Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:082:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 82, 04. apríl 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 82

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
4. apríla 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2009/C 082/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 69, 21. 3. 2009

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2009/C 082/02

Vec C-110/05: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 10. februára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 28 ES — Pojem „opatrenia s rovnakým účinkom ako množstevné obmedzenia dovozu“ — Zákaz ťahať mopedom, motocyklom, trojkolkou a štvorkolkou prípojné vozidlo na území členského štátu — Bezpečnosť cestnej premávky — Prístup na trh — Prekážka — Proporcionalita)

2

2009/C 082/03

Vec C-301/06: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 10. februára 2009 – Írsko/Európsky parlament, Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Smernica 2006/24/ES — Uchovávanie údajov vzniknutých alebo spracovaných v rámci poskytovania elektronických komunikačných služieb — Voľba právneho základu)

2

2009/C 082/04

Vec C-45/07: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 12. februára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Články 10 ES, 71 ES a článok 80 ods. 2 ES — Námorná bezpečnosť — Kontrola lodí a prístavných zariadení — Medzinárodné dohovory — Právomoci Spoločenstva a členských štátov)

3

2009/C 082/05

Vec C-138/07: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 12. februára 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Antwerpen – Belgicko) – Belgické kráľovstvo/N.V. Cobelfret (Smernica 90/435/EHS — Článok ods. 1 — Priamy účinok — Vnútroštátna právna úprava, ktorá má odstrániť dvojité zdanenie rozdeľovaných ziskov — Odpočítanie sumy vyplatených dividend od základu dane materskej spoločnosti iba v rozsahu, v akom dosiahla zdaniteľné zisky)

3

2009/C 082/06

Vec C-185/07: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 10. februára 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal House of Lords – Spojené kráľovstvo) – Allianz SpA, predtým Riunione Adriatica di Sicurta SpA, Generali Assicurazioni SpA/West Tankers Inc. (Uznanie a výkon cudzích rozhodcovských rozhodnutí — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Pôsobnosť — Právomoc súdu členského štátu vydať súdny príkaz zakazujúci účastníkovi konania začať alebo pokračovať v konaní na súde iného členského štátu z dôvodu, že toto konanie je v rozpore s rozhodcovskou doložkou — Newyorský dohovor)

4

2009/C 082/07

Vec C-339/07: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 12. februára 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Rechtsanwalt Christopher Seagon, konajúci ako správca konkurznej podstaty Frick Teppichboden Supermärkte GmbH/Deko Marty Belgium NV (Súdna spolupráca v občianskych veciach — Konkurzné konania — Príslušný súd)

4

2009/C 082/08

Vec C-466/07: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 12. februára 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Düsseldorf – Nemecko) – Dietmar Klarenberg/Ferrotron Technologies GmbH (Sociálna politika — Smernica 2001/23/ES — Prevod podniku — Zachovanie práv zamestnancov — Pojem „prevod“ — Právny prevod časti závodu na iný podnik — Organizačná autonómnosť po prevode)

5

2009/C 082/09

Vec C-475/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. februára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Daň z elektriny — Smernica 2003/96/ES — Článok 21 ods. 5 prvý pododsek — Okamih, kedy sa daň stáva splatnou)

5

2009/C 082/10

Vec C-515/07: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 12. februára 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie/Staatssecretaris van Financiën (Šiesta smernica o DPH — Tovary a služby, ktoré sú súčasťou aktív podniku na účely zdaniteľných plnení a iných ako zdaniteľných plnení — Právo na okamžité a celkové odpočítanie dane zaplatenej pri nákupe týchto tovarov a služieb)

6

2009/C 082/11

Vec C-67/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. februára 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Margarete Block/Finanzamt Kaufbeuren (Voľný pohyb kapitálu — Články 56 ES a 58 ES — Dedičské dane — Vnútroštátna právna úprava neumožňujúca započítať do dane z dedičstva splatnej v členskom štáte, kde mal bydlisko vlastník vecí v čase svojej smrti, daň z dedičstva zaplatenú dedičom v inom členskom štáte, ak dedičstvom sú kapitálové pohľadávky — Dvojité zdanenie — Obmedzenie — Neexistencia)

6

2009/C 082/12

Vec C-93/08: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 12. februára 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts – Lotyšská republika) – Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 1383/2003 — Článok 11 — Zjednodušený postup prepadnutia tovaru s cieľom jeho zničenia — Predchádzajúce určenie existencie porušenia práva duševného vlastníctva — Správna sankcia)

7

2009/C 082/13

Vec C-224/08: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 10. februára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2006/100/ES — Neprebratie v stanovenej lehote)

7

2009/C 082/14

Vec C-282/08: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 5. februára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2005/29/ES — Nekalé obchodné praktiky — Neprebratie v stanovenej lehote)

8

2009/C 082/15

Vec C-293/08: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 5. februára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Fínska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/83/ES — Neprebratie v stanovenej lehote)

