EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Postup schvaľovania prídavných látok, enzýmov a potravinárskych aróm

Postup schvaľovania prídavných látok, enzýmov a potravinárskych aróm

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Nariadenie (ES) č. 1331/2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm

Nariadenie (EÚ) 2019/1381 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO NARIADENÍ?

 • Nariadením (ES) č. 1331/2008 sa zavádza harmonizovaný, efektívny, rýchly a transparentný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm v EÚ s cieľom uľahčiť voľný pohyb potravín a zároveň zabezpečiť zdravie spotrebiteľov. Neuplatňuje sa na dymové arómy.
 • Postup je založený na hodnotení rizika Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorý bol ustanovený nariadením (ES) č. 178/2002, a vedie k aktualizácii zoznamu Spoločenstva (EÚ) pre každú z týchto troch kategórií látok.
 • Pozmeňujúcim nariadením (EÚ) 2019/1381 sa zavádzajú nové pravidlá týkajúce sa transparentnosti a dôvernosti pri hodnotení rizika.

HLAVNÉ BODY

Spoločný postup

 • Na zozname Spoločenstva (v prílohe II), ktorý sa aktualizuje na podnet Európskej komisie, krajiny EÚ alebo inej zainteresovanej strany prostredníctvom úradnej žiadosti, sú uvedené iba látky, ktorých uvedenie na trh EÚ je povolené.
 • Žiadosti o zaradenie látok do zoznamu Spoločenstva zasiela Komisia úradu EFSA na hodnotenie rizika (povinné v prípade, že by látka mohla mať vplyv na ľudské zdravie). EFSA musí obvykle odpovedať do deviatich mesiacov. V odôvodnených prípadoch, ak EFSA požaduje od žiadateľov dodatočné informácie, sa táto lehota môže predĺžiť. Podľa pozmeňujúceho nariadenia z roku 2019 EFSA uverejňuje všetky dodatočné informácie, ktoré žiadateľ poskytol.
 • Komisia do deviatich mesiacov od doručenia stanoviska úradu EFSA vydá návrh nariadenia.
 • Komisia môže tento proces kedykoľvek zastaviť. V naliehavých prípadoch existujú osobitné opatrenia na doplnenie, vypustenie alebo zmenu podmienok spojených s látkami na zozname.
 • Pri aktualizácii zoznamu EÚ Komisii pomáha Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá.

Vykonávanie

Komisia mala po prijatí nariadení o prídavných látkach, enzýmoch a potravinárskych arómach dva roky na to, aby po konzultácii s úradom EFSA ohľadne hodnotenia rizika dokončila svoj postup vybavovania žiadostí vrátane:

 • obsahu, vypracovania a prezentácie,
 • overovania platnosti žiadostí,
 • charakteru informácií, ktoré majú obsahovať.

Transparentnosť

 • Podľa nariadenia (ES) č. 1331/2008 zabezpečuje EFSA transparentnosť svojej činnosti v súlade s nariadením (ES) č. 178/2002.
 • Pozmeňujúcim nariadením (EÚ) 2019/1381 sa zavádzajú nové pravidlá týkajúce sa transparentnosti, podľa ktorých musí úrad EFSA v prípade, že ho Komisia požiada o stanovisko, bezodkladne žiadosť uverejniť vrátane príslušných podporných informácií a dodatočných informácií, ktoré predložil žiadateľ, ako aj svojich vedeckých stanovísk. EFSA uverejňuje všetky žiadosti o svoje stanovisko, ako aj každé predĺženie lehoty pre svoju prácu.

Dôvernosť

 • Podľa nariadenia (ES) č. 1331/2008 môžu žiadatelia požiadať, aby sa s určitými časťami ich žiadostí zaobchádzalo ako s dôvernými, a to s overiteľným odôvodnením.
 • Pozmeňujúce nariadenie (EÚ) 2019/1381 umožňuje úradu EFSA priznať v uplatniteľných prípadoch dôvernosť pre tieto informácie, ak žiadateľ preukáže, že ich zverejnenie by mohlo významne poškodiť jeho záujmy (okrem informácií relevantných pre hodnotenie bezpečnosti):
  • informácie poskytnuté o materiáloch používaných na výrobu príslušnej látky,
  • informácie o materiáloch alebo výrobkoch, v ktorých žiadateľ zamýšľa látku použiť,
  • podrobné analytické informácie o variabilite a stabilite jednotlivých výrobných šarží.

Mimoriadne situácie

V prípade mimoriadnej situácie v súvislosti s látkou zo zoznamu Komisia spustí postupy EFSA týkajúce sa bezpečnosti potravín.

Sprievodná legislatíva

Nariadenie z roku 2008 bolo prijaté súčasne s touto sprievodnou legislatívou, ktorá sa podrobnejšie zaoberá tromi uvedenými kategóriami:

ODKEDY SA NARIADENIA UPLATŇUJÚ?

Nariadenie (ES) č. 1331/2008 sa uplatňuje od 20. januára 2009.

Pozmeňujúce nariadenie (EÚ) 2019/1381 sa uplatňuje od 27. marca 2021.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1 – 6)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1331/2008 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1381 z 20. júna 2019 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci, a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES) č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) 2015/2283 a smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 231, 6.9.2019, s. 1 – 28)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008 o potravinárskych enzýmoch, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES, smernica Rady 2001/112/ES a nariadenie (ES) č. 258/97 (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 7 – 15)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16 – 33)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34 – 50)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1 – 24)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 01.10.2020

Top