EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:193E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 193, 17. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 193E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
17. augusta 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   (Oznámenie)

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

ZASADANIE 2005 - 2006

 

Pondelok 5. septembra 2005

2006/C 193E/1

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Opravy výsledkov hlasovaní z predchádzajúcich schôdzí

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Oprava zápisnice zo 4.7.2005

Vyhlásenie predsedníctva

Oznámenie predsedu (štatút poslancov)

Zloženie Parlamentu

Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity

Zloženie výborov a delegácií

Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Predložené dokumenty

Petície

Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Text zmlúv poskytnutých Radou

Program práce

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Živelné pohromy (požiare a záplavy) (rozprava)

Hospodárenie s odpadom z ťažobného priemyslu ***II (rozprava)

Dialóg s cirkvami a nekonfesijnými organizáciami (rozprava)

Letecká bezpečnosť (rozprava)

Budovanie, inštalácia a prevádzka európskeho programu satelitnej rádionavigácie ***I (rozprava)

Zloženie Parlamentu

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

15

 

Utorok 6. septembra 2005

2006/C 193E/2

ZÁPISNICA

16

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Prevod rozpočtových prostriedkov

Živelné pohromy (požiare a záplavy) (predložené návrhy uznesení)

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia)

Bezpečnosť a zdravie pri práci: vystavenie optickému žiareniu ***II (rozprava)

Program PROGRESS ***I (rozprava)

Televízia bez hraníc (rozprava)

Hlasovanie

Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom: Štruktúra, námety a rámec pre hodnotenie rozpravy o Európskej únii (čl. 117 rokovacieho poriadku)

Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov: Štruktúra, námety a rámec pre hodnotenie rozpravy o Európskej únii (čl. 118 rokovacieho poriadku)

Protokol k euro-stredomorskej dohode s Marokom v dôsledku rozšírenia *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Protokol k euro-stredomorskej dohode s Tuniskom v dôsledku rozšírenia *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Protokol k euro-stredomorskej dohode s Jordánskom v dôsledku rozšírenia *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Spoločná organizácia trhu so surovým tabakom * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Zavedenie ekologickej výroby a príslušných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Budovanie, inštalácia a prevádzka európskeho programu satelitnej rádionavigácie ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda ES - Libanon o určitých aspektoch leteckých služieb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda ES - Gruzínsko o určitých aspektoch leteckých služieb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Údaje o rybárskych činnostiach, prostriedky diaľkového snímania * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda ES - Albánsko o readmisii osôb s neoprávneným pobytom * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Prístup k vonkajšej pomoci Spoločenstva * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Hospodárenie s odpadom z ťažobného priemyslu ***II (hlasovanie)

Program PROGRESS ***I (hlasovanie)

Budúcnosť textilného a odevného sektora po roku 2005 (hlasovanie)

Televízia bez hraníc (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Rozpočtový rok 2006

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2006 (rozprava)

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2005 (cunami) - Mobilizácia nástroja pružnosti (cunami) (rozprava)

Hodina otázok (pre Komisiu)

Konkurencieschopnosť audioviziuálnych a informačných služieb: ochrana neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti ***I (rozprava)

DPH: 1. Zjednodušenie povinností, 2. Systém jedného miesta kontaktu * (rozprava)

Lieky na pediatrické použitie ***I (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

33

PRÍLOHA I

35

PRÍLOHA II

42

PRIJATÉ TEXTY

58

P6_TA(2005)0308
Protokol k euro-stredomorskej dohode s Marokom v dôsledku rozšírenia ***
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu k euro-stredomorskej dohode, ktorou sa zriaďuje pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (9649/2005 — KOM(2004)0848 — C6-0200/2005 — 2004/0292(AVC))

58

P6_TA(2005)0309
Protokol k euro-stredomorskej dohode s Tuniskom v dôsledku rozšírenia ***
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu k euro-stredomorskej dohode, ktorou sa zriaďuje pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (9648/2005 — KOM(2004)0736 — C6-0199/2005 — 2004/0265(AVC))

58

P6_TA(2005)0310
Protokol k euro-stredomorskej dohode s Jordánskom v dôsledku rozšírenia ***
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu k euro-stredomorskej dohode, ktorou sa zriaďuje pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (5092/2005 — KOM(2004)0578 — C6-0202/2005 — 2004/0196(AVC))

