EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:303:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 303, 19. augusta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 303

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
19. augusta 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

517. plenárne zasadnutie EHSV z 25. a 26. mája 2016

2016/C 303/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Domáce zdroje uhlia v energetickej transformácii EÚ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

1

2016/C 303/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Dosah záverov konferencie COP 21 na európsku dopravnú politiku (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

10

2016/C 303/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Dôstojná práca v globálnych dodávateľských reťazcoch (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

17

2016/C 303/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Inovácia ako hnacia sila nových obchodných modelov (prieskumné stanovisko)

28

2016/C 303/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Hospodárstvo spoločného využívania zdrojov a samoregulácia (prieskumné stanovisko)

36

2016/C 303/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) (prieskumné stanovisko)

45

2016/C 303/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Meniaca sa povaha pracovnoprávnych vzťahov a ich vplyv na zachovanie životného minima a vplyv technologického vývoja na systém sociálneho zabezpečenia a pracovné právo (prieskumné stanovisko)

54

2016/C 303/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Udržateľnejšie potravinové systémy“ (prieskumné stanovisko)

64

2016/C 303/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Fórum európskej občianskej spoločnosti v oblasti udržateľného rozvoja (prieskumné stanovisko)

73


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

517. plenárne zasadnutie EHSV z 25. a 26. mája 2016

2016/C 303/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru – Ročný pracovný program Únie pre európsku normalizáciu na rok 2016“ [COM(2015) 686 final]

81

2016/C 303/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi [COM(2016) 31 final – 2016/0014 (COD)]

86

2016/C 303/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho sa sociálneho výboru na tému Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité dátumy [COM(2016) 56 final – 2016/0033 (COD)] a Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a nariadenie (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov, pokiaľ ide o určité termíny [COM(2016) 57 final – 2016/0034 (COD)]

91

2016/C 303/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie – Investovanie do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov [COM(2015) 639 final]

94

2016/C 303/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb [COM(2015) 615 final – 2015/0278 (COD)]

103

2016/C 303/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 768/2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva“ [COM(2015) 669 final – 2015/0308 (COD)], „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Európska pohraničná a pobrežná stráž a účinné riadenie vonkajších hraníc EÚ“ [COM(2015) 673 final] a „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, nariadenie (ES) č. 863/2007 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES“ [COM(2015) 671 final – 2015/0310 (COD)]

109

2016/C 303/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008“ [COM(2015) 636 final – 2015/0289 (COD)]

116

2016/C 303/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008“ [COM(2016) 39 final – 2016/023 (COD)]

122

2016/C 303/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii [COM(2016) 43 final – 2016/0027 (COD)]

127

2016/C 303/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Budúcnosť vzťahov EÚ s krajinami AKT

131

2016/C 303/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Preskúmanie európskej susedskej politiky [JOIN(2015) 50 final]

138

2016/C 303/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 258/2014, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na roky 2014 – 2020“ [COM(2016) 202 final – 2016/0110 (COD)]

147

2016/C 303/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb stanovená v nariadení (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2016“ [COM(2016) 159 final – 2016/0086 (COD)]

148


SK

 

Top