EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Štátna pomoc pre železničné spoločnosti

Štátna pomoc pre železničné spoločnosti

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Usmernenia Komisie o štátnej pomoci železničným podnikom

Článok 93 ZFEÚ – koordinácia dopravy

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO USMERNENÍ?

V týchto usmerneniach Európskej komisie sa objasňujú pravidlá stanovené v zmluvách EÚ týkajúce sa financovania železničných spoločností z verejných zdrojov a poskytuje sa usmernenie o zlučiteľnosti štátnej pomoci pre železničné spoločnosti v zmysle európskych zmlúv.

HLAVNÉ BODY

Pravidlá štátnej pomoci platné v EÚ

 • Štátna pomoc, ktorá narúša alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže v rámci jednotného trhu EÚ, je zakázaná (článok 107 ods. 1 ZFEÚ).
 • Pre štátnu pomoc, ktorá podporuje hospodársky rozvoj EÚ všeobecne, však existujú výnimky (článok 107 ods.3 ZFEÚ).
 • Štátna pomoc je zlučiteľná so zmluvami aj vtedy, ak spĺňa potreby koordinácie dopravy alebo ak tvorí náhrady za niektoré záväzky verejnoprospešnej služby (článok 93 ZFEÚ).

Rozsah pôsobnosti

Usmernenia sa vzťahujú na železničné spoločnosti, ako aj na spoločnosti prevádzkujúce mestské, prímestské alebo regionálne služby osobnej dopravy v súvislosti s pomocou na nákup a obnovu vozového parku.

Podporné opatrenia

Usmernenia sa venujú niekoľkým typom podporných opatrení:

 • 1.

  Podpora prostredníctvom financovania infraštruktúr

  • Môže predstavovať štátnu pomoc, ak umožňuje spoločnostiam nepriamo využiť výhodu tým, že si znížia náklady.
  • Nebude sa považovať za štátnu pomoc, ak je využívanie verejne financovanej infraštruktúry prístupné všetkým potenciálnym používateľom rovnocenným a nediskriminačným spôsobom a prístup k tejto infraštruktúre sa fakturuje na úrovni, ktorá je v súlade s právnymi predpismi EÚ.
  • Aj keď sa toto financovanie považuje za pomoc, môže sa povoliť, pokiaľ táto infraštruktúra zodpovedá potrebám koordinácie dopravy.
 • 2.

  Pomoc na nákup a obnovu vozového parku

Tento druh pomoci sa posudzuje podľa cieľa všeobecného záujmu, ku ktorému pomoc prispieva. Pravidlá sú vymedzené pre nasledujúce kategórie pomoci:

 • 3.

  Odpísanie dlhov zo strany štátov s cieľom finančne reštrukturalizovať železničné podniky

Odpísanie dlhov možno za určitých podmienok považovať za pomoc zlučiteľnú s jednotným trhom, pokiaľ má za cieľ zjednodušiť prechod na otvorený trh železničnej dopravy bez toho, aby sa neprimerane narušila hospodárska súťaž a obchod medzi krajinami EÚ.

 • 4.

  Pomoc na reštrukturalizáciu železničných podnikov

Zlučiteľnosť štátnej pomoci na reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach v železničnom sektore sa posudzuje na základe usmernení k pomoci na reštrukturalizáciu z roku 2014.

 • 5.

  Pomoc na potrebu koordinácie dopravy

Zásah verejných orgánov, ktorý má za cieľ usmerniť vývoj sektora dopravy v spoločnom záujme, môže mať niekoľko foriem:

 • pomoc na používanie infraštruktúry;
 • pomoc na zníženie vedľajších nákladov, ktorá je určená na podporu presunu z cestnej dopravy na železničnú;
 • pomoc na podporu interoperability v rozsahu, v akom zodpovedá potrebe koordinácie dopravy, pomoc podporujúca posilnenie bezpečnosti, vylúčenie technických prekážok a zníženie hlučnosti;
 • pomoc na výskum a vývoj zodpovedajúca potrebám koordinácie dopravy.

V usmerneniach sa podrobne stanovuje metóda určovania oprávnených nákladov, ako aj podmienky, ktoré musia byť splnené, aby daná pomoc vyhovovala podmienkam zlučiteľnosti uvedeným v zmluvách.

 • 6.

  Štátne záruky železničným spoločnostiam

Pravidlá vzťahujúce sa na štátnu pomoc vo forme záruk, aj v oblasti železničnej dopravy, sú uvedené v oznámení Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES (teraz články 107 a 108 Zmluvy o ZFEÚ).

KONTEXT

HLAVNÉ DOKUMENTY

Oznámenie Komisie – Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci železničným podnikom (Ú. v. EÚ C 184, 22.7.2008, s. 13 – 31)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Tretia časť – Vnútorné politiky a činnosti Únie – Hlava X – Doprava – Článok 93 (pôvodný článok 73 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 86)

Posledná aktualizácia 10.11.2016

Top