59

P6_TA(2005)0311
Spoločná organizácia trhu so surovým tabakom *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2075/92 o spoločnej organizácii trhu so surovým tabakom (KOM(2005)0235 — C6-0193/2005 — 2005/0105(CNS))

60

P6_TA(2005)0312
Zavedenie ekologickej výroby a príslušných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (KOM(2005)0194 — C6-0140/2005 — 2005/0094(CNS))

60

P6_TA(2005)0313
Budovanie, inštalácia a prevádzka európskeho programu satelitnej rádionavigácie ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa uskutočnenia fázy budovania a inštalácie a fázy prevádzky európskeho programu satelitnej rádionavigácie (KOM(2004)0477 — C6-0087/2004 — 2004/0156(COD))

61

P6_TC1-COD(2004)0156
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. septembra 2005 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2005 týkajúceho sa uskutočnenia fázy budovania a inštalácie a fázy prevádzky európskeho programu satelitnej rádionavigácie

61

P6_TA(2005)0314
Dohoda ES - Libanon o určitých aspektoch leteckých služieb *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení a predbežnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Libanonskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2005)0062 — C6-0059/2005 — 2005/0012(CNS))

66

P6_TA(2005)0315
Dohoda ES - Gruzínsko o určitých aspektoch leteckých služieb *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení a predbežnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Gruzínskom o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2005)0061 — C6-0060/2005 — 2005/0009(CNS))

67

P6_TA(2005)0316
Údaje o rybárskych činnostiach, prostriedky diaľkového snímania *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybárskych činností a o prostriedkoch diaľkového snímania (KOM(2004)0724 — C6-0187/2004 — 2004/0252(CNS))

67

P6_TA(2005)0317
Dohoda ES - Albánsko: Readmisia osôb s neoprávneným pobytom *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (KOM(2004)0092 — C6-0053/2005 — 2004/0033(CNS))

69

P6_TA(2005)0318
Prístup k vonkajšej pomoci Spoločenstva *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva (8977/2005 — C6-0156/2005 — 2005/0806(CNS))

70

P6_TA(2005)0319
Hospodárenie s odpadmi z ťažobného priemyslu ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii Rady s ohľadom na prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES (16075/1/2004 — C6-0128/2005 — 2003/0107(COD))

75

P6_TC2-COD(2003)0107
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 6. septembra 2005 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/.../ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES

76

PRÍLOHA I
POLITIKA PREVENCIE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ A INFORMÁCIE, KTORÉ SA OZNAMUJÚ DOTKNUTEJ VEREJNOSTI

96

PRÍLOHA II
OPIS VLASTNOSTÍ ODPADU

98

PRÍLOHA III
KRITÉRIÁ NA URČENIE KATEGÓRIE ZARIADENÍ NA NAKLADANIE S ODPADMI

98

P6_TA(2005)0320
Program PROGRESS ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity - PROGRESS (KOM(2004)0488 — C6-0092/2004 — 2004/0158(COD))

99

P6_TC1-COD(2004)0158
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. septembra 2005 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2005/ES, ktorým sa ustanovuje Program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity - PROGRESS

99

P6_TA(2005)0321
Textilný a odevný priemysel po roku 2005
Uznesenie Európskeho parlamentu o budúcnosti textilného a odevného priemyslu po roku 2005 (2004/2265(INI))

110

P6_TA(2005)0322
Televízia bez hraníc
Uznesenie Európskeho parlamentu o uplatňovaní článkov 4 a 5 smernice 89/552/EHS („Televízia bez hraníc“), zmenenej a doplnenej smernicou 97/36/ES, v rokoch 2001 - 2002 (2004/2236(INI))

117

 

Streda 7. septembra 2005

2006/C 193E/3

ZÁPISNICA

123

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Sloboda a bezpečnosť (rozprava)

Zloženie výborov a delegácií

Hlasovanie

Mobilizácia nástroja pružnosti (cunami) (hlasovanie)

Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Revízia finančných výhľadov 2000 - 2006 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2005 (cunami) (hlasovanie)

