EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európska štatistika: ako funguje európsky štatistický systém

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 223/2009 – rozvoj, tvorba a šírenie európskej štatistiky

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zameriava sa na vytvorenie právneho rámca na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky, ktorá zachováva tieto zásady:

 • odborná nezávislosť*;
 • nestrannosť;
 • objektivita;
 • spoľahlivosť;
 • štatistická dôvernosť; a
 • efektívnosť vynaložených nákladov.

HLAVNÉ BODY

 • Štatistika je dôležitá pre výkonnosť činností Európskej únie (EÚ). V tomto nariadení sa stanovuje súbor pravidiel na lepšie riadenie štatistického postupu.
 • Štatistické riadenie vykonávajú tieto orgány:
 • Eurostat, národné štatistické úrady a ďalšie vnútroštátne orgány šíria európsku štatistiku s cieľom zaručiť široký a nestranný prístup všetkým používateľom.
 • Pokiaľ sa neuplatňujú určité podmienky (napr. prístup pre výskumníkov na vedecké účely), prístup k dôverným údajom je možný len vtedy, ak sú použité na štatistické účely. Orgán EŠS môže poslať inému orgánu dôverné údaje, ak sa tento úkon uzná za nevyhnutný na rozvoj, tvorbu alebo šírenie európskej štatistiky.
 • Nariadením (EÚ) 2015/759 sa pozmenilo toto nariadenie, pričom sa posilnili:
  • úloha národných štatistických úradov pri koordinovaní štatistických činností;
  • odborná nezávislosť šéfov národných štatistických úradov a generálneho riaditeľa Eurostatu; a
  • vykonávanie kódexu postupov.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. apríla 2009.

KONTEXT

Predchádzajúci európsky štatistický systém bol pozmenený s cieľom riešiť výzvy a politické potreby, ktoré vznikli po celosvetovej finančnej kríze. Zámerom bolo zaistiť lepšiu koordináciu európskej štatistiky a väčšiu pružnosť pri jej šírení. V tomto nariadení sa preto nanovo vymedzuje rámec európskej štatistiky prostredníctvom konsolidácie činností EŠS a spresnenia úloh Eurostatu, národných štatistických úradov a iných vnútroštátnych orgánov.

* HLAVNÉ POJMY

Odborná nezávislosť: postup rozvoja, tvorby a šírenia štatistiky, pri ktorom sa využívajú postupy, definície, metodiky a zdroje bez akéhokoľvek tlaku politických alebo záujmových skupín, orgánov EÚ alebo vnútroštátnych orgánov

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164 – 173)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 223/2009 boli začlenené do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 06.02.2017

Top