EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:027E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 27, 31. január 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 27E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
31. januára 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   (Informácie)

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

ZASADANIE 2007 - 2008

 

Schôdza 28. až 29. marca 2007

 

Streda 28. marca 2007

2008/C 027E/01

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Vyhlásenie predsedníctva (Zimbabwe)

Poverenie poslanca

Oficiálne privítanie

Zloženie výborov a delegácií

Predložené dokumenty

Písomné vyhlásenia (článok 116 rokovacieho poriadku)

Písomné vyhlásenia a otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Program schôdze

V nadväznosti na Berlínske vyhlásenie (rozprava)

Ďalšia konvergencia v kontrolných postupoch na úrovni EÚ (rozprava)

Budúcnosť Kosova a úloha EÚ (rozprava)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov * (rozprava)

Budúcnosť vlastných zdrojov EÚ (rozprava)

Rozpočtové usmernenia na rok 2008 (rozprava)

Budúcnosť profesionálneho futbalu v Európe - Bezpečnosť počas futbalových zápasov * (rozprava)

Plnenie povinností vlajkových štátov ***I - Občianskoprávna zodpovednosť a finančné záruky vlastníkov lodí ***I (rozprava)

Integrácia nových členských štátov do SPP (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

11

 

Štvrtok 29. marca 2007

2008/C 027E/02

ZÁPISNICA

13

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Zloženie politických skupín

Predložené dokumenty

Text zmlúv poskytnutých Radou

Výhľady spoločnej zahraničnej politiky Európskej únie v roku 2007, vrátane rozmiestnenia protiraketových obranných systémov USA v Európe (rozprava)

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Overenie právomoci nových členov Európskeho parlamentu

Hlasovanie

Sprostredkovanie v občianskych a obchodných veciach ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Účasť Spoločenstva na navýšení kapitálu Európskeho investičného fondu * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o ochranu imunity Guiseppeho Garganiho (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Revízia smerníc o zdravotníckych pomôckach ***I (hlasovanie)

Štrukturálna podniková štatistika ***I (hlasovanie)

Plnenie povinností vlajkových štátov ***I (hlasovanie)

Občianskoprávna zodpovednosť a finančné záruky vlastníkov lodí ***I (hlasovanie)

Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov * (hlasovanie)

Bezpečnosť počas futbalových zápasov * (hlasovanie)

Budúcnosť Kosova a úloha EÚ (hlasovanie)

Budúcnosť vlastných zdrojov EÚ (hlasovanie)

Rozpočtové usmernenia na rok 2008 (hlasovanie)

Budúcnosť profesionálneho futbalu v Európe (hlasovanie)

Integrácia nových členských štátov do SPP (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Oznámenie spoločnej pozície Rady

Zloženie medziparlamentných delegácií

Zloženie Parlamentu

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Termín nasledujúcej schôdze

Prerušenie zasadania

PREZENČNÁ LISTINA

23

PRÍLOHA I

25

PRÍLOHA II

41

PRIJATÉ TEXTY

129

P6_TA(2007)0088
Mediácia v občianskych a obchodných veciach ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch sprostredkovania vo veciach občianskych a obchodných (KOM(2004)0718 — C6-0154/2004 — 2004/0251(COD))

129

P6_TC1-COD(2004)0251
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. marca 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES o určitých aspektoch sprostredkovania vo veciach občianskych a obchodných

129

P6_TA(2007)0089
Účasť Spoločenstva na navýšení kapitálu Európskeho investičného fondu *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o účasti Spoločenstva na navýšení kapitálu Európskeho investičného fondu (KOM(2006)0621 — C6-0426/2006 — 2006/0203(CNS))

136

P6_TA(2007)0090
Žiadosť o ochranu imunity Giuseppe Garganiho
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o žiadosti o ochranu imunity a výsad pána Giuseppe Garganiho (2006/2300(IMM))

137

P6_TA(2007)0091
Preskúmanie smerníc o zdravotníckych pomôckach ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES, pokiaľ ide o revíziu smerníc o zdravotníckych pomôckach (KOM(2005)0681 — C6-0006/2006 — 2005/0263(COD))

138

P6_TC1-COD(2005)0263
Pozícia Europskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. marca 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/385/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach, smernica Rady 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach a smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh

138

P6_TA(2007)0092
Štrukturálna podniková štatistika ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štrukturálnej podnikovej štatistike (KOM(2006)0066 — C6-0063/2006 — 2006/0020(COD))

139

P6_TC1-COD(2006)0020
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. marca 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o štrukturálnej podnikovej štatistike (prepracované znenie)

139

P6_TA(2007)0093
Plnenie povinností vlajkových štátov ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o plnení povinností vlajkových štátov (KOM(2005)0586 — C6-0062/2006 — 2005/0236(COD))

140

P6_TC1-COD(2005)0236
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. marca 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES o plnení povinností vlajkových štátov

140

PRÍLOHA I
KÓDEX VLAJKOVÉHO ŠTÁTU (FSC)

