EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:355:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 355, 20. októbra 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 355

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
20. októbra 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

 

EURÓPSKY PARLAMENT
ZASADANIE 2015 – 2016
Schôdza 26. až 29. októbra 2015
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v  Ú. v. EÚ C 423, 17.11.2016 .
Prijaté texty z 27. októbra 2015 o absolutóriu za rozpočtový rok 2013 boli uverejnené v  Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2015 .
PRIJATÉ TEXTY

1


 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament

 

Utorok 27. októbra 2015

2017/C 355/01

Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o kríze v súvislosti s ebolou: dlhodobé ponaučenia do budúcnosti a ako posilniť systémy zdravotníctva v rozvojových krajinách, aby sa predišlo budúcej kríze (2014/2204(INI))

2

2017/C 355/02

Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o meraní emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP))

11

 

Streda 28. októbra 2015

2017/C 355/03

Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. októbra 2015 k európskej iniciatíve občanov (2014/2257(INI))

17

2017/C 355/04

Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. októbra 2015 k stratégii EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (2014/2214(INI))

23

2017/C 355/05

Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. októbra 2015 o politike súdržnosti a preskúmaní stratégie Európa 2020 (2014/2246(INI))

37

2017/C 355/06

Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. októbra 2015 o európskych štrukturálnych a investičných fondoch a riadnej správe hospodárskych záležitostí: usmernenia na implementáciu článku 23 nariadenia o spoločných ustanoveniach (2015/2052(INI))

45

 

Štvrtok 29. októbra 2015

2017/C 355/07

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. októbra 2015 o opatreniach nadväzujúcich na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ (2015/2635(RSP))

51

2017/C 355/08

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. októbra 2015 o odporúčaní Rady týkajúcom sa integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce (2015/2820(RSP))

59

2017/C 355/09

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. októbra 2015 o bezpečnom používaní diaľkovo riadených leteckých systémov (RPAS), všeobecne známych ako bezpilotné lietadlá (dróny), v oblasti civilného letectva (2014/2243(INI))

63

2017/C 355/10

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. októbra 2015 o nových výzvach a stratégiách na podporu cestovného ruchu v Európe (2014/2241(INI))

71

2017/C 355/11

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. októbra 2015 o rádiovom frekvenčnom pásme potrebnom na podporu budúceho rozvoja satelitnej technológie umožňujúcej vytvorenie celosvetových systémov sledovania letov, ktoré by sa malo prideliť na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii organizovanej od 2. do 27. novembra 2015 v Ženeve (WRC-15) (2015/2857(RSP))

86


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

Utorok 27. októbra 2015

2017/C 355/12

P8_TA(2015)0360
Spoločná poľnohospodárska politika: zrušenie zastaraných aktov ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje smernica Rady 76/621/EHS týkajúca sa stanovenia maximálneho obsahu kyseliny erukovej v olejoch a tukoch a nariadenie Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))
P8_TC1-COD(2015)0090
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 27. októbra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/…, ktorým sa zrušujú smernica Rady 76/621/EHS týkajúca sa stanovenia maximálneho obsahu kyseliny erukovej v olejoch a tukoch a nariadenie Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu

89

2017/C 355/13

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov v mene Európskej únie (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))

91

2017/C 355/14

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o návrhu smernice Rady o zrušení smernice Rady 2003/48/ES (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))

93

2017/C 355/15

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov vo Švédsku (10027/2015 – C8-0197/2015 – 2015/0804(CNS))

96

2017/C 355/16

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Belgicku (10029/2015 – C8-0196/2015 – 2015/0805(CNS))

97

2017/C 355/17

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Poľsku (09989/2015 – C8-0195/2015 – 2015/0806(CNS))

98

2017/C 355/18

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o balíkoch cestovných služieb a dohodách o spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

99

2017/C 355/19

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

100

2017/C 355/20

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 27. októbra 2015 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))

101

2017/C 355/21

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))

122

 

Streda 28. októbra 2015

2017/C 355/22

Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. októbra 2015 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))

146

2017/C 355/23

P8_TA(2015)0377
Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. októbra 2015 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD))
P8_TC2-COD(2011)0901B
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 28. októbra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/…, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie

163

2017/C 355/24

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. októbra 2015 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

164

2017/C 355/25

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. októbra 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

165

2017/C 355/26

P8_TA(2015)0380
Nové potraviny ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. októbra 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách (COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))
P8_TC1-COD(2013)0435
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 28. októbra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/… o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001

166

2017/C 355/27

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 28. októbra 2015 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))

167

 

Štvrtok 29. októbra 2015

2017/C 355/28

P8_TA(2015)0386
Agentúra EÚ pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. októbra 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa zrušuje a nahrádza rozhodnutie Rady 2005/681/SVV (COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD))
P8_TC1-COD(2014)0217
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. októbra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/… o Agentúre Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa nahrádza a zrušuje rozhodnutie Rady 2005/681/SVV

209

2017/C 355/29

P8_TA(2015)0387
Transparentnosť transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. októbra 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o oznamovaní a transparentnosti transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov (COM(2014)0040 – C7-0023/2014 – 2014/0017(COD))
P8_TC1-COD(2014)0017
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. októbra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/… o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012

210


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultácia

***

Súhlas

***I

Riadny legislatívny postup: prvé čítanie

***II

Riadny legislatívny postup: druhé čítanie

***III

Riadny legislatívny postup: tretie čítanie

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu:

Nové časti textu sa označujú hrubou kurzívou . Vypustené časti textu sa označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarknu. V prípade nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa prečiarkne.

SK

 

Top