 17. decembra 2021 – Skatteministeriet Departementet/Global Gravity ApS

17

2022/C 109/25

Vec C-808/21: Žaloba podaná 21. decembra 2021 – Európska komisia/Česká republika

18

2022/C 109/26

Vec C-29/22 P: Odvolanie podané 12. januára 2022: KS a KD proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata komora) z 10. novembra 2021 vo veci T-771/20, KS a KD/Rada a iní

18

2022/C 109/27

Vec C-44/22 P: Odvolanie podané 19. januára 2022: Európska komisia proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata komora) z 10. novembra 2021 vo veci T-771/20, KS a KD/Rada a iní

19

 

Všeobecný súd

2022/C 109/28

Vec T-321/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. decembra 2021 – Niemelä a i./ECB („Žaloba o neplatnosť – Hospodárska a menová politika – Prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami – Špecifické úlohy dohľadu zverené ECB – Rozhodnutie o odňatí povolenia úverovej inštitúcie – Nahradenie napadnutého aktu v priebehu konania – Zánik predmetu sporu – Strata záujmu na konaní – Zastavenie konania – Žaloba o náhradu škody – Zjavná neprípustnosť“)

21

2022/C 109/29

Vec T-682/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. decembra 2021 – Legero Schuhfabrik/EUIPO – Rieker Schuh (Topánka) („Dizajn Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci topánku – Skoršie národné dizajny alebo dizajny Spoločenstva vytvorené po podaní návrhu na vyhlásenie neplatnosti – Článok 28 ods. 1 písm. b) bod v) nariadenia (ES) č. 2245/2002 – Dôvody vyhlásenia neplatnosti – Neexistencia novosti – Neexistencia osobitého charakteru – Miera tvorivej voľnosti pôvodcu – Neexistencia odlišného celkového dojmu – Články 5 a 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002 – Žaloba zjavne bez právneho základu“)

22

2022/C 109/30

Vec T-683/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. decembra 2021 – Legero Schuhfabrik/EUIPO – Rieker Schuh (Topánka) („Dizajn Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci topánku – Skoršie národné dizajny alebo dizajny Spoločenstva vytvorené po podaní návrhu na vyhlásenie neplatnosti – Článok 28 ods. 1 písm. b) bod v) nariadenia (ES) č. 2245/2002 – Dôvody vyhlásenia neplatnosti – Neexistencia novosti – Neexistencia osobitého charakteru – Miera tvorivej voľnosti pôvodcu – Neexistencia odlišného celkového dojmu – Články 5 a 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002 – Žaloba zjavne bez právneho základu“)

22

2022/C 109/31

Vec T-684/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. decembra 2021 – Legero Schuhfabrik/EUIPO – Rieker Schuh (Topánka) („Dizajn Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci topánku – Skoršie národné dizajny alebo dizajny Spoločenstva vytvorené po podaní návrhu na vyhlásenie neplatnosti – Článok 28 ods. 1 písm. b) bod v) nariadenia (ES) č. 2245/2002 – Dôvody vyhlásenia neplatnosti – Neexistencia novosti – Neexistencia osobitého charakteru – Miera tvorivej voľnosti pôvodcu – Neexistencia odlišného celkového dojmu – Články 5 a 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002 – Žaloba zjavne bez právneho základu“)

23

2022/C 109/32

Vec T-734/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. decembra 2021 – Boquoi Handels/EUIPO (Vyobrazenie ľadového kryštálu na modrom okrúhlom pozadí) („Ochranná známka Európskej únie – Prihláška obrazového označenia zobrazujúceho ľadový kryštál na modrom okrúhlom pozadí – Čiastočné zamietnutie prihlášky – Späťvzatie prihlášky – Zastavenie konania“)

23

2022/C 109/33

Vec T-785/21: Žaloba podaná 20. decembra 2021 – SC Ha Ha Ha Production/EUIPO – The Smiley Company (SMILEY)

24

2022/C 109/34

Vec T-803/21: Žaloba podaná 27. decembra 2021 – NQ/Rada a iní

25

2022/C 109/35

Vec T-4/22: Žaloba podaná 4. januára 2022 – Puma/EUIPO – Doosan Machine Tools (PUMA)

26

2022/C 109/36

Vec T-11/22: Žaloba podaná 7. januára 2022 – Medivet Group/EUIPO (MEDIVET)

27

2022/C 109/37

Vec T-12/22: Žaloba podaná 7. januára 2022 – Hasco TM/EUIPO – Esi (NATURCAPS)

27

2022/C 109/38

Vec T-22/22: Žaloba podaná 13. januára 2022 – AL/Rada

28

2022/C 109/39

Vec T-26/22: Žaloba podaná 13. januára 2022 – CIMV/Komisia

30

2022/C 109/40

Vec T-27/22: Žaloba podaná 18. januára 2022 – Innovaciones Cosmético Farmacéuticas/EUIPO – Benito Oliver (th pharma)

30

2022/C 109/41

Vec T-28/22: Žaloba podaná 14. januára 2022 – Ryanair/Komisia

31

2022/C 109/42

Vec T-32/22: Žaloba podaná 19. januára 2022 – Vyatsky Plywood Mill/Komisia

32

2022/C 109/43

Vec T-34/22: Žaloba podaná 20. januára 2022 – Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses a i./Komisia

33

2022/C 109/44

Vec T-45/22: Žaloba podaná 24. januára 2022 – Weider Germany/EUIPO – Den i Nosht (YIPPIE!)

34

2022/C 109/45

Vec T-46/22: Žaloba podaná 25. januára 2022 – Esedra/Parlament

34

2022/C 109/46

Vec T-836/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. decembra 2021 – Première Vision/EUIPO – Vente-Privee.com (PV)

35


SK

 

Top