EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Verejné obstarávanie v oblasti obrany a bezpečnosti

Verejné obstarávanie v oblasti obrany a bezpečnosti

 

SÚHRN

Je nevyhnutné zaviesť osobitné pravidlá verejného obstarávania v sektoroch obrany a bezpečnosti s cieľom otvoriť trhy v oblasti obrany EÚ bez toho, aby sa tým ohrozili legitímne záujmy krajín EÚ v oblasti bezpečnosti. Touto smernicou sa posilňuje hospodárska súťaž a transparentnosť v týchto sektoroch, a tak majú európske podniky možnosť predkladať ponuky na viac zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti v celej EÚ.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa ňou pravidlá verejného obstarávania EÚ prispôsobené na špecifické charakteristiky sektorov obrany a bezpečnosti.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti: smernica sa v zásade vzťahuje na všetky zákazky v oblasti obstarávania vojenských zariadení, prác a služieb a na všetky citlivé nákupy na účely bezpečnosti, ktoré sú spojené s utajovanými skutočnosťami.

Krajiny EÚ majú podľa článku 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie právo vyňať zákazky z uplatňovania tejto smernice. Je to nevyhnutné na ochranu ich základných bezpečnostných záujmov.

Niektoré typy zákaziek sú zo smernice vyňaté, a to konkrétne:

zákazky zadané na spravodajské činnosti alebo umiestnenie cudzích vojsk, zadané v súlade s pravidlami medzinárodných organizácií a obstarávané na tieto účely;

zákazky zadávané vládou inej vláde, ktoré sa týkajú dodávok vojenského alebo citlivého vybavenia.

V smernici sa ustanovujú postupy preskúmania (t. j. možnosť uchádzača* napadnúť postup zadania zákazky inému uchádzačovi), ktorých cieľom je zabezpečiť právnu ochranu zainteresovaných uchádzačov. Týmito postupmi sa takisto podporuje transparentnosť a nediskriminácia pri zadávaní zákaziek, a to bez toho, aby sa tým narúšala potreba utajovania údajov krajín EÚ.

Smernica súvisí so smernicou 2009/43/ES o transferoch výrobkov obranného priemyslu v rámci EÚ. Tieto zjednodušené transfery výrobkov obranného priemyslu medzi krajinami EÚ, ktoré sú zabezpečené v smernici 2009/43/ES, sú nevyhnutné pre správne fungovanie cezhraničných verejných súťaží.

V júni 2014 Európska komisia predložila plán opatrení s cieľom posilniť jednotný trh EÚ a podporiť hospodársku súťaž v sektore obrany. Cieľom tohto plánu je vykonávať oznámenie Komisie o obrane a bezpečnosti z júla 2013. Plánované opatrenia zahŕňajú zmenu smernice, aby sa lepšie riešili zostávajúce narušenia trhu a zlepšovala sa bezpečnosť dodávok vojenských a citlivých zariadení medzi krajinami EÚ.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 21. augusta 2009 a do vnútroštátneho práva krajín EÚ by mala byť začlenená do 21. augusta 2011.

KONTEXT

Európska obranná priemyselná politika

HLAVNÉ POJMY

* Uchádzač – organizácia alebo skupina, ktorá predložila ponuku v rámci výzvy na predkladanie ponúk.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/81/ES

21. augusta 2009

21. augusta 2011

Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76 – 136

Následné zmeny a opravy smernice 2009/81/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len ako referencia.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1 – 36). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 19.10.2015

Top