EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:429:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 429, 11. decembra 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 429

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 63
11. decembra 2020


Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

554. plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, 16. 9. 2020 – 18. 9. 2020

2020/C 429/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Digitálny jednotný trh trendy a vyhliadky pre MSP (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

1

2020/C 429/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Účinné a koordinované opatrenia EÚ na boj proti daňovým podvodom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, praniu špinavých peňazí a daňovým rajom (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

6

2020/C 429/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Právny štát a jeho vplyv na hospodársky rast (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

16

2020/C 429/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Ochrana maloletých migrantov bez sprievodu v Európe (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

24

2020/C 429/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Verejné obstarávanie ako nástroj na vytváranie hodnôt a dôstojnej v práce v oblasti poskytovania upratovacích služieb a údržby budov (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

30

2020/C 429/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Digitálna ťažba v Európe: nové riešenia na udržateľné získavanie surovín (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

37

2020/C 429/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Dosiahnuť štruktúrované zapojenie mladých v oblasti klímy a udržateľnosti v rozhodovacom procese EÚ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

44

2020/C 429/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Vytvoriť európsku stratégiu pre udržateľnú spotrebu (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

51

2020/C 429/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Integrovaný prístup pre vidiecke oblasti EÚ s osobitným dôrazom na zraniteľné regióny (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

60

2020/C 429/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Zlučiteľnosť obchodnej politiky EÚ s európskou zelenou dohodou (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

66

2020/C 429/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Energetika: ženy ako rovnocenné aktérky v 21. storočí (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

77

2020/C 429/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Medzi transeurópskou supersieťou a miestnymi energetickými ostrovmi – správna kombinácia decentralizovaných riešení a centralizovanej štruktúry v záujme hospodársky, sociálne a ekologicky udržateľnej energetickej transformácie (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

85

2020/C 429/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Univerzálny prístup k dôstojnému, udržateľnému a z dlhodobého hľadiska cenovo dostupnému bývaniu (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

93

2020/C 429/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Budúcnosť európskej leteckej dopravy v čase koronavírusovej krízy a po nej (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

99

2020/C 429/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – EÚ a Afrika: zrealizovanie rovnocenného rozvojového partnerstva založeného na udržateľnosti a spoločných hodnotách (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

105

2020/C 429/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Prínos občianskej spoločnosti k zelenej agende a udržateľnému rozvoju západného Balkánu ako súčasť procesu pristúpenia k EÚ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

114

2020/C 429/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Trh s uhlíkom: vznik, štruktúra a výzvy pre európsky priemysel (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

122

2020/C 429/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Posilnenie neziskových sociálnych podnikov ako základného piliera sociálnej Európy (prieskumné stanovisko)

131

2020/C 429/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Povinná náležitá starostlivosť (prieskumné stanovisko)

136

2020/C 429/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Revízia Územnej agendy EÚ, Lipskej charty a Urbánnej agendy pre EÚ (prieskumné stanovisko na žiadosť nemeckého predsedníctva Rady EÚ)

145

2020/C 429/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Úloha štrukturálnej politiky a politiky súdržnosti EÚ pri podnecovaní transformácie hospodárstva inovatívnym a inteligentným spôsobom (prieskumné stanovisko)

153

2020/C 429/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Dôstojné minimálne mzdy v celej Európe (prieskumné stanovisko na žiadosť Európskeho parlamentu/Rady)

159

2020/C 429/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Dôstojná práca v platformovom hospodárstve (prieskumné stanovisko na žiadosť nemeckého predsedníctva Rady EÚ)

173

2020/C 429/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Digitalizácia a udržateľnosť – status quo a potrebné kroky z hľadiska občianskej spoločnosti (prieskumné stanovisko)

187

2020/C 429/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Udržateľné dodávateľské reťazce a dôstojná práca v medzinárodnom obchode (prieskumné stanovisko)

197


 

III   Prípravné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

554. plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, 16. 9. 2020 – 18. 9. 2020

2020/C 429/26

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Stratégia pre MSP pre udržateľnú a digitálnu Európu [COM(2020) 103 final]

210

2020/C 429/27

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období [COM(2020) 550 final]

219

2020/C 429/28

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Preskúmanie správy hospodárskych záležitostí – Správa o uplatňovaní nariadení (EÚ) č. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 a 473/2013 a o vhodnosti smernice Rady 2011/85/EÚ [COM(2020) 55 final]

227

2020/C 429/29

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza [COM(2020) 450 final – 2018/0196 (COD)] Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde [COM(2020) 452 final – 2018/0197 (COD)]

236

2020/C 429/30

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úverovom nástroji pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie [COM(2020) 453 final – 2020/0100 (COD)] Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu [COM(2020) 460 final – 2020/0006 (COD)]

240

2020/C 429/31

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+) [COM(2020) 447 final – 2018/0206 (COD)]

245

2020/C 429/32

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a o zrušení nariadenia EÚ č. 282/2014 [COM(2020) 405 final – 2020/0102 (COD)]

251

2020/C 429/33

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov — Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 — Prinavrátenie prírody do našich životov [COM(2020) 380 final]

259

2020/C 429/34

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov –Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu [COM(2020) 381]

268

2020/C 429/35

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine [COM(2020) 137 final – 2020/0053 (COD)]

276

2020/C 429/36

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/833 z 20. mája 2019, ktorým sa ustanovujú ochranné a vynucovacie opatrenia uplatniteľné v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku [COM(2020) 215 final – 2020/95 (COD)]

279

2020/C 429/37

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Bezpečné zavádzanie 5G v EÚ – Vykonávanie súboru nástrojov [COM(2020) 50 final]

281

2020/C 429/38

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov — Európska dátová stratégia [COM(2020) 66 final]

290

2020/C 429/39

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Francúzsko splnomocňuje rokovať o dohode, ktorou sa dopĺňa jeho existujúca dvojstranná dohoda so Spojeným kráľovstvom týkajúca sa výstavby a prevádzky pevného spojenia cez Lamanšský prieliv prostredníctvom súkromných koncesionárov [COM(2020) 622 final — 2020/0160 (COD)]

296

2020/C 429/40

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/798, pokiaľ ide o uplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v rámci pevného spojenia cez Lamanšský prieliv [COM(2020) 623 final — 2020/0161 (COD)]

297


SK

 

Top