EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vytváranie silnejšej a bezpečnejšej digitálnej Európy

V záujme ďalšieho presadzovanie hodnôt Európskej únie - slobody a demokracie, a s cieľom umožniť bezpečný rast digitálneho hospodárstva sa EÚ zaviazala poskytovať najviac zabezpečené online prostredie na svete.

AKT

Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Stratégia kybernetickej bezpečnosti Európskej únie: Otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor (JOIN(2013) 1 final zo 7. februára 2013)

SÚHRN

V záujme ďalšieho presadzovanie hodnôt Európskej únie - slobody a demokracie, a s cieľom umožniť bezpečný rast digitálneho hospodárstva sa EÚ zaviazala poskytovať najviac zabezpečené online prostredie na svete.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO SPOLOČNÉHO OZNÁMENIA?

Vymedzuje sa v ňom stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ, ktorou sa zabezpečujú:

 • partnerstvá so súkromným sektorom a mimovládnymi organizáciami či záujmovými skupinami;
 • konkrétne opatrenia na ochranu a presadzovanie práv občanov.

Bolo vydané spoločne s návrhom smernice o bezpečnosti sietí a informácií.

HLAVNÉ BODY

Politika kybernetickej bezpečnosti v rámci EÚ a na medzinárodnej úrovni by sa mala riadiť piatimi zásadami:

 • 1.

  základné zásady EÚ (ktoré sa musia uplatňovať rovnocenne v digitálnom aj fyzickom svete);

 • 2.

  ochrana základných práv, slobody prejavu, súkromia a osobných údajov;

 • 3.

  právo všeobecnej verejnosti na zabezpečený internetový prístup a neobmedzený tok informácií;

 • 4.

  demokratická a účinná správa so zahrnutím všetkých sektorov spoločnosti;

 • 5.

  spoločná zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti.

Stratégia vychádza z piatich priorít:

 • vybaviť systémy a domény na zvládanie kybernetických útokov alebo porúch;
 • výrazne znížiť počítačovú kriminalitu;
 • vytvoriť politiku kybernetickej obrany a spôsobilosti súvisiace so spoločnou bezpečnostnou a obrannou politikou (SBOP);
 • vytvoriť priemyselné a technologické zdroje pre kybernetickú bezpečnosť;
 • zostaviť zosúladenú medzinárodnú politiku v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre Európsku úniu a presadzovať základné hodnoty EÚ.

S prihliadnutím na medzinárodnú povahu kybernetického priestoru si stratégia vyžaduje, aby orgány na úrovni EÚ aj orgány na vnútroštátnej úrovni prevzali zodpovednosť, spolupracovali a aby boli v úzkom kontakte s priemyslom a akademickou obcou. Medzi tieto orgány patria príslušné úrady EÚ a vnútroštátne orgány zamerané na:

Súčasťou stratégie je aj nadviazanie dialógu s medzinárodnými orgánmi, ako je Rada Európy, NATO a Organizácia Spojených národov.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach o kybernetickej bezpečnosti na webovej lokalite Európskej komisie.

Posledná aktualizácia 14.09.2015

Top