EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:053:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 53, 15. februára 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 53

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
15. februára 2021


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2021/C 53/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2021/C 53/02

Vec C-693/18: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 17. decembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris – Francúzsko) – trestné konanie proti X (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Nariadenie (ES) č. 715/2007 – Článok 3 bod 10 – Článok 5 ods. 2 – Rušiace zariadenie – Motorové vozidlá – Dieselové motory – Emisie znečisťujúcich látok – Program ovplyvňujúci riadiacu jednotku motora – Technológie a stratégie umožňujúce obmedziť produkciu emisií znečisťujúcich látok)

2

2021/C 53/03

Vec C-808/18: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 17. decembra 2020 – Európska komisia/Maďarsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Politiky vzťahujúce sa na hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo – Smernice 2008/115/ES, 2013/32/EÚ a 2013/33/EÚ – Konanie o poskytnutí medzinárodnej ochrany – Účinný prístup – Konanie na hraniciach – Procesné záruky – Povinné umiestnenie v tranzitných priestoroch – Zaistenie – Návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín – Opravné prostriedky podané proti správnym rozhodnutiam, ktorými sa zamieta žiadosť o medzinárodnú ochranu – Právo zdržiavať sa na území)

3

2021/C 53/04

Vec C-216/19: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 17. decembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin – Nemecko) – WQ/Land Berlin (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná poľnohospodárska politika – Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 – Pravidlá priamych platieb poskytovaných poľnohospodárom na základe režimov podpory – Režim základnej platby – Článok 24 ods. 2 prvá veta – Pojem „hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu a ktorý má poľnohospodár k dispozícii“ – Protiprávne využívanie dotknutej plochy treťou osobou – Článok 32 ods. 2 písm. b) bod ii) – Žiadosť o aktiváciu platobných nárokov za zalesnenú plochu – Pojem „plocha, ktorá oprávňovala poľnohospodára na platby v roku 2008“ – Režim základnej platby alebo režim jednotnej platby na plochu)

4

2021/C 53/05

Vec C-218/19: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. decembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation – Francúzsko) – Adina Onofrei/Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Procureur général près la cour d'appel de Paris (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Prístup k povolaniu advokáta – Výnimka z absolvovania odbornej prípravy a získania diplomu – Udelenie výnimky – Podmienky – Vnútroštátna právna úprava stanovujúca výnimku pre úradníkov a bývalých úradníkov kategórie A alebo pre osoby za také považované s odbornou praxou na vnútroštátnom území v oblasti vnútroštátneho práva vo vnútroštátnej štátnej službe dotknutého členského štátu alebo v medzinárodnej organizácii)

5

2021/C 53/06

Vec C-316/19: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 17. decembra 2020 – Európska komisia/Slovinská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 343 ZFEÚ – Výsady a imunity Európskej únie – Štatút Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a Európskej centrálnej banky (ECB) – Článok 39 – Výsady a imunity ECB – Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie – Články 2, 18 a 22 – Zásada nedotknuteľnosti archívov ECB – Zaistenie dokumentov v priestoroch Centrálnej banky Slovinska – Dokumenty týkajúce sa plnenia úloh ESCB a Eurosystému – Článok 4 ods. 3 ZEÚ – Zásada lojálnej spolupráce)

6

2021/C 53/07

Vec C-336/19: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 17. decembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hof – Belgicko) – Centraal Israëlitisch Consistorie van België a i./Vlaamse Regering (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana zvierat počas ich usmrcovania – Nariadenie (ES) č. 1099/2009 – Článok 4 ods. 1 – Povinnosť omráčenia zvierat pred usmrcovaním – Článok 4 ods. 4 – Výnimka pre rituálne zabíjanie – Článok 26 ods. 2 – Možnosť členských štátov prijať vnútroštátne predpisy na zabezpečenie väčšej ochrany zvierat v prípade rituálneho zabíjania – Výklad – Vnútroštátna právna úprava, ktorá v prípade rituálneho zabíjania vyžaduje omráčenie, ktoré je zvratné a nespôsobuje smrť – Článok 13 ZFEÚ – Charta základných práv Európskej únie – Článok 10 – Sloboda náboženského vyznania – Sloboda prejavovať svoje náboženské vyznanie – Obmedzenie – Proporcionalita – Neexistencia konsenzu medzi členskými štátmi Európskej únie – Voľná úvaha priznaná členským štátom – Zásada subsidiarity – Platnosť – Diferencované zaobchádzanie s rituálnym zabíjaním a usmrcovaním zvierat počas poľovníckych alebo rybolovných činností, ako aj počas kultúrnych alebo športových podujatí – Neexistencia diskriminácie – Články 20, 21 a 22 Charty základných práv)

