Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochranca výdavkov EÚ – ako funguje Európsky dvor audítorov

Ochranca výdavkov EÚ – ako funguje Európsky dvor audítorov

 

SÚHRN

Európsky dvor audítorov vykonáva previerku príjmov a výdavkov Európskej únie. Zabezpečuje zodpovednosť EÚ voči daňovníkom. Rola Dvora audítorov je vymedzená v článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Dvor audítorov zostavuje vlastný rokovací poriadok, ktorý musí schváliť Rada.

AKÝ JE CIEĽ ROKOVACIEHO PORIADKU?

Upravuje sa ním vnútorné fungovanie Európskeho dvora audítorov. Poriadok sa vzťahuje na také stránky, ako je:

organizácia Dvora audítorov (menovanie, funkčné obdobia, povinnosti Dvora, voľba predsedu);

priebeh rokovaní (zasadnutia Dvora audítorov a komôr, rozhodnutia Dvora audítorov, komôr a výborov, kontroly a príprava správ, stanoviská, pripomienky a vyhlásenia o vierohodnosti).

HLAVNÉ BODY

Zloženie a štruktúra

Dvor audítorov je kolektívny orgán, t. j. jeho členovia spoločne zodpovedajú za prijaté rozhodnutia a opatrenia. Tvorí ho 28 členov – po jednom z každej krajiny EÚ. Členovia sú menovaní na (obnoviteľné) obdobie 6 rokov. Vymenovať možno členov, ktorí vo svojej krajine EÚ patria alebo patrili k externému audítorskému orgánu alebo sú osobitne kvalifikovaní na túto funkciu. Svoje povinnosti vo Dvore audítorov vykonávajú úplne nezávisle.

Členovia si zo svojich radov zvolia predsedu na (obnoviteľné) obdobie 3 rokov. K povinnostiam predsedu patrí:

zvolávať zasadnutia Dvora audítorov a predsedať im;

zabezpečovať výkon rozhodnutí Dvora audítorov;

zabezpečovať riadne fungovanie útvarov vrátane protokolu a návštev, komunikácie, právnych záležitostí a interného auditu a správne riadenie rôznych činností Dvora audítorov;

určiť osobu poverenú zastupovaním Dvora audítorov v súdnych sporoch;

zastupovať Dvor audítorov vo vonkajších vzťahoch a vo vzťahu s ostatnými inštitúciami Európskej únie.

Dvor audítorov má generálneho tajomníka, ktorý zodpovedá za bežný chod sekretariátu Dvora audítorov, ako aj za administratívu, financie a podporu, ľudské zdroje, informačné technológie a preklady.

Dvor audítorov sa skladá z komôr a výborov. Komory prijímajú stanoviská, osobitné správy a osobitné výročné správy. Pripravujú aj výročné správy o rozpočte EÚ a európskych rozvojových fondoch, ktoré následne prijme Dvor audítorov. Výbory (napr. Administratívny výbor a Výbor pre audit) sa venujú administratívnym záležitostiam a rozhodnutiam vo veciach týkajúcich sa komunikácie a stratégie.

Úlohy Dvora audítorov

Dvor audítorov kontroluje zákonnosť a riadnosť príjmov a výdavkov EÚ a jej orgánov, ako aj správne finančné riadenie rozpočtu EÚ. Jeho úloha ako nezávislého externého audítora EÚ spočíva v kontrole, či sú finančné prostriedky EÚ správne zaúčtované, či vznikajú a vynakladajú sa v súlade s príslušnými pravidlami a predpismi a či sa dosiahol najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou.

Audity sa vykonávajú s cieľom zlepšiť finančné riadenie, ako aj poskytnúť európskym občanom informácie o tom, ako sa vynakladajú verejné prostriedky.

Audity

Sú:

založené na účtovných záznamoch, a ak je to nevyhnutné, vykonávajú sa priamo na mieste v iných európskych inštitúciách;

prebiehajú v priestoroch akejkoľvek organizácie, ktorá spravuje príjmy alebo výdavky v mene EÚ;

prebiehajú v krajinách EÚ a v krajinách celého sveta vrátane priestorov akejkoľvek právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá prijíma platby z rozpočtu EÚ.

Dvor audítorov v rámci svojej roly externého audítora EÚ spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi a európskymi inštitúciami. Od inštitúcií a orgánov EÚ, organizácií prijímajúcich platby z európskeho rozpočtu alebo od vnútroštátnych audítorských spoločností si navyše môže vyžiadať akékoľvek informácie potrebné na úspešné splnenie svojej úlohy.

Plány práce

Dvor audítorov každoročne prijme plán práce, v ktorom vo forme audítorských úloh uvedie svoje priority. Plán sa uverejňuje a predseda Dvora audítorov ho predstaví Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu.

Postup udelenia absolutória za plnenie ročného rozpočtu

Dvor audítorov nemá súdne právomoci, a preto nemá právomoc ukladať sankcie. Po uzavretí finančného roka zostaví výročnú správu, ktorá sa uverejní v úradnom vestníku. Správa je venovaná riadeniu rozpočtu EÚ a európskych rozvojových fondov príslušnými inštitúciami. Ide o zásadnú súčasť rozhodovacieho procesu Európskeho parlamentu v súvislosti s udelením absolutória za plnenie rozpočtu pre Komisiu.

Dvor audítorov taktiež poskytuje Rade a Parlamentu vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtov, ktorým potvrdzuje, že rozpočet sa použil dobre, v súlade s pravidlami a predpismi. Dvor audítorov môže okrem toho kedykoľvek predkladať pripomienky, najmä vo forme osobitných správ ku konkrétnym otázkam, a podávať stanoviská alebo iné výstupy z preskúmania na žiadosť niektorej z ostatných európskych inštitúcií alebo na vlastný podnet.

O prijatí výročnej správy Dvor audítorov rozhoduje na oficiálnom zasadnutí väčšinou hlasov svojich členov. Zasadnutia nie sú verejné, ak nerozhodne inak. V individuálnych prípadoch môže rozhodnúť o prijímaní rozhodnutí písomným postupom.

Dvor audítorov oznamuje nezrovnalosti pri využívaní finančných prostriedkov EÚ a prípady podozrenia z podvodu zistené počas auditov predkladá Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

KEDY ROKOVACÍ PORIADOK NADOBUDOL ÚČINNOSŤ?

Od 1. júna 2010.

KONTEXT

Dvor audítorov bol založený v roku 1977 a od roku 1992 je plnohodnotnou inštitúciou Európskej únie. Má sídlo v Luxemburgu.

Ďalšie informácie:

AKT

Rokovací poriadok Dvora audítorov Európskej únie

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rokovací poriadok Dvora audítorov Európskej únie

1. júna 2010

Ú. v. EÚ L 103, 23.4.2010, s. 1 – 6

Posledná aktualizácia 15.10.2015

Top