EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zavádzanie inteligentných dopravných systémov v Európe

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2010/40/EÚ – pravidlá na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Jej cieľom je podporovať zavádzanie inovačných dopravných technológií v záujme vytvorenia inteligentných dopravných systémov (IDS). Tento cieľ sa dosiahne zavedením spoločných noriem a špecifikácií EÚ. Ich účelom je vytvorenie interoperabilných* a efektívnych služieb IDS a zároveň umožniť jednotlivým krajinám EÚ, aby sa mohli rozhodnúť, do ktorých systémov investovať.

HLAVNÉ BODY

IDS sa vzťahuje na široký záber služieb

Smernica sa uplatňuje na aplikácie a služby IDS v sektore cestnej dopravy v EÚ a na spôsob, akým tieto aplikácie komunikujú s inými druhmi dopravy.

IDS sú systémy, v ktorých sa uplatňujú informačné a komunikačné technológie v oblasti cestnej dopravy vrátane infraštruktúry, vozidiel a používateľov, a v oblasti riadenia dopravy a riadenia mobility.

Prioritnými oblasťami pre vývoj a používanie špecifikácií a noriem boli určené tieto oblasti:

 • optimálne využívanie údajov o cestnej sieti, dopravných informácií a cestovných údajov, napr. na umožnenie plánovanie ciest pre účastníkov cestnej premávky,
 • kontinuita dopravných a nákladných riadiacich služieb IDS (napr. služby, ktoré sa poskytujú bez prerušenia, keď nákladné vozidlá prekročia hranice),
 • aplikácie IDS v oblasti bezpečnosti a ochrany cestnej premávky (napr. upozornenie na zníženú viditeľnosť alebo upozornenie o ľuďoch, zvieratách a cudzích predmetoch na ceste),
 • prepojenie vozidiel s dopravnou infraštruktúrou, t. j. vybavenie vozidiel na vymieňanie údajov alebo informácií.

Tieto prioritné oblasti obsahujú 6 prioritných opatrení, ktoré sú zamerané na:

 • 1.

  poskytovanie informačných služieb o multimodálnom cestovaní v celej EÚ (v rámci ciest, ktoré zahŕňajú rôzne druhy dopravy, napr. vlak a loď);

 • 2.

  poskytovanie informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej EÚ;

 • 3.

  možnosti bezplatného poskytovania informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky používateľom;

 • 4.

  zosúladenú dostupnosť interoperabilnej služby systému eCall v celej EÚ;

 • 5.

  poskytovanie informačných služieb pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá;

 • 6.

  poskytovanie rezervačných služieb pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá.

Pri zavádzaní aplikácií a služieb IDS musia krajiny EÚ zabezpečiť uplatňovanie súvisiacich špecifikácií, ktoré prijala Európska komisia. Jednotlivé krajiny EÚ však majú právo rozhodovať o zavedení týchto aplikácií a služieb na svojom území.

Služba eCall pre celú EÚ na nahlasovanie cestných nehôd

Príkladom jedného zo šiestich prioritných opatrení je služba eCall v celej EÚ. Ak dôjde k závažnej dopravnej nehode, služba eCall automaticky zavolá na jednotné európske číslo tiesňového volania 112 a pohotovostným službám oznámi polohu vozidla. Následne sa nadviaže telefonické spojenie s príslušným centrom tiesňového volania (zvykne sa tiež nazývať stredisko tiesňového volania alebo PSAP – Public Safety Answering Point) a pošlú sa podrobnosti o nehode záchranným službám vrátane času incidentu, presnej polohy havarovaného vozidla a smeru jazdy.

Krajiny EÚ súhlasili so zavedením infraštruktúry strediska tiesňového volania systému eCall potrebnej na riadne prijímanie a spracovanie všetkých volaní eCall na ich území do 1. októbra 2017 a s povinným zabudovaním palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 do všetkých nových typov osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel od 31. marca 2018.

Práce na prioritných opatreniach

Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijala špecifikácie pre:

Prebieha hodnotenie, ktorého cieľom je posúdiť, do akej miery smernica prispela:

 • k rýchlejšiemu a lepšie koordinovanému zavádzaniu IDS a
 • k lepšiemu fungovaniu systému cestnej dopravy a jej rozhrania s inými druhmi dopravy.

Delegovanie aktov

Rozhodnutím (EÚ) 2017/2380 sa mení smernica 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o predĺženie času, keď Komisia môže prijímať delegované akty, na ďalšie obdobie piatich rokov od 27. augusta 2017.

Pracovný program

Rozhodnutie Komisie o pracovnom programe pre vykonávanie smernice 2010/40/EÚ bolo prijaté 15. februára 2011.

Rozhodnutie Komisie o aktualizácii pracovného programu v súvislosti s opatreniami podľa článku 6 ods. 3 smernice 2010/40/EÚ bolo prijaté 11. decembra 2018.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 26. augusta 2010 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 27. februára 2012.

KONTEXT

V EÚ sa očakáva zvýšenie objemu cestnej dopravy. To pravdepodobne povedie k vyššiemu preťaženiu na cestách, k zvýšenej spotrebe energie a k environmentálnym a sociálnym problémom. Pri hľadaní riešení na tento druh problémov sú potrebné inovácie, ako sú IDS. Ide o vyspelé aplikácie, ktoré slúžia na poskytovanie inovačných služieb pre rôzne druhy dopravy a v oblasti riadenia dopravy. Používateľom umožňujú lepšie sa informovať o dopravných podmienkach a bezpečnejšie a lepšie využívať dopravné siete.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Interoperabilný: keď sú systémy a základné obchodné postupy schopné výmeny údajov a spoločného využívania informácií a poznatkov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy (Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 1 – 13)

Následné zmeny smernice 2010/40/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1926 z 31. mája 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb o multimodálnom cestovaní v celej EÚ (Ú. v. EÚ L 272, 21.10.2017, s. 1 – 13)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/962 z 18. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej EÚ (Ú. v. EÚ L 157, 23.6.2015, s. 21 – 31)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 77 – 89)

Pozri konsolidované znenie.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 585/2014/EÚ z 15. mája 2014 o zavedení interoperabilnej služby eCall v celej EÚ (Ú. v. EÚ L 164, 3.6.2014, s. 6 – 9)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 886/2013 z 15. mája 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o údaje a postupy, ak je to možné, na poskytovanie bezplatných minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky užívateľom (Ú. v. EÚ L 247, 18.9.2013, s. 6 – 10)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 885/2013 z 15. mája 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ o inteligentných dopravných systémoch, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá (Ú. v. EÚ L 247, 18.9.2013, s. 1 – 5)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 305/2013 z 26. novembra 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o zosúladené poskytovanie interoperabilného systému eCall v celej EÚ (Ú. v. EÚ L 91, 3.4.2013, s. 1 – 4)

Posledná aktualizácia 17.01.2019

Top