7

2021/C 53/08

Vec C-342/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. decembra 2020 – Fabio De Masi, Yanis Varoufakis/Európska centrálna banka (Odvolanie – Prístup k dokumentom Európskej centrálnej banky (ECB) – Rozhodnutie 2004/258/ES – Článok 4 ods. 3 – Výnimky – Dokument, ktorý prijala ECB – Stanovisko vyžadované od externého poskytovateľa – Vnútorná potreba v rámci rokovaní a predbežných porád – Zamietnutie prístupu)

8

2021/C 53/09

Vec C-346/19: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) zo 17. decembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Bundeszentralamt für Steuern/Y-GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Vrátenie DPH – Smernica 2008/9/ES – Článok 8 ods. 2 písm. d) – Článok 15 – Uvedenie čísla faktúry – Žiadosť o vrátenie dane)

8

2021/C 53/10

Vec C-398/19: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 17. decembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammergericht Berlin – Nemecko) – Konanie týkajúce sa vydania BY (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Európskej únie – Články 18 a 21 ZFEÚ – Vydanie občana Únie do tretieho štátu – Osoba, ktorá získala občianstvo Únie po premiestnení centra svojich záujmov do dožiadaného členského štátu – Pôsobnosť práva Únie – Zákaz vydávania osôb vzťahujúci sa iba na vlastných štátnych príslušníkov – Obmedzenie voľného pohybu – Odôvodnenie založené na zabránení beztrestnosti – Proporcionalita – Informovanie členského štátu, ktorého je vyžiadaná osoba štátnym príslušníkom – Povinnosť dožiadaného členského štátu a členského štátu pôvodu požiadať dožadujúci tretí štát o odovzdanie trestného spisu – Neexistencia)

9

2021/C 53/11

Vec C-404/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. decembra 2020 – Francúzska republika/Európska komisia (Odvolanie – Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) – Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/2014 – Trovy vylúčené z financovania Európskou úniou – Výdavky vynaložené Francúzskou republikou – Paušálna oprava vo výške 100 % – Proporcionalita – Usmernenia Európskej komisie pre výpočet finančných opráv v rámci postupov overenia súladu a rozpočtového schválenia účtovných závierok)

10

2021/C 53/12

Spojené veci C-431/19 P a C-432/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) zo 17. decembra 2020 – Inpost Paczkomaty sp. z o.o. (C-431/19 P), Inpost S.A (C-432/19 P)/Európska komisia, Poľská republika („Odvolanie – Štátna pomoc – Článok 106 ods. 2 ZFEÚ – Služby všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ) – Rámec Európskej únie – Uplatnenie štátnej pomoci vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme – Odvetvie poštových služieb – Smernica 97/67/ES – Článok 7 – Kompenzácia čistých nákladov vyplývajúcich z povinností univerzálnej služby – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom“)

11

2021/C 53/13

Vec C-449/19: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. decembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Baden-Württemberg – Nemecko) – WEG Tevesstraße/Finanzamt Villingen-Schwenningen (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Daň z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Oslobodenie nájmu nehnuteľností – Vnútroštátna právna úprava, ktorá oslobodzuje od DPH dodanie tepla spoločenstvom vlastníkov bytov vlastníkom, ktorí sú členmi tohto spoločenstva)

