EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Boj proti korupcii v súkromnom sektore

Boj proti korupcii v súkromnom sektore

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rámcové rozhodnutie 2003/568/SVV o boji proti korupcii v súkromnom sektore

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

 • Rozhodnutie kriminalizuje aktívnu* a pasívnu korupciu* v súkromnom sektore. Právnické osoby* môžu byť za takéto trestné činy trestne zodpovedné.
 • Ruší sa ním jednotná akcia 98/742/SVV.

HLAVNÉ BODY

Zahrnutie pojmu korupcia do vnútroštátneho trestného práva

 • Krajiny EÚ majú povinnosť potrestať úmyselné konanie vykonané v rámci podnikateľskej činnosti:
  • podplatenie osoby: prísľub, ponúknutie alebo poskytnutie nenáležitej výhody akéhokoľvek druhu osobe, ktorá v akejkoľvek funkcii riadi alebo pracuje pre subjekt v súkromnom sektore, pre túto osobu alebo pre tretiu stranu, aby táto osoba vykonala alebo sa zdržala akéhokoľvek konania, ktoré predstavuje porušenie povinností* tejto osoby;
  • požadovanie neoprávnenej výhody: osoba požiada alebo prijme neoprávnenú výhodu akéhokoľvek druhu alebo prijatie prísľubu takejto výhody, pre seba alebo tretiu stranu, priamo alebo cez sprostredkovateľa, pokiaľ vykonáva ľubovoľnú funkciu riadenia alebo práce pre subjekt v súkromnom sektore, s cieľom vykonania alebo zdržania sa vykonania akéhokoľvek konania, ktoré predstavuje porušenie kohokoľvek povinností.
 • Vyššie uvedené platí pre podnikateľskú činnosť v rámci ziskových a neziskových subjektov. V čase prijatia sa krajinám EÚ podarilo obmedziť rozsah konania, ktoré zahŕňa alebo by mohlo zahŕňať narušenie hospodárskej súťaže v súvislosti so zakúpením tovaru alebo komerčných služieb. Toto obmedzenie už neplatí. Obmedzenia platili 5 rokov od 22. júla 2005.
 • Krajiny EÚ mali Rade predložiť vyhlásenie, ako plánovali konať v čase prijatia tohto rozhodnutia. Pred 22. júlom 2010 mala Rada preskúmať vyhlásenia krajín EÚ v súvislosti s obmedzeniami.

Zodpovednosť právnických a fyzických osôb

 • Cieľom tohto rozhodnutia je zaviesť zodpovednosť nielen pre fyzické osoby, ako sú napríklad zamestnanci, ale aj právnické osoby, ako sú napríklad podniky.
 • Pokiaľ ide o zodpovednosť fyzických osôb, krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby sa na uvedené právne akty vzťahovala horná hranica trestnej sadzby najmenej 1 až 3 roky väzenia. Ak je napríklad v niektorej z krajín EÚ trestná sadzba za takéto konanie odňatie slobody na jeden rok, alebo v inej krajine sú to dva roky, oba prípady spĺňajú kritériá stanovené týmto rámcovým rozhodnutím. Krajiny EÚ môžu uplatňovať aj vyššie zákonné limity na maximálny trest odňatia slobody.
 • Právo vykonávať podnikateľskú činnosť môže byť dočasne pozastavené. Podnecovanie spáchania niektorého z činov uvedených vyššie alebo napomáhanie alebo podporovanie takéhoto konania musí byť taktiež považované za trestný čin.
 • Právnické osoby môžu byť zodpovedné za trestné činy súvisiace s korupciou, ak sú spáchané v ich prospech ktoroukoľvek osobou, ktorá koná buď samostatne, alebo ako súčasť orgánu právnickej osoby, ktorá má v rámci právnickej osoby vedúce postavenie na základe:
  • právomoci zastupovať právnickú osobu;
  • právomoci rozhodovať v mene právnickej osoby;
  • právomoci vykonávať kontrolu v rámci právnickej osoby.
 • Sankcie voči právnickým osobám môžu zahŕňať pokuty za trestné alebo netrestné činy. Okrem toho môžu krajiny EÚ zvážiť odňatie nároku na štátne dávky alebo pomoc, dočasný alebo trvalý zákaz vykonávania podnikateľskej činnosti a pod.

Právomoc

Každá z krajín EÚ má právomoc, ak bol trestný čin spáchaný:

 • na jej území;
 • jedným z jej štátnych príslušníkov;
 • v prospech právnickej osoby, ktorá má svoje sídlo na území danej krajiny EÚ.

Toto rozhodnutie platí pre Gibraltár.

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-176/03 týkajúci sa rozdelenia právomocí v trestných veciach medzi Európskou komisiou a Radou.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Krajiny EÚ musia prijať opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím do 22. júla 2005.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Aktívna korupcia: poskytnutie úplatku osobe, aby táto osoba protiprávne vykonala činnosť v rámci výkonu svojich povinností.
Pasívna korupcia: prijímanie úplatkov.
Právnické osoby: akýkoľvek subjekt, ktorý má právnu subjektivitu podľa platného vnútroštátneho práva, s výnimkou štátov alebo iných verejných orgánov, ktoré vykonávajú štátnu moc a vykonávajú činnosť pre verejnoprávne medzinárodné organizácie.
Porušenie povinnosti: musí sa chápať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Pojem porušenie povinnosti v rámci vnútroštátnych právnych predpisov musí zahŕňať minimálne akékoľvek nelojálne správanie predstavujúce porušenie zákonnej povinnosti alebo porušenie predpisov súvisiacich s vykonávaním profesie.

HLAVNÝ DOKUMENT

Rámcové rozhodnutie Rady 2002/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54 – 56)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o posúdení rozsahu, v akom členské štáty prijali opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rámcovým rozhodnutím Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (KOM(2019) 355 final z 26.7.2019)

Posledná aktualizácia 18.02.2020

Top