8

2009/C 082/16

Vec C-488/08 P: Odvolanie z 12. novembra 2008, ktoré podal Matthias Rath proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (siedma komora) z 8. septembra 2008 vo veci T-373/06, Matthias Rath/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu

9

2009/C 082/17

Vec C-489/08 P: Odvolanie z 12. novembra 2008, ktoré podal Matthias Rath proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (siedma komora) z 8. septembra 2008 vo veci T-374/06, Matthias Rath/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu

9

2009/C 082/18

Vec C-545/08: Žaloba podaná 4. decembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

10

2009/C 082/19

Vec C-559/08 P: Odvolanie podané 9. februára 2009: Deepak Rajani (Dear!Net Online) proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma komora) z 26. novembra 2008 vo veci T-100/06, Deepak Rajani (Dear!Net Online)/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

10

2009/C 082/20

Vec C-3/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Beroep te Gent (Belgicko) 8. januára 2009 – Erotic Center BVBA/Belgické kráľovstvo

11

2009/C 082/21

Vec C-4/09 P: Odvolanie podané 8. januára 2009: Gerasimos Potamianos proti rozsudku Súdu prvého stupňa (siedma komora) z 15. októbra 2008 vo veci T-160/04, Potamianos/Komisia

11

2009/C 082/22

Vec C-19/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Wien (Rakúsko) 15. januára 2009 – Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade, SA

12

2009/C 082/23

Vec C-20/09: Žaloba podaná 15. januára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika

12

2009/C 082/24

Vec C-22/09: Žaloba podaná 15. januára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

13

2009/C 082/25

Vec C-25/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Bíróság (Maďarsko) 19. januára 2009 – Sió-Eckes Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

13

2009/C 082/26

Vec C-27/09 P: Odvolanie podané 21. januára 2009: Francúzska republika proti rozsudku Súdu prvého stupňa (siedma komora) zo 4. decembra 2008 vo veci T-284/08, People's Mojahedin Organization of Iran/Rada Európskej únie

14

2009/C 082/27

Vec C-30/09: Žaloba podaná 22. januára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika

15

2009/C 082/28

Vec C-31/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Bíróság (Maďarská republika) 26. januára 2009 – Nawras Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

15

2009/C 082/29

Vec C-35/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 28. januára 2009 – Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Paolo Speranza

16

2009/C 082/30

Vec C-36/09 P: Odvolanie podané 28. januára 2009: Transportes Evaristo Molina, S.A. proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) zo 14. novembra 2008 vo veci T-45/08, Transportes Evaristo Molina, S.A./Komisia Európskych spoločenstiev

16

2009/C 082/31

Vec C-37/09: Žaloba podaná 28. januára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika

17

2009/C 082/32

Vec C-38/09 P: Odvolanie podané 29. januára 2009: Ralf Schräder proti rozsudku Súdu prvého stupňa (siedma komora) z 19. novembra 2008 vo veci T-187/06, Ralf Schräder/Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

17

2009/C 082/33

Vec C-47/09: Žaloba podaná 2. februára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

18

2009/C 082/34

Vec C-48/09 P: Odvolanie podané 2. februára 2009: Lego Juris A/S proti rozsudku Súdu prvého stupňa (ôsma komora) z 12. novembra 2008 vo veci T-270/06, Lego Juris A/S/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom, vedľajší účastník konania pred Súdom prvého stupňa Mega Brands, Inc.

19

2009/C 082/35

Vec C-50/09: Žaloba podaná 4. februára 2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko

19

2009/C 082/36

Vec C-51/09 P: Odvolanie podané 3. februára 2009: Barbara Becker proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 2. decembra 2008 vo veci T-212/07, Harman International Industries, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

20

2009/C 082/37

Vec C-54/09 P: Odvolanie podané 6. februára 2009: Grécka republika proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata komora) z 11. decembra 2008 vo veci T-339/06, Grécka republika/Komisia Európskych spoločenstiev

21

2009/C 082/38

Vec C-68/09 P: Odvolanie podané 16. februára 2009: Georgios Karatzoglou proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 2. decembra 2008 vo veci T-471/04, Georgios Karatzoglou/Európska agentúra pre obnovu (EAR)

21

2009/C 082/39

vec C-69/09 P: Odvolanie podané 14. februára 2009: Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (šiesta komora) z 26. novembra 2008 vo veci T-393/06, Makhteshim-Agan Holding BV a i./Komisia

22

 

Súd prvého stupňa

2009/C 082/40

Vec T-265/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. februára 2009 – Lee/DE/ÚHVT – Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva PIAZZA del SOLE — Skoršie národné a medzinárodné slovné ochranné známky PIAZZA a PIAZZA D'ORO — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 — Neexistencia podobnosti označení)