11

2021/C 53/14

Spojené veci C-475/19 P a C-688/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. decembra 2020 – Spolková republika Nemecko/Európska komisia, Fínska republika (Odvolanie – Aproximácia právnych predpisov – Nariadenie (EÚ) č. 305/2011 – Harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh – Harmonizované technické normy a predpisy – Harmonizované normy EN 14342:2013, EN 14904:2006, EN 13341:2005 + A1:2011 a EN 12285-2:2005 – Žaloba o neplatnosť)

12

2021/C 53/15

Vec C-490/19: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 17. decembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation – Francúzsko) – Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier/Société Fromagère du Livradois SAS (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Poľnohospodárstvo – Ochrana zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín – Nariadenie (ES) č. 510/2006 – Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 – Článok 13 ods. 1 písm. d) – Praktiky, ktoré by mohli spotrebiteľa uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku – Reprodukcia charakteristického tvaru alebo vzhľadu výrobku, ktorého názov je chránený – Chránené označenie pôvodu (CHOP) „Morbier“)

13

2021/C 53/16

Vec C-735/19: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. decembra 2020 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Senāts) – Lotyšsko] – Euromin Holdings (Cyprus) Limited (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Právo obchodných spoločností – Smernica 2004/25/ES – Ponuka na prevzatie – Článok 5 ods. 4 prvý a druhý pododsek – Ochrana menšinových akcionárov – Povinná ponuka na prevzatie – Metóda výpočtu hodnoty akcií na stanovenie primeranej ceny – Právomoc upraviť primeranú cenu – Výnimky zo štandardného spôsobu výpočtu za okolností a v súlade s kritériami, ktoré sú jasne určené – Zodpovednosť dotknutého členského štátu – Škoda, ktorá vznikla navrhovateľovi v dôsledku príliš vysokej cenovej ponuky)

13

2021/C 53/17

Vec C-774/19: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 10. decembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – A. B., B. B./Personal Exchange International Limited (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Článok 15 ods. 1 – Právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv – Pojem „spotrebiteľ“ – Zmluva o pokerových hrách uzavretá online medzi fyzickou osobou a prevádzkovateľom hazardných hier – Fyzická osoba, ktorá si zarába na živobytie hraním online pokerových hier – Vedomosti, ktoré má táto osoba – Pravidelnosť činnosti)

14

2021/C 53/18

Stanovisko C-1/20: Žiadosť o stanovisko, ktorú podalo Belgické kráľovstvo podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ

15

2021/C 53/19

Vec C-387/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Notariusz w Krapkowicach Justyna Gawlica – Krapkowice (Poľsko) 12. augusta 2020 – OKR

15

2021/C 53/20

Vec C-409/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso Administrativo n.o 1 de Pontevedra (Španielsko) 2. septembra 2020 – UN/Subdelegación del Gobierno en Pontevedra

16

2021/C 53/21

Vec C-532/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) 20. októbra 2020 – Alstom Transport SA/Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, Strabag AG – Sucursala Bucureşti, Swietelsky AG Linz – Sucursala Bucureşti

17

2021/C 53/22

Vec C-572/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Köln (Nemecko) 3. novembra 2020 – ACC Silicones Ltd./Bundeszentralamt für Steuern

17

2021/C 53/23

Vec C-582/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunsko) 5. novembra 2020 – SC Cridar Cons SRL/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

18

2021/C 53/24

Vec C-585/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Valladolid (Španielsko) 5. novembra 2020 – BFF Finance Iberia S.A.U./Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

19

2021/C 53/25

Vec C-588/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hannover (Nemecko) 10. novembra 2020 – Landkreis Northeim/Daimler AG

20

2021/C 53/26

Vec C-608/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 17. novembra 2020 – Interporto di Trieste SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

20

2021/C 53/27

Vec C-609/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 17. novembra 2020 – Soelia SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

21

2021/C 53/28

Vec C-610/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 17. novembra 2020 – Cosilt – Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo/Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

22

2021/C 53/29

Vec C-611/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 17. novembra 2020 – Cosilt – Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo/Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

22

2021/C 53/30

Vec C-612/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Cluj (Rumunsko) 17. novembra 2020 – Happy Education SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

23

2021/C 53/31

Vec C-617/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Nemecko) 20. novembra 2020 – T.N., N.N./E.G.

