EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Systém vlastných zdrojov

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Systém vlastných zdrojov

V rozhodnutí o vlastných zdrojoch sa ustanovujú základné ustanovenia v oblasti financovania rozpočtu Európskej únie.

AKT

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev

SÚHRN

Fungovanie Európskej únie (EÚ) závisí od vyváženého rozpočtu, ktorý je úplne financovaný z vlastných zdrojov. Strop vlastných zdrojov sa udržiava na úrovni 1,23 % hrubého národného dôchodku (HND) všetkých členských štátov.

Existujú tri kategórie vlastných zdrojov: tradičné vlastné zdroje, vlastné zdroje založené na dani z pridanej hodnoty (DPH) a vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku (HND). Medzi ďalšie zdroje príjmov patria dane, ktoré platia úradníci, pokuty udelené firmám zo strany Únie a úroky z omeškania platieb.

Tradičné vlastné zdroje

Tradičné vlastné zdroje pozostávajú z ciel a odvodov za výrobu cukru v Únii. Členské štáty si môžu ponechať v rámci nákladov na výber 25 % vyzbieraných súm.

Zdroje založené na DPH

Z harmonizovaného základu DPH každého členského štátu sa vyberá jednotná sadzba 0,3 %. Základ DPH je obmedzený na 50 % hrubého národného dôchodku (HND) jednotlivých členských štátov. Cieľom tohto pravidla je predchádzať tomu, aby chudobnejšie členské štáty museli platiť nepomernú sumu.

Zdroje založené na HND

Z hrubého národného dôchodku (HND) jednotlivých členských štátov EÚ sa vyberá jednotný podiel. Tieto prostriedky sa využívajú na financovanie časti rozpočtu EÚ, ktorý nie je pokrytý inými vlastnými zdrojmi a inými zdrojmi príjmov. Cieľom je vyvážiť príjmy a výdavky.

Korekcie v prospech určitých členských štátov

Korekcie vychádzajú zo zásady, podľa ktorej na členský štát dosahujúci rozpočtové zaťaženie, ktoré je vzhľadom na jeho relatívnu prosperitu nadmerné, sa v primeranom čase môže uplatniť korekcia.

Medzi krajiny, ktoré v súčasnosti využívajú tento typ opatrenia patrí Spojené kráľovstvo, Nemecko, Rakúsko, Holandsko a Švédsko.

Výber vlastných zdrojov

Metóda výberu vlastných zdrojov je vymedzená vo vnútroštátnych ustanoveniach, ktoré Komisia pravidelne preskúmava. Členské štáty informujú Komisiu o akýchkoľvek anomáliách, ktoré majú finančný vplyv na výber.

Zmena systému vlastných zdrojov EÚ

V júni 2011 predložila Komisia návrh rozhodnutia Rady o systéme zdrojov Európskej únie na roky 2014 - 2020. Rozhodnutie prijaté Radou v máji 2014 nadobudne účinnosť až po jeho ratifikácii všetkými členskými štátmi. Po nadobudnutí účinnosti sa však bude uplatňovať spätne od 1. januára 2014.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti - Dátum skončenia platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie č. 2007/436/ES, Euratom

1. januára 2007

-

Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie HND) (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003).

Rozhodnutie Komisie 97/245/ES, Euratom z 20. marca 1997, ktoré určuje podmienky pre poskytovanie informácií členskými štátmi Komisii v rámci systému vlastných zdrojov Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 97, 12.4.1997).

Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 155, 7.6.1989).

Návrh nariadenia Rady o metódach a postupe sprístupňovania vlastného zdroja založeného na dani z pridanej hodnoty (KOM(2011) 737 v konečnom znení - neuverejnené v úradnom vestníku).

V tomto návrhu, ktorý má zrušiť a nahradiť nariadenie (EHS, Euratom) č. 1553/89, sa vymedzuje metóda, ktorú majú členské štáty použiť na výpočet vlastného zdroja založeného na DPH a postupy jeho dostupnosti pre rozpočet EÚ.

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu - Siedma správa podľa článku 12 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89 o postupoch výberu a kontroly DPH (COM(2014) 69 final - neuverejnené v úradnom vestníku).

Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014).

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 608/2014 z 26. mája 2014, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014).

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 z 26. mája 2014 o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014).

Posledná aktualizácia: 11.06.2014

Top