23

2009/C 082/41

Spojené veci T-359/07 P až T-361/07 P: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. februára 2009 – Komisia/Bertolete a i. (Odvolanie — Verejná služba — Zmluvní zamestnanci OIB — Bývalí zamestnanci podliehajúci belgickému právu — Zmena uplatniteľného režimu — Rozhodnutia Komisie stanovujúce odmenu — Rovnosť zaobchádzania)

23

2009/C 082/42

Vec T-229/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 13. februára 2009 – Vitro Corporativo/ÚHVT – Vallon (√) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietka — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania)

24

2009/C 082/43

Vec T-126/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 10. februára 2009 – Okalux/ÚHVT – Ondex (ONDACELL) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Nezaplatenie poplatku za podanie námietky — Rozhodnutie určujúce, že námietka sa považuje za nepodanú — Žaloba zjavne bez právneho základu)

24

2009/C 082/44

Vec T-352/08 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 23. januára 2009 – Pannon Hőerőmű/Komisia (Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Štátna pomoc — Rozhodnutie Komisie, ktorým sa vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom štátna pomoc poskytnutá Maďarskom v prospech niektorých výrobcov elektriny formou zmlúv o nakúpe elektriny — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti — Zváženie záujmov)

25

2009/C 082/45

Vec T-511/08 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 23. januára 2009 – Unity OSG FZE/Rada a EUPOL Afganistan (Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Verejné obstarávanie — Zamietnutie ponuky — Návrh na odklad výkonu — Strata príležitosti — Neexistencia naliehavosti)

25

2009/C 082/46

Vec T-442/08: Žaloba podaná 3. októbra 2008 – CISAC/Komisia

25

2009/C 082/47

Vec T-591/08: Žaloba podaná 29. decembra 2008 – Evropaїki Dynamiki/Komisia

26

2009/C 082/48

Vec T-8/09: Žaloba podaná 6. januára 2009 – Dredging International a Ondernemingen Jan de Nul/EMSA

27

2009/C 082/49

Vec T-17/09: Žaloba podaná 9. januára 2009 – Evropaїki Dynamiki/Komisia

27

2009/C 082/50

Vec T-27/09: Žaloba podaná 19. januára 2009 – Stella Kunststofftechnik/ÚHVT – Stella Pack (Stella)

28

2009/C 082/51

Vec T-28/09: Žaloba podaná 21. januára 2009 – Park/ÚHVT – Bae (PINE TREE)

29

2009/C 082/52

Vec T-30/09: Žaloba podaná 21. januára 2009 – Engelhorn/ÚHVT – The Outdoor Group (peerstorm)

29

2009/C 082/53

Vec T-33/09: Žaloba podaná 26. januára 2009 – Portugalská republika/Komisia

30

2009/C 082/54

Vec T-36/09: Žaloba podaná 23. januára 2009 – dm-drogerie markt/ÚHVT – Distribuciones Mylar (dm)

30

2009/C 082/55

Vec T-40/09: Žaloba podaná 26. januára 2009 – Advance Magazine Publishers/ÚHVT – Selecciones Americanas (VOGUE CAFÉ)

31

2009/C 082/56

Vec T-41/09: Žaloba podaná 27. januára 2009 – Hipp & Co/ÚHVT – Nestlé (Bebio)

32

2009/C 082/57

Vec T-51/09: Žaloba podaná 9. februára 2009 – Komisia/Antiche Terre

32

2009/C 082/58

Vec T-52/09: Žaloba podaná 11. februára 2009 – Nycomed Danmark/EMEA

33

2009/C 082/59

Vec T-58/09: Žaloba podaná 11. februára 2009 – Schemaventotto/Komisia

34

2009/C 082/60

Vec T-344/02: Uznesenie Súdu prvého stupňa zo 6. februára 2009 – Air One/Komisia

35

2009/C 082/61

Vec T-4/08: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 29. januára 2009 – EMSA/Portugalsko

35

 

Súd pre verejnú službu Európskej únie

2009/C 082/62

Vec F-38/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 17. februára 2009 – Liotti/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie — Správa o služobnom postupe — Hodnotenie za rok 2006 — Normy hodnotenia uplatniteľné hodnotiteľom)

36

2009/C 082/63

Vec F-51/08: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 17. februára 2009 – Stols/Rada (Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2007 — Porovnávacie hodnotenie zásluh — Zjavne nesprávne posúdenie)

36

2009/C 082/64

Vec F-40/08: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 3. februára 2009 – Carvalhal Garcia/Rada (Verejná služba — Bývalí úradníci — Odmena — Príspevok na vzdelanie — Odmietnutie poskytnutia — Oneskorená žaloba — Zjavná neprípustnosť)

36

2009/C 082/65

Vec F-09/09: Žaloba podaná 6. februára 2009 – Vicente Carbajosa a i./Komisia

37

2009/C 082/66

Vec F-10/09: Žaloba podaná 3. februára 2009 – Moschonaki/Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

37


SK

 

Top