EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euro-stredomorské dohody o pridružení

Euro-stredomorské dohody o pridružení

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Rozhodnutie 2006/356/ES, ktorým sa uzatvára Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej

Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej

Rozhodnutie 2005/690/ES, ktorým sa uzatvára Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej

Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej

Rozhodnutie 2004/635/ES, ktorým sa uzatvára Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej

Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej

Rozhodnutie 2002/357/ES, ESUO, ktorým sa uzatvára Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej

Euro-stredomorská dohoda ustanovujúca pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej

Rozhodnutie 2000/384/ES, ESUO, ktorým sa uzatvára Euro-stredomorská dohoda ustanovujúca pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a štátom Izrael na strane druhej

Euro-stredomorská dohoda, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej

Rozhodnutie 2000/204/ES, ESUO, ktorým sa uzatvára Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

Rozhodnutie 98/238/ES, ESUO o uzavretí Euro-stredomorskej dohody o pridružení Európskych spoločenstiev a ich členských štátov na jednej strane a Tuniskou republikou na druhej strane

Európsko-stredomorská dohoda, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej

Rozhodnutie 97/430/ES, ktorým sa uzatvára Európsko-stredomorská predbežná dohoda o pridružení v oblasti obchodu a spolupráce medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Organizáciou za oslobodenie Palestíny v prospech Palestínskeho úradu Západného brehu Jordánu a Pásma Gazy

Európsko-stredomorská dočasná dohoda o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane

AKÉ SÚ CIELE DOHÔD A ROZHODNUTÍ?

Cieľom dohôd je podporovať:

 • pravidelný politický a bezpečnostný dialóg na posilnenie vzájomného porozumenia, spolupráce a spoločných iniciatív,
 • hospodársku, obchodnú a finančnú spoluprácu vrátane:
  • postupnej liberalizácie obchodu s tovarom,
  • uľahčenia obchodu so službami a pohybu kapitálu s cieľom dosiahnuť liberalizáciu hneď, ako budú splnené podmienky,
  • udržateľného rozvoja stredomorského regiónu a
  • regionálnej integrácie,
 • sociálnu a kultúrnu spoluprácu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, a to najmä prostredníctvom medzikultúrneho dialógu, kontroly migrácie, rozvoja zručností, podpory pracovného práva alebo rodovej rovnosti.

Rozhodnutiami sa tieto dohody uzatvárajú v mene EÚ.

HLAVNÉ BODY

Euro-stredozemské partnerstvo

 • Dohody medzi EÚ a krajinami južného Stredozemia vychádzajú z Euro-stredozemského partnerstva.
 • Toto politické, hospodárske a sociálne partnerstvo je založené na zásadách reciprocity, solidarity a spoločného rozvoja.

Partnerstvo bolo v roku 2008 nahradené Úniou pre Stredozemie.

 • Poslaním Únie pre Stredozemie je posilniť regionálnu spoluprácu, dialóg a realizáciu projektov a iniciatív s hmatateľným vplyvom na občanov, a to s dôrazom na mladých ľudí a ženy, v záujme riešenia troch strategických cieľov regiónu:
  • stability,
  • ľudského rozvoja a
  • integrácie.
 • V oblasti obchodu Únia pre Stredozemie presadzuje:
  • posilnenie obchodných vzťahov medzi členmi,
  • zníženie prekážok obchodu,
  • regionálne integračné iniciatívy a
  • väčšiu obchodnú spoluprácu.
 • EÚ má dohody o pridružení so všetkými partnermi s výnimkou Líbye.
 • Dohoda so Sýriou bola vypracovaná, ale nebola podpísaná.

Rozsah pôsobnosti

Každá dohoda je prispôsobená osobitostiam príslušnej krajiny mimo EÚ. Všetky však majú spoločnú v zásade rovnakú základnú štruktúru, ktorá pokrýva tieto oblasti:

 • politický dialóg,
 • voľný pohyb tovaru,
 • usadenie sa a poskytovanie služieb,
 • platby, kapitál, hospodárska súťaž a iné hospodárske opatrenia,
 • hospodárska spolupráca,
 • spolupráca v sociálnych a kultúrnych záležitostiach,
 • spolupráca pri ochrane životného prostredia,
 • finančná spolupráca,
 • inštitucionálne a všeobecné pravidlá.

Ciele

Všetky dvojstranné dohody majú spoločný celý rad cieľov, najmä:

 • podporu vnútroregionálnej spolupráce krajín Stredozemia ako faktora mieru, stability, hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
 • vytvorenie zóny voľného obchodu.

