EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európsky ombudsman

Európsky ombudsman

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom – úprava a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Stanovujú sa v ňom podmienky, podľa ktorých pôsobí európsky ombudsman.

HLAVNÉ BODY

Postavenie a vymenovanie

 • Ombudsman má v zmluvách (článok 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) osobitné právne postavenie.
 • Ombudsman je volený Európskym parlamentom na jedno volebné obdobie v dĺžke piatich rokov, ale môže byť opätovne zvolený.
 • Ombudsman koná nezávisle a neprijíma žiadne pokyny od žiadnej vlády ani inej organizácie.
 • Počas funkčného obdobia nesmie ombudsman zastávať žiadne iné politické alebo administratívne miesto, či už platené alebo neplatené.

Boj proti nesprávnemu úradnému postupu

Hlavnou úlohou ombudsmana je vyšetrovať prípady nesprávneho úradného postupu zo strany inštitúcií a orgánov EÚ.

 • Inštitúcie a orgány EÚ musia ombudsmanovi poskytnúť všetky potrebné informácie, pričom musia uviesť, či niektoré z týchto informácií sú dôverné (prístup k dôverným informáciám je upravený bezpečnostnými predpismi dotknutej inštitúcie alebo orgánu, ktoré sú vymedzené v nariadení (ES) č. 1049/2001).
 • Krajiny EÚ môžu mať povinnosť poskytovať informácie ombudsmanovi. Ak tieto informácie podliehajú predpisom o utajení, ombudsman ich nesmie poskytnúť tretím osobám.
 • Ombudsman môže konať z vlastnej iniciatívy alebo na základe sťažnosti.

Hranice právomoci

 • Súdny dvor Európskej únie je mimo pôsobnosti právomocí ombudsmana, keď vykonáva svoju súdnu funkciu.
 • Ombudsman nemá právomoc vyšetrovať prípady nesprávneho úradného postupu zo strany národných, regionálnych alebo miestnych vlád v krajinách EÚ.
 • Prípady, ktoré už boli predložené na súd a otázky o správnosti súdneho rozhodnutia sú takisto mimo rozsahu obmudsmanových právomocí.

Podanie sťažnosti

Sťažnosť ombudsmanovi musí spĺňať tieto podmienky.

 • Musí ju podať občan EÚ, osoba s pobytom v krajine EÚ alebo orgán, ako je MVO, nadácia alebo spoločnosť s registrovaným sídlom v krajine EÚ (právnické osoby).
 • Musí byť napísaná v jednom z 24 jazykov zmluvy.
 • Musí sa týkať výlučne prípadu nesprávneho úradného postupu zo strany inštitúcie alebo orgánu EÚ. „Nesprávny úradný postup“ znamená napr. zneužitie právomocí, administratívne nezrovnalosti, diskriminácia atď.
 • Musí byť podaná do dvoch rokov odo dňa, keď sa o daných skutočnostiach dozvedela osoba, ktorá podáva sťažnosť (sťažovateľ).
 • Musí ísť o poslednú možnosť – pred podaním sťažnosti musí sťažovateľ podniknúť príslušné administratívne kroky u dotknutej inštitúcie (dotknutých inštitúcií).

Sťažnosť môže byť klasifikovaná ako dôverná na žiadosť sťažovateľa lebo na podnet ombudsmana, ak sa domnieva, že je to nutné na ochranu záujmov sťažovateľa alebo tretej strany.

Ďalšie kroky

 • 1.

  Ak po počiatočnom vyšetrovaní obmudsman zistí, že sťažnosť je prijateľná, a že existujú dôvody na šetrenie, informuje dotknutú inštitúciu alebo orgán a požiada ich o predloženie stanoviska vo vymedzenej lehote (normálne nie viac ako tri mesiace).

 • 2.

  Ombudsman pošle toto stanovisko sťažovateľovi, ktorý môže poslať pripomienky vo vymedzenej lehote (normálne nie viac ako jeden mesiac).

 • 3.

  Ombudsman môže vykonať dodatočné šetrenia. Po dokončení šetrení ombudsman uzavrie prípad odôvodneným rozhodnutím, ktoré môže obsahovať kritické pripomienky a informuje sťažovateľa a dotknutú inštitúciu alebo orgán.

 • 4.

  Ombudsman môže prípad uzavrieť správou, ktorá obsahuje návrhy odporúčaní pre dotknutú inštitúciu alebo orgán, a ktorá sa následne pošle sťažovateľovi a dotknutej inštitúcii alebo orgánu. Dotknutá inštitúcia alebo orgán majú potom tri mesiace na odoslanie podrobného stanoviska ombudsmanovi, v ktorom môžu napríklad vymenovať opatrenia prijaté na vykonanie navrhnutých odporúčaní.

 • 5.

  Ombudsman sa môže rozhodnúť, že pripraví osobitnú správu Európskemu parlamentu, ak nie je podrobné stanovisko uspokojivé. Táto osobitná správa môže obsahovať odporúčania. Posiela sa aj sťažovateľovi a dotknutej inštitúcii alebo orgánu.

 • 6.

  Ak ombudsman počas šetrenia narazí na trestné záležitosti, musí okamžite informovať vnútroštátne orgány, inštitúciu EÚ zodpovednú za boj proti podvodom, a ak je to vhodné, inštitúciu alebo orgán EÚ, pre ktoré pracuje dotknutý úradník alebo zamestnanec.

 • 7.

  Ombudsman tiež Európskemu parlamentu predkladá výročnú správu o svojich činnostiach vrátane výsledkov šetrení.

Vykonávacie predpisy

Vykonávacie ustanovenia tohto rozhodnutia prijal ombudsman 8. júla 2002 a naposledy boli pozmenené3. decembra 2008.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 4. mája 1994.

KONTEXT

Webová lokalita európskeho ombudsmana

AKT

Rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15 – 18)

Následné zmeny rozhodnutia 94/262/ESUO, ES, Euratom boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43 – 48)

Posledná aktualizácia 04.02.2016

Top