EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európsky rozvojový fond (ERF)

Európsky rozvojový fond (ERF)

Európsky rozvojový fond podporuje opatrenia v rozvojových krajinách a územiach na podporu hospodárskeho, sociálneho a ľudského rozvoja, ako aj na regionálnu podporu.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 215/2008 z 18. februára 2008 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 10. Európsky rozvojový fond.

Rozhodnutie Rady 2013/759/EÚ z12. decembra 2013 o prechodných riadiacich opatreniach pre ERF od 1. januára 2014 do nadobudnutia platnosti 11. Európskeho rozvojového fondu.

SÚHRN

Európsky rozvojový fond (ERF) je hlavný nástroj pomoci Spoločenstva africkým, karibským a tichomorským (AKT) štátom, ako aj zámorským krajinám a územiam (ZKÚ) pri rozvojovej spolupráci. Rímskou zmluvou z roku 1957 sa ustanovilo jeho vytvorenie na poskytovanie technickej a finančnej pomoci najmä africkým krajinám, s ktorými mali niektoré štáty historické prepojenie.

Hoci sa po žiadosti Európskeho parlamentu od roku 1993 vyčlenila jedna hlava rozpočtu Európskej únii (EÚ) na tento fond, ERF stále nie je súčasťou všeobecného rozpočtu EÚ. Financujú ho členské štáty, podlieha vlastným finančným pravidlám a riadi ho osobitný výbor. Pomoc poskytovaná štátom AKT a ZKÚ sa bude počas obdobia rokov 2014 - 2020 naďalej financovať prostredníctvom ERF.

Každý ERF sa uzatvára približne na obdobie niekoľkých rokov. Od uzatvorenia prvého dohovoru o partnerstve v roku 1964 nasledujú cykly ERF vo všeobecnosti za dohodami/dohovormi o partnerstve.

 • 1. ERF: 1959 - 1964,
 • 2. ERF: 1964 - 1970 (Dohovor z Yaoundé I),
 • 3. ERF: 1970 - 1975 (Dohovor z Yaoundé II),
 • 4. ERF: 1975 - 1980 (Dohovor z Lomé I),
 • 5. ERF: 1980 - 1985 (Dohovor z Lomé II),
 • 6. ERF: 1985 - 1990 (Dohovor z Lomé III),
 • 7. ERF: 1990 - 1995 (Dohovor z Lomé IV),
 • 8. ERF: 1995 - 2000 (Dohovor z Lomé IV a jeho revízia IV a),
 • 9. ERF: 2000 - 2007 (Dohoda z Cotonou),
 • 10. ERF: 2008 - 2013 (revidovaná Dohoda z Cotonou),
 • 11. ERF: 2014 - 2020 (revidovaná Dohoda z Cotonou).

Nástroje Stabex a Sysmin majúce za cieľ pomôcť najmä poľnohospodárskemu a baníckemu odvetviu boli zrušené novou dohodou o partnerstve podpísanou v Cotonou v júni 2000. Táto dohoda takisto zlepšila nástroje ERF a zaviedla systém priebežného plánovania, ktorý umožňuje väčšiu flexibilitu a štátom AKT priznáva väčšiu zodpovednosť.

9. ERF disponoval sumou 13,5 miliardy EUR na obdobie rokov 2000 až 2007. Okrem toho sú nevyčerpané zostatky predchádzajúcich ERF vo výške viac ako 9,9 miliardy EUR.

Rozhodnutie Rady ministrov AKT - ES č. 6/2005 z 22. novembra 2005 stanovuje použiť zostávajúcich 482 miliónov EUR z podmienenej sumy vo výške 1 miliardy EUR na 9. ERF .Táto suma sa rozdelí takto: 352 miliónov EUR na balíček na podporu dlhodobého rozvoja, 48 miliónov EUR na regionálnu spoluprácu a integráciu a 82 miliónov EUR na investičný nástroj. Okrem toho druhý prídel vo výške 250 miliónov EUR, ktorý sa má použiť na druhú splátku pre vodohospodárske zariadenia AKT - EÚ, bol ustanovený rozhodnutím Rady ministrov AKT - ES č. 7/2005.

Rozvojová pomoc poskytovaná ERF patrí do širšieho európskeho rámca. V rámci Európskej únie sa môžu fondy všeobecného rozpočtu Spoločenstva využiť na niektoré činnosti. Popri riadení časti zdrojov ERF (pôžičky a rizikové kapitály) je okrem iného príspevok vlastných zdrojov Európskej investičnej banky (EBI) na obdobie patriace pod deviaty ERF vo výške 1,7 miliardy EUR.

10. ERF zahŕňajúci obdobie od 2008 do 2013 počítal s rozpočtovým balíčkom 22,682 miliardy EUR. Z tejto sumy sa 21,966 miliardy EUR pridelilo štátom AKT, 286 miliónov EUR zámorským krajinám a územiam a 430 miliónov Komisii na náklady na podporu spojené s programovaním a uplatňovaním ERF. Suma pridelená AKT sa rozdelí takto: 17,766 miliardy EUR na financovanie vnútroštátnych a regionálnych orientačných programov, 2,7 miliardy EUR na financovanie spolupráce v rámci AKT a medziregionálnej spolupráce, 1,5 miliardy EUR na financovanie investičného nástroja. Väčšia časť rozpočtu je vyčlenená na regionálne programy, čím sa zdôrazňuje význam regionálnej hospodárskej integrácie pre vnútroštátny a miestny rozvoj, ktorému slúži ako základný rámec. Vytvorenie „motivačných súm“ pre každú krajinu je inovácia 10. ERF.

Členské štáty majú vlastné bilaterálne zmluvy a riadia vlastné iniciatívy s rozvojovými krajinami, ktoré nie sú financované v rámci ERF ani iných fondov Spoločenstva.

11. ERF bude fungovať od 2014 a 2020: bude vo výške 30,5 miliardy EUR a Európska investičná banka sprístupní dodatočných 2,6 miliardy EUR vo forme pôžičiek z vlastných zdrojov.

V júni 2013 krajiny EÚ dosiahli vnútornú dohodu, ktorou sa zaviedol 11. ERF vrátane revidovaného rozdelenia príspevkov medzi nimi; túto vnútornú dohodu je stále potrebné ratifikovať. Rozhodnutím Rady 2013/759/EÚ sa stanovili prechodné riadiace opatrenia pre ERF, kým nenadobudne platnosť 11. ERF.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 215/2008

20.3.2008

-

Ú. v. EÚ L 78, 19.3.2008, s. 1 - 34

Rozhodnutie 2013/759/EÚ

1.1.2014

-

Ú. v. EÚ L335, 14.12.2013, s. 48 - 49

Posledná aktualizácia 29.04.2014

Top