24

2021/C 53/32

Vec C-637/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) 25. novembra 2020 – Skatteverket/DSAB Destination Stockholm AB

24

2021/C 53/33

Vec C-638/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Överklagandenämnden för studiestöd (Švédsko) 25. novembra 2020 – MCM/Centrala studiestödsnämnden

25

2021/C 53/34

Vec C-644/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Poľsko) 26. novembra 2020 – W. J./L. J. a J. J. zastúpení zákonnou zástupkyňou A. P.

26

2021/C 53/35

Vec C-645/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 1. decembra 2020 – V A, Z A/TP

26

2021/C 53/36

Vec C-647/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 1. decembra 2020 – XG/Autoridade Tributária e Aduaneira

27

2021/C 53/37

Vec C-683/20: Žaloba podaná dňa 17. decembra 2020 – Európska komisia v. Slovenská republika

27

2021/C 53/38

Vec C-692/20: Žaloba podaná 21. decembra 2020 – Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

28

 

Všeobecný súd

2021/C 53/39

Vec T-187/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – VP/Cedefop („Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Žiadosť o obnovenie zmluvy na dobu neurčitú – Rozhodnutie o neobnovení – Zjavne nesprávne posúdenie – Právo byť vypočutý – Článok 26 služobného poriadku – Zodpovednosť – Majetková ujma – Nemajetková ujma“)

30

2021/C 53/40

Vec T-207/18: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – PlasticsEurope/ECHA („REACH – Zostavenie zoznamu identifikovaných látok navrhovaných na zahrnutie do prílohy XIV nariadenia (ES) č. 1907/2006 – Doplnenie zápisu látky bisfenol A na tomto zozname – Články 57 a 59 nariadenia č. 1907/2006 – Zjavne nesprávne posúdenie – Prístup založený na dôkaznej sile dôkazových prostriedkov – Výskumné štúdie – Použitie ako medziprodukt – Proporcionalita“)

31

2021/C 53/41

Vec T-243/18: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – VW/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Pozostalý manžel – Pozostalostný dôchodok – Články 18 a 20 prílohy VIII služobného poriadku – Podmienky oprávnenosti – Dĺžka manželstva – Námietka nezákonnosti – Rovnosť zaobchádzania – Zásada proporcionality“)

32

2021/C 53/42

Vec T-430/18: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – American Airlines/Komisia („Hospodárska súťaž – Koncentrácie – Trh leteckej dopravy – Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a Dohodou o EHP – Záväzky – Rozhodnutie priznávajúce prednostné práva – Nesprávne právne posúdenie – Pojem riadne využitie“)

32

2021/C 53/43

Vec T-438/18: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – Pareto Trading/EUIPO – Bikor a Bikor Professional Color Cosmetics (BIKOR EGYPTIAN EARTH) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie BIKOR EGYPTIAN EARTH – Absolútny dôvod zamietnutia – Neexistencia dobrej viery – Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 59 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

33

2021/C 53/44

Vec T-176/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – 3V Sigma/ECHA („REACH – Hodnotenie látok – Uvasorb HEB – Rozhodnutie ECHA, ktorým sa vyžadujú ďalšie informácie – Článok 46 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 – Žiadosť, ktorej účelom je určenie možných produktov transformácie alebo degradácie látky – Proporcionalita – Potreba požadovanej dodatočnej štúdie – Relevantné podmienky a realistické podmienky – Teplota, pri ktorej bola vykonaná štúdia – Zjavne nesprávne posúdenie“)

34

2021/C 53/45

Vec T-286/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – Azarov/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine – Zmrazenie finančných prostriedkov – Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa uplatňuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov – Ponechanie mena žalobcu na zozname – Povinnosť Rady overiť, či rozhodnutie orgánu tretieho štátu bolo prijaté pri dodržaní práva na obhajobu a práva na účinnú súdnu ochranu“)

