Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrana teliat určených na zabitie

Ochrana teliat určených na zabitie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2008/119/ES – minimálne normy na ochranu teliat

ČO JE CIEĽOM TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej minimálne normy na ochranu teliat určených na ľudskú spotrebu.

HLAVNÉ BODY

 • V smernici sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat (t. j. mláďat hovädzieho dobytka do 6 mesiacov) umiestnených v zariadeniach, v ktorých sú chované na zabitie. Tieto normy, ktoré sú záväzné od 1. januára 2007, sa nevzťahujú na teľatá držané spolu s matkami kvôli cicaniu, ani na farmy s menej ako šiestimi teľatami.
 • Smernica sa nevzťahuje na prepravu teliat, ktorá sa riadi nariadením (ES) č. 1/2005.

Skupinové alebo individuálne ohrady

 • Ohrady musia byť vybudované takým spôsobom, aby umožnili každému teľaťu bez ťažkostí si ľahnúť, odpočívať, vstať a ošetrovať si srsť.
 • Okrem prípadov ochorenia sú individuálne ohrady od veku ôsmich týždňov zakázané. Toto opatrenie je odôvodnené stádovým charakterom hovädzieho dobytka.
 • Do veku ôsmich týždňov sú individuálne ohrady povolené. Musia mať perforované steny, ktoré umožňujú teľatám zrakový a hmatový kontakt. Pevné steny sa môžu použiť iba na izoláciu chorých zvierat od zvyšku stáda.
 • Skupinové ohrady musia spĺňať nasledujúce normy týkajúce sa priestoru (pozri tabuľku uvedenú nižšie).

Hmotnosť zvieraťa v kg

Plocha v m2

‹ 150

1,5

‹ 220

1,7

› 220

1,8

 • Teľatá sa nesmú priväzovať (s možnou výnimkou na obdobie najviac jednej hodiny v čase kŕmenia mliekom), ani sa im nenasadzuje náhubok.
 • Stajne, ohrady, príslušenstvo a nástroje sa musia čistiť a dezinfikovať.
 • Podlahy musia byť hladké, ale nie šmykľavé, aby nedošlo k poraneniu teliat. Plochy na ležanie musia byť pohodlné, čisté a primerane suché. Podstielka je povinná pre teľatá do dvoch týždňov veku.

Zdravie

 • Každé teľa musí dostávať kravské mledzivo čo najskôr po narodení (v prvých šiestich hodinách života).
 • Každé teľa, ktoré je choré alebo poranené, sa musí bezodkladne ošetriť. O každom teľati, ktoré nereaguje na opateru vlastníka stáda, sa treba čo najskôr poradiť s veterinárnym lekárom.

Výživa

 • Teľatá sa musia kŕmiť aspoň dva razy denne. Každé teľa musí mať prístup ku krmivu v rovnakom čase ako ostatné teľatá v skupine.
 • Ich krmivo musí obsahovať dostatok železa, aby bola zabezpečená priemerná hladina hemoglobínu prinajmenšom 4,5 mmol/l, a pre každé teľa staršie ako dva týždne sa musí zabezpečiť minimálna denná dávka vlákniny.
 • Výživa musí byť prispôsobená veku a hmotnosti zvieraťa. Výživa musí byť tiež prispôsobená jeho potrebám z hľadiska správania a fyziológie.
 • Teľatá staršie ako dva týždne musia mať prístup k pitnej vode.

Sledovanie zvierat

Ustajnené teľatá sa musia kontrolovať aspoň dvakrát denne a mechanické zariadenia aspoň raz denne. Ak sa používa systém umelého vetrania, je treba nainštalovať (pravidelne testovaný) poplašný systém a záložný systém vetrania.

Hladiny osvetlenia

Teľatá sa musia držať v podmienkach s prirodzeným alebo umelým osvetlením (v čase, ktorý sa rovná času prirodzeného svetla medzi 9.00 a 17.00 hod.).

Kontroly

 • Krajiny EÚ musia každý rok vykonávať kontroly na štatisticky reprezentatívnej vzorke.
 • Európska komisia môže vyslať veterinárnych odborníkov, aby za pomoci vnútorštátnych inšpektorov vykonali kontroly na mieste.

Dovoz

Na dovoz zvierat z krajín mimo EÚ je potrebné osvedčenie, v ktorom je uvedené, že sa s nimi zaobchádzalo tak, ako so zvieratami, ktoré pochádzajú z EÚ.

Osobitné pravidlá

Krajiny EÚ môžu v rámci svojich území uplatňovať prísnejšie pravidlá, ako sú pravidlá ustanovené v tejto smernici. V takom prípade musia Komisiu o všetkých takýchto opatreniach vopred informovať.

Nariadenie o úradných kontrolách

Nariadenie (EÚ) 2017/625, nový právny predpis EÚ o úradných kontrolách potravín pre ľudí a krmív pre zvieratá, mení určité menšie technické detaily smernice. Tieto zmeny sa budú uplatňovať od 14. decembra 2019.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 4. februára 2009. Smernicou sa kodifikujú a zrušujú predchádzajúce právne predpisy (smernica 91/629/EHS), ktoré sa mali transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 1. januára 1994.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2008/119/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 10, 15.1.2009, s. 7 – 13)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1 – 142)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1 – 44)

Posledná aktualizácia 27.09.2017

Top