Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpečnostná ochrana civilného letectva: pravidlá pre celú EÚ

Bezpečnostná ochrana civilného letectva: pravidlá pre celú EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Stanovujú sa v ňom spoločné pravidlá a základné normy o bezpečnostnej ochrane civilného letectva a o postupoch na monitorovanie ich vykonávania.
 • Vzťahuje sa na všetky civilné letiská v EÚ, ako aj na leteckých dopravcov a iné osoby alebo podniky, ktoré poskytujú tovar alebo služby takýmto letiská, alebo prostredníctvom nich.
 • Nahrádza sa ním nariadenie (ES) č. 2320/2002, ktoré bolo prijaté po udalostiach z 11. septembra 2001 a ktorým sa ustanovili spoločné pravidlá v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

HLAVNÉ BODY

Spoločné základné normy ochrany civilného letectva

Ide napríklad o tieto normy:

 • detekčná kontrola cestujúcich a príručnej batožiny zameraná na zamedzenie prítomnosti zakázaných predmetov, ako sú zbrane a výbušniny, na palube lietadla,
 • podaná batožina (batožina, ktorú cestujúci zaregistrovali) pred naložením takisto podlieha detekčnej kontrole,
 • bezpečnostná ochrana letísk (napr. kontrola prístupu do rôznych priestorov letiska, detekčná kontrola personálu a kontrola vozidiel, ako aj dohľad a hliadky s cieľom predísť vstupu nepovolených osôb do týchto priestorov),
 • ochrana lietadla a bezpečnostná kontrola alebo bezpečnostná prehliadka lietadla pred odletom s cieľom uistiť sa, že na palube nie sú žiadne zakázané predmety,
 • bezpečnostná kontrola nákladu a pošty pred naložením do lietadla,
 • bezpečnostná kontrola letiskových dodávok (t. j. dodávok určených na predaj v obchodoch bez colnej prirážky a reštauráciách) a dodávok potrebných počas letu (napr. jedlo a nápoje pre cestujúcich),
 • prijímanie, školenie a výcvik zamestnancov,
 • výkon bezpečnostných zariadení (t. j. zariadenie používané na detekčnú kontrolu a kontrolu vstupu spĺňa vymedzené špecifikácie a je schopné vykonávať príslušné bezpečnostné kontroly).

V novembri 2015 Európska komisia prijala vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1998. Zavádzajú sa ním podrobné opatrenia na vykonávanie týchto bezpečnostných noriem a zrušuje sa ním predchádzajúce nariadenie (nariadenie (EÚ) č. 185/2010), ktoré bolo pozmenené vyše 20-krát. Aj nariadenie (EÚ) 2015/1998 bolo takisto niekoľkokrát pozmenené.

Zmenami sa upravuje zoznam krajín mimo EÚ, ktorých normy sa považujú za rovnocenné s normami EÚ, a zavádzajú sa nové pravidlá týkajúce sa:

 • bezpečnostnej ochrany letísk,
 • bezpečnosti lietadla,
 • detekčnej kontroly kvapalín, aerosólov a gélov, podanej batožiny, nákladu a pošty a dodávok potrebných počas letu,
 • prijímania, školenia a výcviku zamestnancov,
 • bezpečnostných zariadení,
 • previerok osôb na posilnenie kultúry bezpečnosti a odolnosti,
 • výkonnostných noriem,
 • používania zariadení na odhaľovanie výbušnín na topánkach a zariadení na odhaľovanie výbušných pár.

Povinnosti krajín EÚ, letísk a prevádzkovateľov

Krajiny EÚ musia:

 • určiť jeden orgán zodpovedný za bezpečnostnú ochranu civilného letectva,
 • zostaviť národný program bezpečnostnej ochrany civilného letectva, v ktorom sa vymedzia povinnosti pri vykonávaní spoločných základných noriem,
 • zostaviť národný program kontroly kvality na overovanie kvality bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

Letiská, leteckí dopravcovia a subjekty musia:

 • vymedziť a vykonávať program bezpečnostnej ochrany,
 • zabezpečiť vnútornú kontrolu kvality.

Inšpekcie Komisie

Komisia vykonáva inšpekcie v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi vrátane neohlásených inšpekcií letísk, leteckých dopravcov a iných príslušných osôb alebo podnikov. Akékoľvek nedostatky musí napraviť vnútroštátny orgán. Vnútroštátne orgány sú zodpovedné za primárnu kontrolu a presadzovanie kvality, a preto musia vykonávať audity a inšpekcie letísk, leteckých dopravcov a iných príslušných osôb alebo podnikov.

Uznávanie ekvivalentných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva s krajinami mimo EÚ

EÚ môže uznať, že normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva krajín mimo EÚ sú ekvivalentné s normami EÚ s cieľom umožniť „jednotný bezpečnostný“ systém. Znamená to napríklad, že detekčnú kontrolu by nemuseli podstupovať cestujúci, ktorí prilietajú na letisko v rámci EÚ a prestupujú na let do inej destinácie. Výsledkom by boli zrýchlené možnosti prestupov na letiskách, nižšie náklady a väčší komfort pre cestujúcich. „Jednotný bezpečnostný systém“ je jeden z cieľov právnych predpisov EÚ v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

Správy o vykonávaní

Komisia každý rok uverejňuje správu o vykonávaní nariadenia (ES) č. 300/2008. Posledná správa vzťahujúca sa na rok 2017 bola uverejnená v roku 2019.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 28. apríla 2010.

Tieto články sa uplatňujú od 29. apríla 2008:

 • článok 4 ods. 2, 3 a 4, ktoré sa vzťahujú na spoločné základné normy okrem tých, ktoré sa týkajú ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania,
 • článok 8 o spolupráci s Medzinárodnou organizáciou civilného letectva,
 • článok 11 ods. 2: špecifikácie národných programov kontroly kvality,
 • článok 15 ods. 1 druhý pododsek: neohlásené inšpekcie Komisie,
 • článok 17: poradná skupina zúčastnených strán,
 • článok 19: výbor,
 • článok 21: sankcie.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72 – 84).

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 300/2008 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva (Ú. v. EÚ L 299, 14.11.2015, s. 1 – 142).

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 72/2010 z 26. januára 2010, ktorým sa ustanovujú postupy vykonávania inšpekcií Komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva (Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2010, s. 1 – 5).

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2009 z 18. decembra 2009, ktorým sa umožňuje členským štátom výnimka zo spoločných základných noriem v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a prijímanie alternatívnych bezpečnostných opatrení (Ú. v. EÚ L 338, 19.12.2009, s. 17)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (ES) č. 272/2009 z 2. apríla 2009, ktorým sa dopĺňajú spoločné základné normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovené v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (Ú. v. EÚ L 91, 3.4.2009, s. 7 – 13).

Pozri konsolidované znenie.

Správa

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Výročná správa o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva v roku 2017 [COM(2019) 183 final, 16.4.2019]

Posledná aktualizácia 10.07.2019

Top