154

PRÍLOHA II
MINIMÁLNE KRITÉRIÁ TÝKAJÚCE SA INŠPEKTOROV VLAJKOVÝCH ŠTÁTOV

162

PRÍLOHA III
USMERNENIE O NADVÄZNÝCH OPATRENIACH V SÚVISLOSTI S LOĎAMI ZADRŽANÝMI PRÍSTAVNÝM ŠTÁTOM

163

P6_TA(2007)0094
Občianskoprávna zodpovednosť a finančné záruky vlastníkov lodí ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o občianskoprávnej zodpovednosti a finančných zárukách vlastníkov lodí (KOM(2005)0593 — C6-0039/2006 — 2005/0242(COD))

166

P6_TC1-COD(2005)0242
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. marca 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES o občianskoprávnej zodpovednosti a finančných zárukách vlastníkov lodí

166

PRÍLOHA I
DOHOVOR O OBMEDZENÍ ZODPOVEDNOSTI VO VECI NÁMORNÝCH POHĽADÁVOK Z ROKU 1976, ZMENENÝ A DOPLNENÝ PROTOKOLOM Z ROKU 1996

174

PRÍLOHA II
REZOLÚCIA ZHROMAŽDENIA MEDZINÁRODNEJ NÁMORNEJ ORGANIZÁCIE A SPRÁVNEJ RADY MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE PRÁCE S NÁZVOM USMERNENIA PRE POSKYTOVANIE FINANČNEJ ZÁRUKY V PRÍPADE, KEĎ VLASTNÍK LODE ZANECHÁ NÁMORNÍKOV BEZ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A NEZABEZPEČÍ IM NÁLEŽITÚ STAROSTLIVOSŤ (REZOLÚCIA A.930(22) IMO)

174

PRÍLOHA III
VZOR OSVEDČENIA O FINANČNEJ ZÁRUKE UVEDENÉ V ČLÁNKU 9

175

PRÍLOHA IV
ZOZNAM ÚDAJOV, KTORÉ JE POTREBNÉ OZNÁMIŤ PODĽA ČLÁNKU 10

175

P6_TA(2007)0095
Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov *
Návrh nariadenia Rady o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov (KOM(2005)0671 — C6-0032/2006 — 2005/0278(CNS))

176

P6_TA(2007)0096
Bezpečnosť na futbalových zápasoch s medzinárodným rozmerom *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o iniciatíve Rakúskej republiky na prijatie rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2002/348/SVV týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom (10543/2006 — C6-0240/2006 — 2006/0806(CNS))

206

P6_TA(2007)0097
Budúcnosť Kosova a úloha EÚ
Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o budúcnosti Kosova a úlohe EÚ (2006/2267(INI))

207

P6_TA(2007)0098
Budúcnosť vlastných zdrojov Európskej únie
Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o budúcnosti vlastných zdrojov Európskej únie (2006/2205(INI))

214

PRÍLOHA
VÝNIMKY, KTORÉ NA PRÍJMOVEJ A VÝDAVKOVEJ STRANE ROZPOČTU ZAVIEDLA EURÓPSKA RADA V DECEMBRI 2005

223

P6_TA(2007)0099
Usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2008 - oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX
Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2008 - oddiely II, IV, V, VI, VII, VIII a IX - a o predbežnom návrhu odhadov Európskeho parlamentu (oddiel I) pre rozpočtový postup na rok 2008 (2007/2013(BUD))

225

P6_TA(2007)0100
Budúcnosť profesionálneho futbalu v Európe
Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o budúcnosti profesionálneho futbalu v Európe (2006/2130(INI))

232

P6_TA(2007)0101
Integrácia nových členských štátov do SPP
Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o integrácii nových členských štátov do spoločnej poľnohospodárskej politiky (2006/2042(INI))

240

P6_TA(2007)0102
Hepatitída typu C
Vyhlásenie Európskeho parlamentu o hepatitíde typu C

247


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Informácia o hlasovaní

Ak nie je určené inak, spravodajcovia pred hlasovaním písomne oznámia predsedníctvu svoj postoj k pozmeňujúcim/doplňujúcim návrhom.

Skratky parlamentných výborov

AFET

Výbor pre zahraničné veci

DEVE

Výbor pre rozvoj

INTA

Výbor pre medzinárodný obchod

BUDG

Výbor pre rozpočet

CONT

Výbor pre rozpočtovú kontrolu

ECON

Výbor pre hospodárske a menové veci

EMPL

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

ENVI

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ITRE

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

IMCO

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

TRAN

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

REGI

Výbor pre regionálny rozvoj

AGRI

Výbor pre poľnoshospodárstvo a rozvoj vidieka

PECH

Výbor pre rybné hospodárstvo

CULT

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

JURI

Výbor pre právne veci

LIBE

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

AFCO

Výbor pre ústavné veci

FEMM

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví

PETI

Výbor pre petície

Skratky politických skupín

PPE-DE

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov

PSE

Socialistická skupina v Európskom parlamente

ALDE

Aliancia demokratov a liberálov pre Európu

UEN

Skupina Únie za Európu národov

Verts/ALE

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

GUE/NGL

Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica

IND/DEM

Skupina nezávislosti a demokracie

ITS

Skupina pre identitu, tradíciu a zvrchovanosť

NI

nezávislí poslanci

SK

 

Top