EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:075:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 75, 10. marca 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 75

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
10. marca 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

521. plenárne zasadnutie EHSV z 14. a 15. decembra 2016

2017/C 75/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Funkčné hospodárstvo (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

1

2017/C 75/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Podpora inovačných a rýchlo rastúcich podnikov (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

6

2017/C 75/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Vhodný rámec pre transparentnosť podnikov (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

14

2017/C 75/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Hlavné faktory, ktoré ovplyvnia SPP po roku 2020 (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

21

2017/C 75/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Smerom k uplatňovaniu koncepcie nudge v politikách EÚ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

28


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

521. plenárne zasadnutie EHSV z 14. a 15. decembra 2016

2017/C 75/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo [COM(2016) 356 final]

33

2017/C 75/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru – Ročný pracovný program Únie pre európsku normalizáciu na rok 2017 [COM(2016) 357 final]

40

2017/C 75/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania [COM(2016) 709 final – 2016/0355 (COD)]

44

2017/C 75/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania [COM(2016) 461 final]

48

2017/C 75/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 predĺžením jeho trvania na roky 2018 až 2020 [COM(2016) 557 final – 2016/0265(COD)]

53

2017/C 75/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva [COM(2016) 597 final – 2016/0276 (COD)]

57

2017/C 75/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Strednodobé preskúmanie/revízia viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 – Rozpočet EÚ zameraný na výsledky [COM(2016) 603 final] Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 [COM(2016) 604 final – 2016/0283 (APP)] Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1299/2013, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ [COM(2016) 605 final – 2016/0282 (COD)]

63

2017/C 75/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami [COM (2016) 687 final – 2016/0339 (CNS)]

70

2017/C 75/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň zručností [COM (2016) 378 – 2016/0176 (COD)]

75

2017/C 75/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb [COM(2016) 128 final – 2016/0070 (COD)]

81

2017/C 75/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) [COM (2016) 465 final] a k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o normách pre podmienky, ktoré musia spĺňať štátni príslušníci tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti na poskytnutie medzinárodnej ochrany, pre jednotné postavenie utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a pre obsah poskytovanej ochrany, a ktorým sa mení smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003, pokiaľ ide o postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom [COM (2016) 466 final] a k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje spoločné konanie o medzinárodnej ochrane v Únii a zrušuje smernica 2013/32/EÚ [COM (2016) 467 final]

97

2017/C 75/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy [COM(2016) 479 final – 2016/0230(COD)] a k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy [COM(2016) 482 final – 2016/0231(COD)]

103

2017/C 75/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení viacročného plánu pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 676/2007 a nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 [COM(2016)0493 final – 2016/0238 (COD)]

109

2017/C 75/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Balíku opatrení v leteckej doprave II, ktorý obsahuje návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 [COM(2015) 613 final – 2015/0277 (COD)] a správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Európsky program bezpečnosti letectva [COM(2015) 599 final]

111

2017/C 75/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Online platformy a jednotný digitálny trh – Príležitosti a výzvy pre Európu [COM(2016) 288 final]

119

2017/C 75/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Posilnenie odolnosti kybernetického systému a podpora konkurencieschopného a inovačného odvetvia kybernetickej bezpečnosti v Európe [COM(2016) 410 final]

124

2017/C 75/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Rozšíreniu bilaterálnych obchodných vzťahov medzi EÚ a Tureckom a modernizácia colnej únie

129

2017/C 75/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov k téme Dôstojný život: od závislosti od pomoci k sebestačnosti [COM(2016) 234 final]

138

2017/C 75/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Integrovanej politike Európskej únie pre Arktídu [JOIN(2016) 21 final]

144


SK

 

Top