34

2021/C 53/46

Vec T-535/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – H.R. Participations/EUIPO – Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie o neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie JCE HOTTINGUER – Staršia nezapísaná národná ochranná známka HOTTINGER – Relatívny dôvod zamietnutia – Odkaz na vnútroštátne právo upravujúce staršiu ochrannú známku – Režim žaloby podľa ‚common law‘ týkajúcej sa neoprávneného používania označenia (action for passing off) – Článok 8 ods. 4 a článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 4 a článok 60 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

35

2021/C 53/47

Vec T-665/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – Cinkciarz.pl/EUIPO (€$) („Ochranná známka Európskej únie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie €$ – Absolútny dôvod zamietnutia – Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Povinnosť odôvodnenia“)

36

2021/C 53/48

Vec T-736/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – HA/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Náhrada liečebných nákladov – Maximálna výška náhrady za prístroje na spánkové apnoe – Žaloba o neplatnosť – Neexistencia výlučne potvrdzujúceho aktu – Záujem na konaní – Prípustnosť – Spoločné pravidlá pre zdravotné poistenie úradníkov – Všeobecné vykonávacie ustanovenia“)

36

2021/C 53/49

Vec T-859/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – Alkemie Group/EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie ALKEMIE – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie Alkmene – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

37

2021/C 53/50

Vec T-860/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – Alkemie Group/EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie ALKEMIE – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie Alkmene – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

38

2021/C 53/51

Vec T-863/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – Production Christian Gallimard/EUIPO – Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD – Staršie slovné ochranné známky Európskej únie GALLIMARD – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Koncepčné porovnanie – Patronymické mená – Samostatné rozlišovacie postavenie – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

38

2021/C 53/52

Vec T-883/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – Gustopharma Consumer Health/EUIPO – Helixor Heilmittel (HELIX ELIXIR) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie HELIX ELIXIR – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie HELIXOR – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

39

2021/C 53/53

Vec T-738/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. decembra 2020 – La Quadrature du Net a i./Komisia („Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov – Prenos osobných údajov do Spojených štátov – Vyhlásenie neplatnosti napadnutého aktu – Zánik predmetu sporu – Zastavenie konania“)

40

2021/C 53/54

Vec T-660/19: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – Universität Bremen/REA („Žaloba o neplatnosť – Grantový projekt – Rámcový program pre výskum a inováciu Horizont 2020 – Výzva na predkladanie návrhov H2020-SC6-Governance-2019 – Rozhodnutie REA, ktorým sa odmieta návrh – Neexistencia zastúpenia advokátom – Zjavná neprípustnosť žaloby“)

41

2021/C 53/55

Vec T-24/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. decembra 2020 – Junqueras i Vies/Parlament (Žaloba o neplatnosť – Inštitucionálne právo – Člen Parlamentu – Výsady a imunity – Oznámenie predsedu Európskeho parlamentu týkajúce sa vyhlásenia o uvoľnení mandátu europoslanca – Žiadosť o naliehavé prijatie iniciatívy na potvrdenie imunity europoslanca – Akty, ktoré nie je možné napadnúť žalobou – Neprípustnosť)

41

2021/C 53/56

Vec T-255/20: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. decembra 2020 – ClientEarth/Komisia (Žaloba o neplatnosť – Prístup k dokumentom – Komitológia – Technický výbor pre motorové vozidlá – Program 79. zasadnutia výboru – Právo na informácie uplatniteľné v členských štátoch Únie „pokia“ ide o emisie z ľahkých osobných vozidiel a z úžitkových vozidiel – Implicitné zamietnutie prístupu – Výslovné rozhodnutie prijaté po podaní žaloby – Zastavenie konania)

42

2021/C 53/57

Vec T-520/20: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – Bonicelli/Entreprise commune Fusion for Energy („Verejná služba – Úradníci – Povyšovanie v roku 2019 – Rozhodnutie o nepovýšení – Nahradenie napadnutého aktu v priebehu konania – Zánik predmetu sporu – Zastavenie konania“)

43

2021/C 53/58

Vec T-579/20 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 15. decembra 2020 – Genekam Biotechnology/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Dohoda o grante uzatvorená v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) – Vymáhanie vyplatených súm – Návrh na odklad núteného výkonu rozhodnutia – Neexistencia naliehavosti“)

