EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:296E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 296, 06. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 296E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
6. decembra 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   (Oznámenie)

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

ZASADANIE 2006 - 2007

 

Schôdza 26. až 27. apríla 2006

 

Streda 26. apríla 2006

2006/C 296E/01

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Predložené dokumenty

Písomné vyhlásenia (článok 116 rokovacieho poriadku)

Presun rozpočtových prostriedkov

Zloženie Parlamentu

Názov delegácie

Program schôdze

Dvadsať rokov po Černobyle: lekcia do budúcnosti (rozprava)

Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Európskej únii (rozprava)

Pozastavenie pomoci Palestínskej samospráve (rozprava)

Posilnenie partnerstva medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou (rozprava)

Zmena protokolu o výsadách a imunitách (rozprava)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Absolutórium na plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2004 (rozprava)

Správa aktív (rozprava)

Štátna pomoc pre inovácie (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENÈNÁ LISTINA

15

 

Štvrtok 27. apríla 2006

2006/C 296E/02

ZÁPISNICA

17

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Bezpečnosť na cestách: systém eCall pre všetkých (rozprava)

Podpora viacjazyčnosti a jazykového vzdelávania v Európskej únii (rozprava)

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Hlasovanie

Názov medziparlamentnej komisie D14 (hlasovanie)

Stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočne opracovaných trupov dospelého hovädzieho dobytka * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Pravidlá hospodárskej súťaže týkajúce sa výroby poľnohospodárskych produktov a obchodovania s nimi * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Mobilizácia Fondu solidarity (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2006 * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Prideľovanie kvót na hydrochlórofluorokarbóny s ohľadom na nové členské štáty ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohovor o posilnení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky *** (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohovor UNESCO o ochrane a podpore rôznorodosti kultúrneho prejavu * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Výdavky na veterinárnom úseku * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Veterinárne požiadavky pre živočíchy akvakultúry a produkty z nich * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Prechod z analógového na digitálne vysielanie (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Posilnenie partnerstva medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou (hlasovanie)

Dohoda ES - Mauritánska islamská republika o morskom rybolove * (hlasovanie)

Zmena protokolu o výsadách a imunitách (hlasovanie)

Absolutórium 2004: oddiel III - Komisia (hlasovanie)

Absolutórium 2004: oddiel I - Európsky parlament (hlasovanie)

Absolutórium 2004: oddiel II - Rada (hlasovanie)

Absolutórium 2004: oddiel IV - Súdny dvor (hlasovanie)

Absolutórium 2004: oddiel V - Dvor audítorov (hlasovanie)

Absolutórium 2004: oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)

Absolutórium 2004: oddiel VII - Výbor regiónov (hlasovanie)

Absolutórium 2004: oddiel VIII A - Európsky ombudsman (hlasovanie)

Absolutórium 2004: oddiel VIII B - Európsky dozorný úradník pre ochranu osobných údajov (hlasovanie)

Absolutórium 2004: 6., 7., 8. a 9. Európsky rozvojový fond (ERF) (hlasovanie)

Absolutórium 2004: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (hlasovanie)

Absolutórium 2004: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (hlasovanie)

Absolutórium 2004: Európska agentúra pre obnovu (hlasovanie)

Absolutórium 2004: Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie (hlasovanie)

Absolutórium 2004: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (hlasovanie)

Absolutórium 2004: Európska environmentálna agentúra (hlasovanie)

Absolutórium 2004: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (hlasovanie)

Absolutórium 2004: Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie (hlasovanie)

Absolutórium 2004: Európska agentúra pre lieky (hlasovanie)

Absolutórium 2004: Eurojust (hlasovanie)

Absolutórium 2004: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (hlasovanie)

Absolutórium 2004: Európska námorná bezpečnostná agentúra (hlasovanie)

Absolutórium 2004: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (hlasovanie)

Absolutórium 2004: Európska agentúra pre bezpečnosť potravín (hlasovanie)

Správa aktív (hlasovanie)

Štátna pomoc pre inovácie (hlasovanie)

Bezpečnosť na cestách: systém eCall pre všetkých (hlasovanie)

Podpora viacjazyčnosti a jazykového vzdelávania v Európskej únii (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania a zámery pri hlasovaní