Vytvorenie zóny voľného obchodu

 • Dohody stanovujú základ pre vytvorenie zóny voľného obchodu v Stredozemí v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.
 • Zóna voľného obchodu musí byť vytvorená po prechodnom období 12 rokov po nadobudnutí platnosti dohôd.
 • Voľný pohyb tovaru medzi EÚ a krajinami Stredozemia musí byť výsledkom:
  • postupného odstraňovania ciel,
  • zákazu kvantitatívnych obmedzení vývozu a dovozu (s výnimkami v určitých prípadoch) a tiež skutočnosti, že všetky opatrenia majú na obidve zmluvné strany ekvivalentný alebo diskriminačný účinok.
 • Zmluvné strany znovu potvrdzujú svoje záväzky vyplývajúce zo Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS).
 • Partnerské krajiny mimo EÚ musia dosiahnuť úplnú liberalizáciu kapitálového sektora hneď po vytvorení dostatočných podmienok.
 • Je potrebné postupne zaviesť mechanizmus urovnávania sporov.

Inštitucionálne dojednania

Dohodami sa vytvára inštitucionálna štruktúra, ktorá zahŕňa:

 • asociačnú radu organizovanú na úrovni ministrov, ktorá prijíma rozhodnutia a predkladá odporúčania, aby bolo možné dosiahnuť stanovené ciele,
 • asociačný výbor, ktorý dohodu riadi a urovnáva rozdiely týkajúce sa jej uplatňovania a výkladu.

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI

Dohody o pridružení nadobudli platnosť takto:

 • 1. júla 1997 – dočasná dohoda s Palestínou**
 • 1. marca 2000 – Maroko
 • 1. júna 2000 – Izrael
 • 1. mája 2002 – Jordánsko
 • 1. júna 2004 – Egypt
 • 1. septembra 2005 – Alžírsko
 • 1. apríla 2006 – Libanon
 • 1. marca 1998 – Tunisko

KONTEXT

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 2006/356/ES zo 14. februára 2006 o uzavretí Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 143, 30.5.2006, s. 1)

Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej – Protokol č. 1 o dojednaniach vzťahujúcich sa na dovoz do Spoločenstva poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Libanone, ktoré sú uvedené v článku 14 ods. 1 – Protokol č. 2 o dojednaniach vzťahujúcich sa na dovoz do Libanonu poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Spoločenstve, ktoré sú uvedené v článku 14 ods. 2 – Protokol č. 3 o obchode medzi Libanonom a Spoločenstvom so spracovanými poľnohospodárskymi produktmi, ktoré sú uvedené v článku 14 ods. 3 – Protokol č. 4 o vymedzení pojmu „produkt s pôvodom“ a metódach administratívnej spolupráce – Protokol č. 5 o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach (Ú. v. EÚ L 143, 30.5.2006, s. 2 – 188)

Následné zmeny dohody boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Rozhodnutie Rady 2005/690/ES z 18. júla 2005 o uzavretí Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 265, 10.10.2005, s. 1)

Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej – Prílohy – Protokoly – Záverečný akt – Vyhlásenia (Ú. v. EÚ L 265, 10.10.2005, s. 2 – 228)

Rozhodnutie Rady 2004/635/ES z 21. apríla 2004 o uzatvorení Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004, s. 38)

Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej – Protokoly – Záverečný akt – Vyhlásenia Dohoda vo forme výmeny listov medzi Spoločenstvom a Egyptom o dovoze do Spoločenstva čerstvých rezaných kvetov a kvetov a kvetinových pukov spadajúcich pod podpoložku 0603 10 Spoločného colného sadzobníka (Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004, s. 39 – 208)

Rozhodnutie Rady a Komisie 2002/357/ES, ESUO z 26. marca 2002 o uzavretí Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej (Ú. v. ES L 129, 15.5.2002, s. 1 – 2)

Euro-stredomorská dohoda ustanovujúca pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej – Protokol 1 týkajúci sa dojednaní použiteľných na dovoz poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Jordánsku do Spoločenstva – Protokol 2 týkajúci sa dojednaní použiteľných na dovoz poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Jordánska – Protokol 3 týkajúci sa definície pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce – Protokol 4 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi v colných otázkach – Spoločné vyhlásenia – Záverečný akt (Ú. v. ES L 129, 15.5.2002, s. 3 – 176)

Pozri konsolidované znenie.