43

2021/C 53/59

Vec T-655/20: Žaloba podaná 27. októbra 2020 – Symrise/ECHA

44

2021/C 53/60

Vec T-656/20: Žaloba podaná 27. októbra 2020 – Symrise/ECHA

45

2021/C 53/61

Vec T-717/20: Žaloba podaná 3. decembra 2020 – Lenovo Global Technology Belgium/spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC)

45

2021/C 53/62

Vec T-718/20: Žaloba podaná 5. decembra 2020 – WIZZ Air Hungary/Komisia

46

2021/C 53/63

Vec T-728/20: Žaloba podaná 14. decembra 2020 – OM/Komisia

47

2021/C 53/64

Vec T-734/20: Žaloba podaná 16. decembra 2020 – Boquoi Handels/EUIPO (Vyobrazenie ľadového kryštálu na bielom okrúhlom pozadí)

48

2021/C 53/65

Vec T-735/20: Žaloba podaná 15. decembra 2020 – Planistat Europe a Charlot/Komisia

49

2021/C 53/66

Vec T-737/20: Žaloba podaná 16. decembra 2020 – Ryanair/Komisia

50

2021/C 53/67

Vec T-738/20: Žaloba podaná 17. decembra 2020 – Deutschtec/EUIPO – Group A (HOLUX)

51

2021/C 53/68

Vec T-742/20: Žaloba podaná 18. decembra 2020 – UPL Europe and Indofil Industries (Netherlands)/Komisia

52

2021/C 53/69

Vec T-744/20: Žaloba podaná 21. decembra 2020 – Airoldi Metalli/Komisia

53

2021/C 53/70

Vec T-745/20: Žaloba podaná 21. decembra 2020 – Symphony Environmental Technologies a Symphony Environmental/Parlament a iní

54

2021/C 53/71

Vec T-746/20: Žaloba podaná 18. decembra 2020 – Grünig/Komisia

55

2021/C 53/72

Vec T-747/20: Žaloba podaná 18. decembra 2020 – EOC Belgium/Komisia

56

2021/C 53/73

Vec T-750/20: Žaloba podaná 18. decembra 2020 – Correia/EHSV

56

2021/C 53/74

Vec T-751/20: Žaloba podaná 18. decembra 2020 – KL/EIB

57

2021/C 53/75

Vec T-752/20: Žaloba podaná 21. decembra 2020 – IMG/Komisia

58

2021/C 53/76

Vec T-753/20: Žaloba podaná 21. decembra 2020 – Green Power Technologies/Komisia

59

2021/C 53/77

Vec T-755/20: Žaloba podaná 21. decembra 2020 – Nissan Motor/EUIPO – VDL Groep (VDL E-POWER)

61

2021/C 53/78

Vec T-756/20: Žaloba podaná 21. decembra 2020 – Nissan Motor/EUIPO – VDL Groep (VDL E-POWERED)

62

2021/C 53/79

Vec T-758/20: Žaloba podaná 22. decembra 2020 – Monster Energy/EUIPO – Frito-Lay Trading Company (MONSTER)

63

2021/C 53/80

Vec T-759/20: Žaloba podaná 22. decembra 2020 – Monster Energy/EUIPO – Frito-Lay Trading Company (MONSTER ENERGY)

64

2021/C 53/81

Vec T-762/20: Žaloba podaná 22. decembra 2020 – Sinopec Chongqing SVW Chemical a iní/Komisia

64

2021/C 53/82

Vec T-763/20: Žaloba podaná 23. decembra 2020 – Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material/Komisia

65

2021/C 53/83

Vec T-767/20: Žaloba podaná 23. decembra 2020 – Spoločný podnik Clean Sky 2/NG

66

2021/C 53/84

Vec T-393/18: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. decembra 2020 – Mellifera/Komisia

67

2021/C 53/85

Vec T-418/18: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – PT/EIB

67

2021/C 53/86

Vec T-241/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. decembra 2020 – Španielsko/Komisia

68

2021/C 53/87

Vec T-876/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. decembra 2020 – Broadcom/Komisia

68


SK

 

Top