EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Maastrichtská zmluva o Európskej únii

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Zmluva o Európskej únii

AKÝ JE CIEĽ TEJTO ZMLUVY?

 • Maastrichtská zmluva je ambiciózna zmluva. Vytvára sa ňou Európska únia. Zahŕňa tri samostatné oblasti (tzv. piliere):
 • Medzi najvýznamnejšie zmeny, ktoré zmluva priniesla, patrí to, že:

HLAVNÉ BODY

Európske spoločenstvá (1. pilier)

Tu sú zahrnuté tradičné činnosti, ako aj pracovné a rozhodovacie postupy troch pôvodných organizácií EÚ:

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (2. pilier)

Jeho cieľom je:

 • chrániť spoločné hodnoty, základné záujmy a nezávislosť EÚ;
 • posilňovať bezpečnosť EÚ a jej členských krajín;
 • zachovať mier a medzinárodnú bezpečnosť v súlade so zásadami OSN;
 • podporovať medzinárodnú spoluprácu;
 • rozvíjať a upevňovať demokraciu, právny štát, a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd.

Spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (3. pilier)

Jeho cieľom je zabezpečiť verejnosti vysokú úroveň bezpečnosti:

Hospodárska a menová únia

Krajiny EÚ musia:

Spoločná mena (euro)

Toto:

 • sa zavádza v troch etapách:
 • stanovuje kritériá týkajúce sa inflácie, výšky štátneho dlhu, úrokových sadzieb a výmenných kurzov, ktoré musia krajiny pred prijatím eura splniť,
 • poskytuje možnosť neúčasti na tretej etape, tzv. opt-out, Spojenému kráľovstvu (1) a podmieňuje účasť Dánska celoštátnym referendom.

Nové politiky

EÚ je zverená zodpovednosť za:

Sociálny protokol

 • Týmto sa rozširuje zodpovednosť EÚ na:
  • podporu zamestnanosti,
  • zlepšenie životných a pracovných podmienok,
  • zabezpečenie primeranej sociálnej ochrany,
  • vedenie sociálneho dialógu,
  • rozvoj ľudských zdrojov s cieľom dosiahnuť vysokú a udržateľnú úroveň zamestnanosti;
  • integráciu osôb vylúčených z trhu práce.
 • Spojené kráľovstvo (1) uplatnilo možnosť neúčasti, tzv. opt-out, zo sociálneho protokolu.

Európske občianstvo

Každý štátny príslušník krajiny EÚ získava právo:

Inštitucionálne zmeny

Patria k nim:

 • väčšia zákonodarná moc Európskeho parlamentu;
 • viac rozhodovania väčšinou hlasov pri prijímaní právnych predpisov vládami EÚ;
 • vytvorenie Výboru regiónov,
 • uplatnenie zásady subsidiarity, podľa ktorej EÚ koná iba keď je to účinnejšie na úrovni EÚ než na vnútroštátnej úrovni.

ODKEDY SA ZMLUVA UPLATŇUJE?

Zmluva bola podpísaná 7. februára 1992 a nadobudla účinnosť 1. novembra 1993.

KONTEXT

Maastrichtská zmluva, oficiálne známa ako Zmluva o Európskej únii, znamenala začiatok „novej etapy procesu vytvárania stále užšieho zväzku národov Európy“ tým, že predchádzajúcim spoločenstvám dala politický rozmer.

HLAVNÝ DOKUMENT

Zmluva o Európskej únii (Ú. v. ES C 191, 29.7.1992, s. 1 – 112)

Posledná aktualizácia 21.03.2018(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).

Top