Rozhodnutie Rady a Komisie 2000/384/ES, ESUO z 19. apríla 2000 o uzavretí Euro-stredomorskej dohody ustanovujúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a štátom Izrael na strane druhej (Ú. v. ES L 147, 21.6.2000, s. 1 – 2)

Euro-stredomorská dohoda, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej – Protokol č. 1 o opatreniach uplatniteľných na dovoz poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Izraeli do Spoločenstva – Protokol č. 2 o opatreniach uplatniteľných na dovoz poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Spoločenstve do Izraela – Protokol č. 3 týkajúci sa záležitostí ochrany rastlín – Protokol č. 4 o definícii pojmu „výrobky s pôvodom“ a metódach administratívnej spolupráce – Protokol č. 5 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi v colných záležitostiach – Spoločné vyhlásenia – Dohoda vo forme výmeny listov týkajúca sa dosiaľ nerozhodnutých dvojstranných otázok – Dohoda vo forme výmeny listov týkajúca sa protokolu č. 1 a dovozov do Spoločenstva čerstvých rezaných kvetov a kvetinových pukov spadajúcich pod podpoložku 0603 10 Spoločného colného sadzobníka – Dohoda vo forme výmeny listov týkajúca sa vykonávania dohôd Uruguajského okrúhleho stola – Vyhlásenia Európskeho spoločenstva – Vyhlásenie Izraela (Ú. v ES L 147, 21.6.2000, s. 3 – 172)

Pozri konsolidované znenie.

Rozhodnutie Rady a Komisie 2000/204/ES, ESUO z 26. januára 2000 o uzavretí Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (Ú. v. ES L 70, 18.3.2000, s. 1)

Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej – Protokol č. 1 o opatreniach uplatňovaných na dovoz poľnohospodárskych produktov pochádzajúcich z Maroka na územie Spoločenstva – Protokol č. 2 o opatreniach uplatňovaných na dovoz produktov rybného hospodárstva pochádzajúcich z Maroka na územie Spoločenstva – Protokol č. 3 o opatreniach uplatňovaných na dovoz poľnohospodárskych produktov pochádzajúcich zo Spoločenstva na územie Maroka – Protokol č. 4 o definícii pojmu výrobky s pôvodom a metódach administratívnej spolupráce – Protokol č. 5 o vzájomnej pomoci v colných záležitostiach medzi správnymi orgánmi – Záverečný akt – Spoločné vyhlásenia – Dohody vo forme výmeny listov – Vyhlásenie Spoločenstva – Vyhlásenia Maroka (Ú. v. ES L 70, 18.3.2000, s. 2 – 204)

Rozhodnutie Rady a Komisie 98/238/ES, ESUO z 26. januára 1998 o uzavretí Euro-stredomorskej dohody o pridružení Európskych spoločenstiev a ich členských štátov na jednej strane a Tuniskou republikou na druhej strane (Ú. v. ES L 97, 30.3.1998, s. 1)

Euro-stredomorská dohoda, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej – Protokol č. 1 o režime uplatňovanom na dovozy do Spoločenstva poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Tunisku – Protokol č. 2 o režime uplatňovanom na dovozy do Spoločenstva produktov rybolovu s pôvodom v Tunisku – Protokol č. 3 o režime uplatňovanom na dovozy do Tuniska poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Spoločenstve – Protokol č. 4 týkajúci sa vymedzenia pojmov pôvodných výrobkov a metód administratívnej spolupráce – Protokol č. 5 o vzájomnej pomoci v colných záležitostiach medzi administratívnymi orgánmi – Záverečný akt – Spoločné vyhlásenia – Vyhlásenia (Ú. v. ES L 97, 30.3.1998, s. 2 – 183)

Pozri konsolidované znenie.

Rozhodnutie Rady 97/430/EC z 2. júna 1997 o uzavretí Európsko-stredomorskej predbežnej dohody o pridružení v oblasti obchodu a spolupráce medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Organizáciou za oslobodenie Palestíny v prospech Palestínskeho úradu Západného brehu Jordánu a Pásma Gazy (Ú. v. ES L 187, 16.7.1997, s. 1 – 2)

Európsko-stredomorská dočasná dohoda o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy – Protokol 1 o dojednaniach vzťahujúcich sa na dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich zo Západného brehu a Pásma Gazy do spoločenstva – Protokol 2 o dojednaniach vzťahujúcich sa na dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich zo spoločenstva na Západný breh a do Pásma Gazy – Protokol 3 týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce – Záverečný akt – Spoločné deklarácie – Vyhlásenie Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 187, 16.7.1997, s. 3 – 135)

Pozri konsolidované znenie.


* Toto označenie nemožno interpretovať ako uznanie Palestínskeho štátu a nie sú ním dotknuté stanoviská jednotlivých členských štátov k danej otázke.

Posledná aktualizácia 27.03.2020

Top