EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dvojstranné rámcové dohody o spolupráci s krajinami združenia Mercosur

Dvojstranné rámcové dohody o spolupráci s krajinami združenia Mercosur

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Rámcová dohoda o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou

Rozhodnutie 95/445/ES – o uzavretí Rámcovej dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou

Rámcová dohoda o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Paraguajskou republikou

Rozhodnutie 92/509/EHS – o uzatvorení Rámcovej dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Paraguajskou republikou

Rámcová dohoda na spoluprácu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Uruguajskou východnou republikou

Rozhodnutie 92/205/EHS – o uzatvorení Rámcovej dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Uruguajskou východnou republikou

Rámcová dohoda o obchode a hospodárskej spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Argentínskou republikou

Rozhodnutie 90/530/EHS – uzavretie rámcovej dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Argentínskou republikou

AKÝ JE CIEĽ DOHÔD A ROZHODNUTÍ?

 • Dohody vytvárajú základ pre dvojstrannú spoluprácu medzi Argentínou, Brazíliou, Paraguajom a Uruguajom a EÚ.
 • Rozhodnutiami sa uzatvárajú tieto dohody v mene EÚ.

HLAVNÉ BODY

 • Argentína, Brazília, ParaguajUruguaj sú štyria zakladajúci členovia združenia Mercosur – Spoločného juhoamerického trhu.
 • Medzi základné zásady dohôd patrí:
  • rešpektovanie demokracie a dodržiavanie ľudských práv a
  • posilnenie regionálnej integrácie
 • Vo všetkých štyroch dohodách si zmluvné strany navzájom zaručia zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod*.
 • Dohody sa vzťahujú na podobné oblasti spolupráce, sú však prispôsobené potrebám jednotlivých krajín. Oblasti spolupráce sú:
  • obchod – rozvoj a diverzifikácia obchodu a preskúmanie spôsobov na odstránenie prekážok vrátane ciel a daní a na výmenu informácií,
  • hospodárske záležitosti – posilnenie hospodárskych vzťahov, podpora obchodu, zvyšovanie životnej úrovne, podpora investícií atď.,
  • poľnohospodárstvo – zameranie sa na rozvoj obchodu a na otázky zdravia,
  • regionálna integrácia – začlenenie environmentálnej spolupráce na regionálnej úrovni, rozvoj intraregionálneho obchodu, posilnenie regionálnych inštitúcií, podpora pre rozvoj spoločných politík a činností a regionálnych komunikácií,
  • životné prostredie – riešenie problémov spojených so znečisťovaním vôd, pôdy a ovzdušia, eróziou, rozširovaním púšte, odlesňovaním, nadmernou ťažbou prírodných zdrojov a ochranou ekosystémov,
  • veda a technika,
  • rozvoj – najmä sociálne otázky a otázky súvisiace s rozvojom vidieka.
 • Dohodou s Brazíliou sa vytvára najširšia oblasť spolupráce, ktorá zahŕňa informačné technológie, telekomunikácie a vesmírne technológie, dopravu, energetiku, ťažbu nerastných surovín, lesné hospodárstvo a vidiecke oblasti, rybárstvo, technologický rozvoj a duševné vlastníctvo.
 • Spoločný výbor pre spoluprácu, ktorý pozostáva z predstaviteľov obidvoch zmluvných strán, zabezpečuje riadne fungovanie každej dohody a predkladá odporúčania.
 • Dohody boli uzatvorené na počiatočné obdobie piatich rokov a potom sa automaticky obnovovali.
 • Všetky dohody obsahujú doložku o preskúmaní, ktorá zmluvným stranám umožňuje rozširovať ich obsah.

DÁTUM NADOBUDNUTIA PLATNOSTI

 • Dohoda s Brazíliou nadobudla platnosť 1. novembra 1995.
 • Dohoda s Paraguajom nadobudla platnosť 1. novembra 1992.
 • Dohoda s Uruguajom nadobudla platnosť 1. novembra 1994.
 • Dohoda s Argentínskou republikou nadobudla platnosť 1. augusta 1991.

KONTEXT

 • Vzťahy medzi EÚ a združením Mercosur okrem dvojstranných dohôd posilňuje aj Medziregionálna rámcová dohoda o spolupráci (IFCA).
 • Cieľom rámcovej dohody IFCA je okrem zamerania na existujúce vzťahy aj vytvorenie základov pre medziregionálnu dohodu o pridružení.
 • Politická dohoda týkajúca sa dohody o pridružení medzi obidvomi zmluvnými stranami sa dosiahla v júni 2019.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Doložka najvyšších výhod (DNV): podľa doložky najvyšších výhod musí krajina poskytnúť výsady, výhody alebo oslobodenia poskytnuté jednej krajine na základe obchodnej dohody aj iným krajinám v rámci každej dohody, ktorá obsahuje túto doložku. Táto doložka sa zvyčajne uplatňuje na členov Svetovej obchodnej organizácie, ktorí musia udeliť preferenčné zaobchádzanie všetkým členským krajinám Svetovej obchodnej organizácie v súvislosti so záležitosťami, ktoré sú predmetom týchto dohôd.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rámcová dohoda o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou (Ú. v. ES L 262, 1.11.1995, s. 54 – 65)

Rozhodnutie Rady 95/445/ES z 30. októbra 1995 o uzavretí Rámcovej dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou (Ú. v. ES L 262, 1.11.1995, s. 53)

Rámcová dohoda o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Paraguajskou republikou (Ú. v. ES L 313, 30.10.1992, s. 72 – 81)

Rozhodnutie Rady 92/509/EHS z 19. októbra 1992 o uzatvorení Rámcovej dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Paraguajskou republikou (Ú. v. ES L 313, 30.10.1992, s. 71)

Rámcová dohoda na spoluprácu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Uruguajskou východnou republikou (Ú. v. ES L 94, 8.4.1992, s. 2 – 12)

Rozhodnutie Rady 92/205/EHS zo 16. marca 1992 o uzatvorení Rámcovej dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Uruguajskou východnou republikou (Ú. v. ES L 94, 8.4.1992, s. 1)

Rámcová dohoda o obchode a hospodárskej spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Argentínskou republikou (Ú. v. ES L 295, 26.10.1990, s. 67 – 73)

Rozhodnutie Rady 90/530/EHS z 8. októbra 1990, ktoré sa týka uzavretia rámcovej dohody o obchode a hospodárskej spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Argentínskou republikou (Ú. v. ES L 295, 26.10.1990, s. 66)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Informácia o nadobudnutí platnosti rámcovej dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou (Ú. v. ES L 262, 1.11.1995, s. 66)

Rámcová dohoda o dátume nadobudnutia platnosti dohody o spolupráci medzi Paraguajskou republikou a Európskym hospodárskym spoločenstvom podpísanou v Bruseli 3. februára 1992 (Ú. v. ES L 313, 30.10.1992, s. 82)

Oznámenie o nadobudnutí platnosti rámcovej dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Uruguajskou východnou republikou (Ú. v. ES L 286, 5.11.1994, s. 40)

Informácie o nadobudnutí platnosti dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a Argentínskou republikou na druhej strane (Ú. v. ES L 208, 30.7.1991, s. 73)

Posledná aktualizácia 06.03.2020

Top