Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Protokol proti obchodovaniu s ľuďmi

Go to the summaries’ table of contents

Protokol proti obchodovaniu s ľuďmi

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2006/618/ES o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi, ktorým sa dopĺňa Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu – v rozsahu pôsobnosti článkov 179 a 181a Zmluvy

Rozhodnutie 2006/619/ES o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi, ktorým sa dopĺňa Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu – v rozsahu pôsobnosti časti III hlavy IV Zmluvy

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO ROZHODNUTÍ?

HLAVNÉ BODY

 • Účelom protokolu je:
  • predchádzať a bojovať proti nadnárodnému obchodovaniu s ľuďmi*, najmä ženami a deťmi*, organizovanými zločineckými skupinami;
  • chrániť a pomáhať obetiam vykorisťovania*;
  • podporovať spoluprácu medzi krajinami v tejto oblasti.
 • Každá signatárska krajina musí prijať potrebné právne predpisy a ďalšie opatrenia s cieľom kvalifikovať ako trestný čin činy uvedené vo vymedzení obchodovania s ľuďmi vrátane činov spáchaných ako spolupáchateľ.
 • Rozpory medzi signatármi, pokiaľ ide o výklad alebo uplatňovanie protokolu, by sa mali riešiť rokovaním, a pokiaľ rokovania zlyhajú, tak arbitrážou.
 • V prípade, že sa spor bude riešiť arbitrážou, ak nedôjde k dohode do šiestich mesiacov, ktorákoľvek zo strán môže spor predložiť Medzinárodnému súdnemu dvoru.

Predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi

 • Signatárske krajiny by mali prijať opatrenia s cieľom predchádzať a bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, a to v spolupráci s príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti. K týmto opatreniam môžu patriť informačné a mediálne kampane a sociálne a hospodárske iniciatívy.
 • Je takisto dôležité riešiť faktory, v dôsledku ktorých sú ľudia zraniteľní na obchodovanie, ako je chudoba, zaostalosť a nedostatok rovnakých príležitostí, a to prostredníctvom dvojstrannej a viacstrannej spolupráce.

Ochrana obetí

 • Signatárske krajiny sú povinné
  • chrániť súkromie a totožnosť obetí obchodovania;
  • poskytovať im informácie o príslušných súdnych a správnych konaniach;
  • poskytnúť im fyzické, psychologické a sociálne zotavenie, napr. ubytovanie, príslušnú starostlivosť, zamestnanie, príležitosti na vzdelávanie a odbornú prípravu;
  • umožniť obetiam obchodovania zotrvať na svojom území, dočasne alebo trvale, pri náležitom zohľadnení humanitárnych dôvodov a dôvodov súcitu;
  • pomáhať obetiam pri návrate do ich krajiny pôvodu alebo dostať sa do inej krajiny s náležitým zreteľom na ich bezpečnosť.

Výmena informácií a spolupráca

 • Príslušné útvary signatárskych krajín sa dohodli na výmene informácií o určitých aspektoch vrátane:
  • typov cestovných dokumentov použitých na účel obchodovania s ľuďmi;
  • prostriedkov a metód používaných zločineckými skupinami na tento účel.
 • Krajiny sa takisto zaväzujú posilniť spoluprácu medzi svojimi útvarmi hraničnej kontroly.

ODKEDY SA ROZHODNUTIA UPLATŇUJÚ?

Uplatňujú sa od 24. júla 2006.

KONTEXT

Dohovor OSN proti nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti, ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN 15. novembra 2000, nadobudol účinnosť 23. septembra 2003.

Dopĺňa sa troma protokolmi:

* HLAVNÉ POJMY

Obchodovanie s ľuďmi: nábor, transport, prevezenie, usídlenie alebo príjem osôb pod hrozbou alebo za použitia násilia alebo iných foriem donútenia, únosu, podvodu, klamstva, zneužitia moci alebo zraniteľnosti alebo poskytovania alebo príjmu platieb alebo výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, a zároveň mať nad ňou kontrolu na účel jej vykorisťovania.

Deti: osoby mladšie ako 18 rokov.

Vykorisťovanie: využívanie iných osôb na prostitúciu alebo iné formy sexuálneho vykorisťovania, nútenú prácu alebo služby, otroctvo alebo praktiky podobné otroctvu, domáce otroctvo alebo odoberanie orgánov.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 2006/618/ES z 24. júla 2006 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi, ktorým sa dopĺňa Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu týkajúci sa ustanovení protokolu, pokiaľ ustanovenia tohto protokolu patria do rozsahu pôsobnosti článkov 179 a 181a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 262, 22.9.2006, s. 44 – 50)

Rozhodnutie Rady 2006/619/ES z 24. júla 2006 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi, ktorým sa dopĺňa Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu týkajúci sa ustanovení protokolu, pokiaľ ustanovenia protokolu patria do rozsahu pôsobnosti časti III hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 262, 22.9.2006, s. 51 – 58)

Posledná aktualizácia 13.12.2016

Top