EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

WTO – dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie Rady 94/800/ES týkajúce sa uzavretia dohôd v mene EÚ, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994)

Uruguajské kolo mnohostranných obchodných rokovaní (1986 – -1994) – Dohoda o založení svetovej obchodnej organizácie (WTO) – podrobnejšie o dohode o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA A DOHODY?

 • Rozhodnutím sa v mene Európskeho spoločenstva (dnešná Európska únia – EÚ) schvaľuje dohoda, ktorou sa založila Svetová obchodná organizácia (WTO) a ktorá zahŕňa Dohodu o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS).
 • TRIPS má dva hlavné ciele:
  • zabezpečuje účinnú a primeranú ochranu práv duševného vlastníctva súvisiacich s obchodom, pričom prihliada na rozdiely vnútroštátnych právnych systémov;
  • ustanovuje mnohostranné minimálne pravidlá s cieľom pomôcť bojovať proti falšovaniu.

HLAVNÉ BODY

Základné zásady sú zásada vnútroštátneho prístupu a prístupu podľa doložky najvyšších výhod. Znamená to, že členovia WTO musia pristupovať k štátnym príslušníkom iných členských krajín najmenej tak priaznivo ako k vlastným štátnym príslušníkom. Okrem toho, akákoľvek výhoda udelená štátnym príslušníkom inej členskej krajiny musí byť ihneď a bezpodmienečne udelená aj štátnym príslušníkom všetkých ostatných členských krajín, dokonca aj v prípade, že ide o priaznivejší prístup ako k vlastným štátnym príslušníkom.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Normy týkajúce sa dostupnosti, rozsahu pôsobnosti a uplatňovania práv duševného vlastníctva

 • Cieľom dohody je zabezpečiť, aby sa na všetky členské krajiny uplatňovali vhodné pravidlá ochrany duševného vlastníctva na základe základných povinností, ktoré ustanovila Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) v rôznych dohovoroch o právach duševného vlastníctva (Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva, Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel, Rímsky dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a vysielacích organizácií a Washingtonská zmluva duševného vlastníctva v oblasti integrovaných obvodov). Zavádza sa množstvo nových pravidiel alebo prísnejších pravidiel v oblastiach, ktoré nie sú pokryté existujúcimi dohovormi, prípadne keď sú existujúce dohovory neprimerané.
 • Pokiaľ ide o autorské právo, členovia WTO musia dodržiavať základné pravidlá Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel. Počítačové programy budú odteraz chránené tak, ako literárne diela.
 • V súvislosti s nájomnými právami autori počítačových programov a výrobcovia zvukových nahrávok môžu povoliť alebo zakázať komerčný prenájom svojich diel verejnosti. Podobné exkluzívne právo sa uplatňuje na kinematografické diela.
 • V dohode sa spresňuje, že typy znakov môžu využívať ochranu ako ochranné známky, ako aj minimálne práva udelené ich vlastníkovi. Stanovujú sa aj požiadavky týkajúce sa:
  • používania ochranných známok;
  • dĺžky ochrany;
  • udeľovania licencií a prideľovania ochranných známok.
 • Pokiaľ ide o zemepisné označenia, členovia WTO musia predchádzať používaniu akýchkoľvek zavádzajúcich označení pôvodu výrobku a akémukoľvek používaniu, ktoré by viedlo k nespravodlivej hospodárskej súťaži. V dohode sa ďalej ustanovila dodatočná ochrana zemepisných označení pre vína a liehoviny, a to aj v prípade, že neexistuje žiadne riziko zavádzania spotrebiteľov.
 • Priemyselné dizajny sú chránené podľa dohody počas desiatich rokov. Vlastníci dizajnov majú právo zabrániť tretím stranám, aby vyrábali, predávali alebo dovážali predmety, ktorých dizajn je kópiou chráneného dizajnu.
 • V súvislosti s patentmi členovia WTO majú všeobecnú povinnosť dodržiavať Parížsky dohovor z roku 1967. Okrem toho sa v dohode TRIPS uvádza, že musí existovať možnosť ochrany všetkých vynálezov prostredníctvom patentu počas 20 rokov.
  • Niektoré vynálezy môžu byť vylúčené z patentovania, ak je ich používanie zakázané z dôvodu zachovania verejného poriadku alebo morálky.
  • Medzi ďalšie povolené vylúčenia patria:
   • diagnostické, liečebné a chirurgické metódy liečby ľudí alebo zvierat;
   • rastliny a zvieratá (okrem mikroorganizmov); a
   • v zásade biologické procesy produkcie rastlín alebo zvierat (okrem nebiologických a mikrobiologických procesov). Členovia však musia zabezpečiť ochranu odrôd rastlín patentmi alebo osobitným jednorazovým systémom.
 • Členovia WTO musia zabezpečiť ochranu schémintegrovaných obvodov v súlade s Washingtonskou zmluvou o duševnom vlastníctve v oblasti integrovaných obvodov. V dohode TRIPS sa ustanovuje niekoľko ďalších pravidiel, ktoré sa týkajú najmä dĺžky ochrany.
 • Obchodné tajomstvá a technické poznatky s komerčnou hodnotou musia byť chránené pred porušením dôvernosti a akýmikoľvek skutkami, ktoré sú v rozpore s čestnými komerčnými praktikami. Protisúťažné praktiky v rámci zmluvných licencií takisto môžu byť ošetrené opatreniami zo strany členov, aby sa predchádzalo takýmto praktikám a/alebo aby sa kontrolovali.

VYKONÁVANIE DOHODY

Presadzovanie práv duševného vlastníctva

 • Právne predpisy členských krajín WTO musia zahŕňať postupy na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva zahraničnými držiteľmi práv aj ich vlastnými štátnymi príslušníkmi. Tieto postupy musia umožňovať účinné opatrenia proti akémukoľvek porušeniu týchto práv. Musia byť spravodlivé, nemusia byť nutne komplikované alebo nákladné a nesmú sa spájať s neopodstatnenými lehotami. Konečné správne rozhodnutia môže preskúmať súdny orgán.
 • V dohode sa uvádzajú podrobnosti o dôkazoch, súdnych príkazoch, odškodneniach, dočasných opatreniach a ďalších nápravných opatreniach.

Prechodné obdobie

Pokiaľ ide o uplatňovanie dohody, rozvinuté krajiny mali jeden rok na zosúladenie svojich právnych predpisov a postupov s dohodou. Toto obdobie bolo predĺžené na päť rokov pre rozvojové krajiny a pre krajiny, ktoré prechádzali z centrálne plánovaného hospodárstva na trhové hospodárstvo, a na 11 rokov pre najmenej rozvinuté krajiny.

Inštitucionálny rámec

ODKEDY SA ROZHODNUTIE A DOHODA UPLATŇUJÚ?

 • Rozhodnutie sa uplatňuje od 22. decembra 1994.
 • Dohoda sa uplatňuje od 1. januára 1995.

KONTEXT

Ďalšie informácie: EÚ a WTO (Európska komisia).

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1 – 2)

Uruguajské kolo mnohostranných obchodných rokovaní (1986 – -1994) – Dohoda o založení svetovej obchodnej organizácie (WTO)

Posledná aktualizácia 18.04.2017

Top