Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Zákaz obchodovania s nástrojmi na mučenie

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Zákaz obchodovania s nástrojmi na mučenie

Európska únia (EÚ) je proti trestu smrti, mučeniu a inému krutému a neobvyklému trestaniu* v krajinách mimo EÚ. Z tohto dôvodu zakazuje obchodovanie s určitými typmi zariadení a produktov, ktoré by sa mohli použiť na tieto účely, napríklad so šibenicami, elektrickými kreslami a smrtiacimi injekčnými systémami.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

SÚHRN

Európska únia (EÚ) je proti trestu smrti, mučeniu a inému krutému a neobvyklému trestaniu* v krajinách mimo EÚ. Z tohto dôvodu zakazuje obchodovanie s určitými typmi zariadení a produktov, ktoré by sa mohli použiť na tieto účely, napríklad so šibenicami, elektrickými kreslami a smrtiacimi injekčnými systémami.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadením sa zakazuje vývoz alebo dovoz tovaru, ktorý nemá žiadne iné praktické použitie ako vykonanie trestu smrti, mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. Zároveň sa zavádza systém povolení na vývoz tovaru, ktorý by sa mohol použiť na tieto účely.

HLAVNÉ BODY

  • Orgány krajín EÚ by mali rozlišovať medzi tovarom, ktorý nemá žiadne iné praktické použitie ako vykonanie trestu smrti alebo mučenie, a tovarom, ktorý by sa mohol použiť na tieto účely.
  • V prílohách II a III sa uvádza tovar, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie. Európska komisia môže tieto zoznamy zmeniť hneď, ako sa na trhu objavia nové zariadenia.
  • Ak sa predmetný tovar bude používať v cieľovej krajine na účely verejného vystavenia v múzeu, orgány vyvážajúcej krajiny môžu povoliť výnimku zo zákazu.
  • Pri zamietnutí povolenia na vývoz musia mať orgány krajiny EÚ dobrý dôvod domnievať sa, že tovar by mohol byť použitý na účely mučenia alebo iného krutého alebo neobvyklého trestania.
  • Povolenia na vývoz a dovoz sa vydávajú na základe tlačiva podľa vzoru uvedeného v prílohe V. Platia v rámci celej EÚ.
  • Orgány krajín EÚ môžu odmietnuť udeliť povolenie na vývoz a zrušiť, pozastaviť, zmeniť alebo stiahnuť povolenie, ktoré už bolo udelené.
  • Ak nie je udelené povolenie, colné orgány zadržia deklarovaný tovar a poukážu na možnosť požiadať o povolenie. Ak do šiestich mesiacov nie je doručená žiadosť o povolenie, tovar sa zničí.
  • V prípade rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o povolenie musia orgány krajiny EÚ informovať všetky ostatné krajiny EÚ aj Európsku komisiu.
  • Krajiny EÚ musia vypracúvať výročné správy o činnosti, pokiaľ je to možné s pomocou Európskej komisie.

KONTEXT

Absolútny zákaz mučenia a zlého zaobchádzania zakotvený v základných dohovoroch Organizácie Spojených národov o ľudských právach sa prejavuje aj na úrovni EÚ v Charte základných práv, v ktorej sa uvádza, že „nikoho nemožno mučiť ani podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestu“. V charte sa zároveň zakazuje trest smrti.

HLAVNÉ POJMY

*Neobvyklé trestanie - trestanie spôsobujúce bolesť, utrpenie alebo poníženie nad rámec morálneho vnímania danej komunity.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach o opatreniach zameraných proti mučeniu na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1236/2005

30. júla 2006

-

Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 1 - 19.

Korigendum

-

-

Ú. v. EÚ L 79, 16.3.2006, s. 32.

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 37/2014

20. februára 2014

-

Ú. v. EÚ L 18, 21.1.2014, s. 1 - 51.

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 1236/2005 a jeho príloh boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 775/2014 zo 16. júla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (Ú. v. EÚ L 210, 17.7.2014, s. 1 - 10).

Posledná aktualizácia 03.08.2015

Top