EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mikro-, malé a stredné podniky: vymedzenie pojmu a rozsah

Mikro-, malé a stredné podniky: vymedzenie pojmu a rozsah

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Odporúčanie Komisie – vymedzenie pojmu mikro-, malé a stredné podniky

SÚHRN

ČO JE CIEĽOM TOHTO ODPORÚČANIA?

V odporúčaní sa stanovujú kritériá týkajúce sa určenia toho, či je spoločnosť mikro-, malým alebo stredným podnikom (MSP). Týmito jednotlivými kategóriami sa na základe počtu zamestnancov spoločnosti a jej obratu a súvahy určuje jej spôsobilosť pre európske a národné finančné a podporné programy. Vymedzenia pojmov nadobudli účinnosť 1. januára 2005.

HLAVNÉ BODY

 • Vymedzenia pojmov
  • Mikropodnik: menej ako 10 zamestnancov a ročný obrat (výška peňažných prostriedkov prijatých v konkrétnom období) alebo súvaha (výkaz o aktívach a pasívach spoločnosti) vo výške menej ako 2 milióny EUR.
  • Malý podnik: menej ako 50 zamestnancov a ročný obrat alebo súvaha vo výške menej ako 10 miliónov EUR.
  • Stredne veľký podnik: menej ako 250 zamestnancov a ročný obrat vo výške menej ako 50 miliónov EUR alebo súvaha vo výške menej ako 43 miliónov EUR.
 • MSP, ktoré spĺňajú jednotlivé kritériá, môžu využívať
  • európske a národné programy podpory obchodu, ako je financovanie výskumu, konkurencieschopnosti a inovácií, ktoré by inak neboli povolené na základe pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci,
  • menšie požiadavky alebo znížené náklady pri dodržaní súladu s právnymi predpismi EÚ.
 • Európska komisia pravidelne monitoruje praktický vplyv vymedzení pojmov. V nezávislej štúdii uverejnenej v septembri 2012 sa dospelo k záveru, že kritériá nie je potrebné opätovne preskúmať, užitočné však môže byť isté objasnenie a usmernenie v súvislosti s existujúcimi pravidlami.
 • Komisia po vyhodnotení prvej používateľskej príručky pre vymedzenie pojmu MSP uverejnila v roku 2015 aktualizovanú verziu.

KONTEXT

MSP predstavujú 99 % všetkých podnikov v EÚ. Tvoria kľúčový faktor hospodárstva. Vytvárajú 2 z každých 3 pracovných miest. V roku 2013 poskytlo viac ako 21 miliónov MSP takmer 90 miliónov pracovných miest v EÚ. MSP podnecujú podnikavosť a inovácie, pričom pomáhajú posilniť európsku konkurencieschopnosť, hospodársky rast a zamestnanosť.

AKT

Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmu mikro-, malých a stredných podnikov [oznámené v dokumente číslo C(2003) 1422] (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, S. 36 – 41)

Posledná aktualizácia 11.01.2016

Top