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2005 (prebytok z rozpočtového roka 2004) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Návrh opravného rozpočtu č. 5/2005 (Oddiel III) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Bezpečnosť a zdravie pri práci: vystavenie optickému žiareniu ***II (hlasovanie)

Konkurencieschopnosť audioviziuálnych a informačných služieb: ochrana neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti ***I (hlasovanie)

Lieky na pediatrické použitie ***I (hlasovanie)

DPH: 1. Zjednodušenie povinností, 2. Systém jedného miesta kontaktu * (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Situácia na Strednom Východe (rozprava)

Udržateľný európsky cestovný ruch (rozprava)

Hodina otázok (pre Radu)

Rodová diskriminácia v systémoch zdravotnej starostlivosti (rozprava)

Európske školy (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

132

PRÍLOHA I

134

PRÍLOHA II

142

PRIJATÉ TEXTY

183

P6_TA(2005)0323
Mobilizácia nástroja pružnosti - cunami
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja pružnosti v prospech pomoci pri obnove a rekonštrukcii krajín zasiahnutých cunami v súlade s bodom 24 Medziinštitucionálnej dohody zo 6. mája 1999 (SEK(2005)0548 — C6-0127/2005 — 2005/2083(ACI))

183

PRÍLOHA
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

184

P6_TA(2005)0324
Mobilizácia štrukturálnych fondov
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 3 Medziinštitucionálnej dohody zo 7. novembra 2002 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o financovaní Fondu solidarity Európskej únie, ktorou sa dopĺňa Medziinštitucionálna dohoda zo 6. mája 1999 o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu (KOM(2005)0247 — C6-0183/2005 — 2005/2127(ACI))

185

PRÍLOHA
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

186

P6_TA(2005)0325
Revízia finančného výhľadu 2000 - 2006
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o revízii finančného výhľadu 2000 - 2006 (KOM(2004)0666 — C6-0219/2004 — 2004/2222(ACI))

187

PRÍLOHA I
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

188

PRÍLOHA II

190

P6_TA(2005)0326
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2005 (Cunami)
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2005 na rozpočtový rok 2005 - Oddiel III - Komisia (Cunami) (11220/2005 — C6-0239/2005 — 2005/2079(BUD))

194

P6_TA(2005)0327
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2005 (zostatok z rozpočtového roka 2004)
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2005 na rozpočtový rok 2005 - Oddiel III - Komisia (zostatok z rozpočtového roka 2004) (9760/2005 — C6-0214/2005 — 2005/2102(BUD))

196

P6_TA(2005)0328
Návrh opravného rozpočtu č. 5/2005 (Celkový stav príjmov)
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2005 na rozpočtový rok 2005 - Oddiel III - Komisia (11221/2005 — C6-0240/2005 — 2005/2126(BUD))

197

P6_TA(2005)0329
Bezpečnosť a zdravie pri práci: vystavenie optickému žiareniu ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (optické žiarenie) (19. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (5571/6/2005 — C6-0129/2005 — 1992/0449B(COD))

198

P6_TC2-COD(1992)0449B
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 7. septembra 2005 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/.../ES o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (optické žiarenie) (19. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/ 391/EHS)

199

PRÍLOHA I
NEKOHERENTNÉ OPTICKÉ ŽIARENIE

207

PRÍLOHA II
OPTICKÉ ŽIARENIE LASEROV

213

P6_TA(2005)0330
Konkurencieschopnosť audioviziuálnych a informačných služieb: ochrana neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o ochrane neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti a o práve na odpoveď v súvislosti s konkurencieschopnosťou európskeho priemyslu audiovizuálnych a informačných služieb (KOM(2004)0341 — C6-0029/2004 — 2004/0117(COD))

217

P6_TC1-COD(2004)0117
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. septembra 2005 na účely prijatia odporúčania Európskeho parlamentu a Rady 2005/.../ES o ochrane neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti a o práve na odpoveď v súvislosti s konkurencieschopnosťou európskeho priemyslu audiovizuálnych a online informačných služieb

218

PRÍLOHA
MINIMÁLNE ZÁSADY NA VYKONANIE OPATRENÍ NA NÁRODNEJ ÚROVNI DO VNÚTROŠTÁTNYCH PREDPISOV ALEBO PRAXE S CIEĽOM ZABEZPEČIŤ PRÁVO NA ODPOVEĎ VO VZŤAHU KU VŠETKÝM AUDIOVIZUÁLNYM A ONLINE INFORMAČNÝM SLUŽBÁM