Zloženie Parlamentu

Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity

Vyhlásenie o finančných záujmoch poslancov

Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Termín nasledujúcej schôdze

Prerušenie zasadania

PREZENČNÁ LISTINA

34

PRÍLOHA I

36

PRÍLOHA II

52

PRIJATÉ TEXTY

99

P6_TA(2006)0145
Stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočne opracovaných trupov dospelého hovädzieho dobytka *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočne opracovaných trupov dospelého hovädzieho dobytka (kodifikované znenie) (KOM(2005)0402 — C6-0309/2005 — 2005/0171(CNS))

99

P6_TA(2006)0146
Pravidlá hospodárskej súťaže na výrobu a obchod s poľnohospodárskymi výrobkami *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa uplatňujú určité pravidlá hospodárskej súťaže na výrobu a obchod s poľnohospodárskymi výrobkami (kodifikované znenie) (KOM(2005)0613 — C6-0019/2006 — 2005/0231(CNS))

99

P6_TA(2006)0147
Mobilizácia Fondu solidarity
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie v súlade s bodom 3 Medziinštitucionálnej dohody zo 7. novembra 2002 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o financovaní Fondu solidarity Európskej únie, ktorou sa dopĺňa medziinštitucionálna dohoda zo 6. mája 1999 o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu (KOM(2006)0114 — C6-0086/2006 — 2006/2064(ACI))

100

PRÍLOHA

101

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

101

P6_TA(2006)0148
Návrh opravného rozpočtu č. 1/2006
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2006 na rozpočtový rok 2006, oddiel III - Komisia (povodne v Bulharsku, Rumunsku a Rakúsku) (8512/2006 — C6-0131/2006 — 2006/2066(BUD)

102

P6_TA(2006)0149
Kvóty na hydrochlórofluorokarbóny s ohľadom na nové členské štáty ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2037/2000, pokiaľ ide o základný rok pre prideľovanie kvót na hydrochlórofluorokarbóny s ohľadom na členské štáty, ktoré pristúpili 1. mája 2004 (KOM(2004)0550 — 13632/2005 — C6-0421/2005 — 2004/0296(COD))

103

P6_TA(2006)0150
Dohovor o posilnení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ***
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohovoru v mene Európskeho spoločenstva o posilnení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ustanovenej dohovorom medzi Spojenými štátmi americkými a Kostarickou republikou v roku 1949 (14343/2005 — C6-0023/2006 — 2005/0137(AVC))

104

P6_TA(2006)0151
Dohovor UNESCO o rôznorodosti kultúrneho prejavu *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rôznorodosti kultúrneho prejavu (5067/2006 — KOM(2005)0678 — C6-0025/2006 — 2005/0268 (CNS))

104

P6_TA(2006)0152
Výdavky na veterinárnom úseku *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 90/424/EHS o výdavkoch na veterinárnom úseku (KOM(2005)0362 — C6-0282/2005 — 2005/0154(CNS))

105

P6_TA(2006)0153
Veterinárne požiadavky pre živočíchy akvakultúry a produkty z nich *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Rady o veterinárnych požiadavkách pre živočíchy akvakultúry a produkty z nich a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (KOM(2005)0362 — C6-0281/2005 — 2005/0153(CNS))

106

P6_TA(2006)0154
Prechod z analógového na digitálne vysielanie
Uznesenie Európskeho parlamentu o prechode z analógového na digitálne vysielanie: príležitosť pre európsku audiovizuálnu politiku a kultúrnu rozmanitosť? (2005/2212(INI))

120

P6_TA(2006)0155
Posilnenie partnerstva medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou
Uznesenie Európskeho parlamentu o posilnení partnerstva medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou (2005/2241(INI))

123

P6_TA(2006)0156
Dohoda o rybolove ES - Mauretánia *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov o dodatkoch meniacich a dopĺňajúcich protokol, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok ustanovené v Dohode o spolupráci v sektore morského rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauretánskou islamskou republikou na obdobie od 1. augusta 2001 do 31. júla 2006 (KOM(2005)0591 — C6-0433/2005 — 2005/0229(CNS))

135

P6_TA(2006)0157
Absolutórium 2004: oddiel III - Komisia

136

136

137

138

P6_TA(2006)0158
Absolutórium 2004: oddiel I - Európsky parlament
Rozhodnutie Európskeho parlamentu o absolutóriu na plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2004, oddiel I - Európsky parlament (N6-0027/2005 — C6-0357/2005 — 2005/2091(DEC))

