EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:195:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 195, 18. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 195

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
18. augusta 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Návrhy právnych aktov

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

427. plenárne zasadnutie v dňoch 17. a 18. mája 2006

2006/C 195/1

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Reakcia na päťročné hodnotenie výskumných činností Spoločenstva (1999-2003) uskutočnené nezávislými špičkovými odborníkmi“KOM(2005) 387, konečné znenie

1

2006/C 195/2

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o umiestňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu“KOM(2005) 457, konečné znenie – 2005/0179 (COD)

7

2006/C 195/3

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorá sa vzťahuje na obmedzenia uvádzania na trh a používania perfluóroktánsulfonátov (zmena a doplnenie smernice Rady 76/769/EHS)“KOM(2005) 618, konečné znenie – 2005/0244 (COD)

10

2006/C 195/4

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES, pokiaľ ide o revíziu smerníc o zdravotníckych pomôckach“KOM(2005) 681, konečné znenie – 2005/0263 (COD)

14

2006/C 195/5

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady o odpustení dovoznej prirážky malých tovarových zásielok nekomerčného charakteru z tretích krajín (kodifikované znenie)“KOM(2006) 12, konečné znenie – 2006/0007 (CNS)

19

2006/C 195/6

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Revidovaný návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave“KOM(2005) 319, konečné znenie – 2000/0212 (COD)

20

2006/C 195/7

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore čistých vozidiel v cestnej doprave“KOM(2005) 634, konečné znenie – 2005/0283 (COD)

26

2006/C 195/8

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o preskúmaní stratégie trvalo udržateľného rozvoja – platforma činnosti“KOM(2005) 658, konečné znenie

29

2006/C 195/9

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o posúdení povodní a povodňovom manažmente“KOM(2006) 15, konečné znenie – 2006/0005 (COD)

37

2006/C 195/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Rady ktorým sa ustanovuje mechanizmus Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany“ (rekodifikácia) KOM(2006) 29, konečné znenie – 2006/0009 (CNS)

40

2006/C 195/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha – Zlepšovanie duševného zdravia obyvateľstva. K stratégii duševného zdravia pre Európsku úniu“KOM(2005) 484, konečné znenie

42

2006/C 195/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Flexicurity podľa vzoru Dánska“

48

2006/C 195/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Upravený návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb“KOM(2005) 334, konečné znenie – 2003/0329 (CNS)

54

2006/C 195/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Riešenie prekážok malých a stredných podnikov vyplývajúcich z dane z príjmov právnických osôb na vnútornom trhu – návrh možnej pilotnej schémy zdaňovania v domovskom štáte“KOM(2005) 702, konečné znenie

58

2006/C 195/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond (kodifikované znenie)“KOM(2006) 5, konečné znenie – 2003/0129 (AVC)

61

2006/C 195/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vonkajšie aktivity EÚ: úloha organizovanej občianskej spoločnosti“

62

2006/C 195/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Príspevok k zasadnutiu Európskej rady 15. a 16. júna 2006 – Obdobie reflexie“

64

2006/C 195/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov“KOM(2006) 32, konečné znenie – 2006/0010 (CNS)

66

2006/C 195/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému„Oznámenie Komisie: Akčný plán o biomase“KOM (2005) 628, konečné znenie

69

2006/C 195/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vývoj a podpora alternatívnych pohonných látok v cestnej doprave v Európskej únii“

75

2006/C 195/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady o daniach z osobných áut“KOM(2005) 261, konečné znenie – 2005/0130 (CNS)

80

2006/C 195/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom vzduchu pre Európu“KOM (2005) 447, konečné znenie – 2005/0183 (COD)

84

2006/C 195/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Situácia občianskej spoločnosti na západnom Balkáne“

88

2006/C 195/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Kampaň EÚ za zachovanie biodiverzity – postoj a príspevok občianskej spoločnosti“

96

2006/C 195/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Afrika ako nevyhnutná priorita: stanovisko európskej občianskej spoločnosti“

104

2006/C 195/26

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o kľúčových zručnostiach pre celoživotné vzdelávanie“KOM(2005) 548, konečné znenie – 2005/0221 (COD)

109


SK

 

Top