223

P6_TA(2005)0331
Lieky na pediatrické použitie ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o liekoch na pediatrické použitie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1768/92, smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 (KOM(2004)0599 — C6-0159/2004 — 2004/0217(COD))

224

P6_TC1-COD(2004)0217
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. septembra 2005 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2005 o liekoch na pediatrické použitie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1768/92, smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004

225

P6_TA(2005)0332
DPH: Zjednodušenie povinností *
Návrh legislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica č. 77/388/EHS s cieľom zjednodušiť povinnosti spojené s daňou z pridanej hodnoty (KOM(2004)0728-C6-0024/2005-2004/0261(CNS))

249

P6_TA(2005)0333
DPH: Systém jedného miesta kontaktu *
Návrh legislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1798/2003 v spojitosti so zavedením mechanizmov administratívnej spolupráce, ktoré sa týkajú schémy jedného miesta kontaktu a postupu vrátenia dane z pridanej hodnoty (KOM(2004)0728 — C6-0025/2005 — 2004/0262(CNS))

252

 

Štvrtok 8. septembra 2005

2006/C 193E/4

ZÁPISNICA

253

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Zbavenie parlamentnej imunity (pokračovanie)

Predložené dokumenty

Nordická dimenzia (rozprava)

Cestovný ruch a rozvoj (rozprava)

Vážne a zanedbávané choroby v rozvojových krajinách (rozprava)

Hlasovanie

Živelné pohromy (požiare a záplavy) (hlasovanie)

Udržateľný európsky cestovný ruch (hlasovanie)

Rodová diskriminácia v systémoch zdravotnej starostlivosti (hlasovanie)

Európske školy (hlasovanie)

Cestovný ruch a rozvoj (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Vážne a zanedbávané choroby v rozvojových krajinách (pokračovanie rozpravy)

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

Hladomor v Nigeri

Porušovanie ľudských práv v Číne, najmä v oblasti náboženskej slobody

Situácia politických väzňov v Sýrii

Hlasovanie

Hladomor v Nigeri (hlasovanie)

Porušovanie ľudských práv v Číne, najmä v oblasti náboženskej slobody (hlasovanie)

Situácia politických väzňov v Sýrii (hlasovanie)

Vážne a zanedbávané choroby v rozvojových krajinách (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Oznámenie spoločnej pozície Rady

Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity

Zloženie výborov

Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Termín nasledujúcej schôdze

Prerušenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

263

PRÍLOHA I

264

PRÍLOHA II

273

PRIJATÉ TEXTY

322

P6_TA(2005)0334
Živelné pohromy (požiare a záplavy)
Uznesenie Európskeho parlamentu o živelných pohromách (požiaroch a záplavách) v Európe počas tohto leta

322

P6_TA(2005)0335
Základné usmernenia pre udržateľný európsky cestovný ruch
Uznesenie Európskeho parlamentu o nových perspektívach a nových výzvach pre trvalo udržateľný európsky cestovný ruch (2004/2229(INI))

325

P6_TA(2005)0336
Európske školy
Uznesenie Európskeho parlamentu o možnostiach vypracovania systému Európskych škôl (2004/2237 (INI))

333

P6_TA(2005)0337
Cestovný ruch a rozvoj
Uznesenie Európskeho parlamentu o cestovnom ruchu a rozvoji (2004/2212(INI))

338

P6_TA(2005)0338
Hladomor v Nigeri
Uznesenie Európskeho parlamentu o hladomore v Nigeri

344

P6_TA(2005)0339
Porušovanie ľudských práv v Číne, najmä v oblasti náboženskej slobody
Uznesenie Európskeho parlamentu o porušovaní ľudských práv v Číne najmä s ohľadom na náboženskú slobodu

347

P6_TA(2005)0340
Situácia politických väzňov v Sýrii
Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii politických väzňov v Sýrii

349

P6_TA(2005)0341
Vážne a zanedbávané choroby v rozvojových krajinách
Uznesenie Európskeho parlamentu o vážnych a zanedbávaných chorobách v rozvojových krajinách (2005/2047(INI))

350


SK

 

Top