162

P6_TA(2006)0159
Absolutórium 2004: oddiel II - Rada

163

163

163

P6_TA(2006)0160
Absolutórium 2004: oddiel IV - Súdny dvor

165

165

166

P6_TA(2006)0161
Absolutórium 2004: oddiel V - Dvor audítorov

168

168

169

P6_TA(2006)0162
Absolutórium 2004: oddiel IV - Európsky hospodársky a sociálny výbor

171

171

172

P6_TA(2006)0163
Absolutórium 2004: oddiel VII - Výbor regiónov

174

174

175

P6_TA(2006)0164
Absolutórium 2004: oddiel VIII A - Európsky ombudsman

177

177

178

P6_TA(2006)0165
Absolutórium 2004: oddiel VIII B - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

179

179

180

P6_TA(2006)0166
Absolutórium 2004: šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty Európsky rozvojový fond

181

181

183

185

P6_TA(2006)0167
Absolutórium 2004: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

191

191

192

193

P6_TA(2006)0168
Absolutórium 2004: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

196

196

197

198

P6_TA(2006)0169
Absolutórium 2004: Európska agentúra pre obnovu

200

200

201

203

P6_TA(2006)0170
Absolutórium 2004: Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie

206

206

207

208

P6_TA(2006)0171
Absolutórium 2004: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

211

211

212

213

P6_TA(2006)0172
Absolutórium 2004: Európska environmentálna agentúra

215

215

216

218

P6_TA(2006)0173
Absolutórium 2004: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

220

220

221

223

P6_TA(2006)0174
Absolutórium 2004: Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie

225

225

226

227

P6_TA(2006)0175
Absolutórium 2004: Európska agentúra pre lieky

229

229

230

232

P6_TA(2006)0176
Absolutórium 2004: Eurojust

234

234

234

236

P6_TA(2006)0177
Absolutórium 2004: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

238

238

238

240

P6_TA(2006)0178
Absolutórium 2004: Európska námorná bezpečnostná agentúra

242

242

243

244

P6_TA(2006)0179
Absolutórium 2004: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

247

247

248

249

P6_TA(2006)0180
Absolutórium 2004: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

252

252

253

254

P6_TA(2006)0181
Správa aktív
Uznesenie Európskeho parlamentu o správe aktív (2006/2037(INI))

257

P6_TA(2006)0182
Štátna pomoc na inovácie
Uznesenie Európskeho parlamentu o odvetvových aspektoch Akčného plánu štátnej pomoci: pomoc na inovácie (2006/2044(INI))

263

P6_TA(2006)0183
Bezpečnosť cestnej premávky: poskytovanie systému eCall občanom
Uznesenie Európskeho parlamentu o bezpečnosti cestnej premávky: poskytovanie eCall občanom (2005/2211(INI))

268

P6_TA(2006)0184
Podpora viacjazyčnosti a jazykového vzdelávania v EÚ
Uznesenie Európskeho parlamentu o opatreniach na podporu viacjazyčnosti a jazykového vzdelávania v Európskej únii: európsky indikátor jazykových znalostí (2005/2213(INI))

271

P6_TA(2006)0185
Cukrovka
Vyhlásenie Európskeho parlamentu o cukrovke

273


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Informácia o hlasovaní

Ak nie je určené inak, spravodajcovia pred hlasovaním písomne oznámia predsedníctvu svoj postoj k pozmeňujúcim/doplňujúcim návrhom.

Skratky parlamentných výborov

AFET

Výbor pre zahraničné veci

DEVE

Výbor pre rozvoj

INTA

Výbor pre medzinárodný obchod

BUDG

Výbor pre rozpočet

CONT

Výbor pre rozpočtovú kontrolu

ECON

Výbor pre hospodárske a menové veci

EMPL

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

ENVI

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ITRE

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

IMCO

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

TRAN

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

REGI

Výbor pre regionálny rozvoj

AGRI

Výbor pre poľnoshospodárstvo a rozvoj vidieka

PECH

Výbor pre rybné hospodárstvo

CULT

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

JURI

Výbor pre právne veci

LIBE

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

AFCO

Výbor pre ústavné veci

FEMM

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví

PETI

Výbor pre petície

Skratky politických skupín

PPE-DE

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov

PSE

Socialistická skupina v Európskom parlamente

ALDE

Aliancia demokratov a liberálov pre Európu

Verts/ALE

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

GUE/NGL

Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica

IND/DEM

Skupina nezávislosti a demokracie

UEN

Skupina Únie za Európu národov

NI

nezávislí poslanci

SK

 

Top