EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vzájomné uznávanie probačných opatrení a alternatívnych sankcií

Vzájomné uznávanie probačných opatrení a alternatívnych sankcií

Cieľom tohto rámcového rozhodnutia je rozšíriť zásadu vzájomného uznávania rozhodnutí justičných orgánov na vykonávanie trestov nezahŕňajúcich odňatie slobody.

AKT

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/947/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky a probačné rozhodnutia na účely dohľadu nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami

SÚHRN

Cieľom tohto rámcového rozhodnutia je rozšíriť zásadu vzájomného uznávania rozhodnutí justičných orgánov na vykonávanie trestov nezahŕňajúcich odňatie slobody.

ČO JE CIEĽOM TOHTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA?

V rámcovom rozhodnutí sa stanovujú pravidlá, ktoré má dodržiavať každá krajina EÚ s cieľom uznať rozsudky a dohliadať na probačné opatrenia (umožňujúce predčasné prepustenie) a alternatívne sankcie (ukladajúce alternatívy väzby), ktoré vydali iné krajiny EÚ. Cieľom je:

  • zvýšiť šance na opätovné sociálne začlenenie tých, ktorí boli odsúdení, a to zabezpečením uloženia následných opatrení v krajine EÚ, v ktorej žijú;
  • zlepšovať ochranu obetí;
  • uľahčovať vykonávanie probačných opatrení a alternatívnych sankcií, ak páchateľ nemá pobyt v krajine, v ktorej bol odsúdený.

KĽÚČOVÉ BODY

Probačné opatrenia a alternatívne sankcie

V rámcovom rozhodnutí sa uvádza zoznam opatrení, na ktoré musí byť každá krajina EÚ schopná dohliadať (ako je potreba podávať správy vykonávajúcemu orgánu, napraviť spáchanú škodu, nenavštevovať určité miesta, zabraňovať kontaktu s ľuďmi alebo objektmi, vykonávať verejnoprospešné práce atď.).

Postupy, termíny a dôvody zamietnutia

Rozsudok (alebo probačné rozhodnutie) spolu s osvedčením zašle príslušný orgán vydávajúcej krajiny priamo príslušnému orgánu vykonávajúcej krajiny.

Vykonávajúca krajina musí do 60 dní od doručenia rozsudku alebo probačných opatrení spolu s osvedčením rozhodnúť, či rozsudok alebo probačné opatrenia uzná a prevezme zodpovednosť za dohľad nad jeho vykonávaním; v rámcovom rozhodnutí sa uvádzajú niektoré dôvody, prečo krajina môže odmietnuť uznať rozsudok.

Právne predpisy vykonávajúcej krajiny sa vzťahujú na dohľad a uplatňovanie probačných opatrení a alternatívnych sankcií.

Príslušný orgán krajiny vykonania:

  • môže prispôsobiť tieto opatrenia z dôvodu ich povahy alebo trvania v prípade, keď nie sú v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi. O akejkoľvek navrhovanej úprave musí informovať vydávajúci orgán a zabezpečiť, aby tieto opatrenia boli v čo najväčšom súlade s opatreniami uloženými vydávajúcou krajinou;
  • je zodpovedný za prijatie akéhokoľvek následného rozhodnutia v súvislosti s dohľadom a výkonom trestu: úpravu povinností, rozšírenie trvania probačnej doby a zrušenie odkladu.

V správe zverejnenej v roku 2014 Komisia vyzvala krajiny EÚ, ktoré tak ešte neurobili, aby rýchlo prijali potrebné opatrenia na vykonávanie tohto rámcového rozhodnutia.

ODKEDY SA RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Toto rámcové rozhodnutie sa malo vykonávať najneskôr od 6. decembra 2011.

KONTEXT

Každý rok sú za údajné trestné činy trestne stíhané alebo usvedčené desiatky tisícov občanov EÚ v inej krajine EÚ. Vzájomné uznávanie rozsudkov je základným kameňom justičnej spolupráce v trestných veciach v EÚ.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rámcové rozhodnutie 2008/947/SVV

16. decembra 2008

6. decembra 2011

Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 102 - 122

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rámcové rozhodnutie 2009/299/SVV

28. marca 2009

28. marca 2011

Ú. v. EÚ L 81, 27.3.2009, s. 24 - 36

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o implementácii rámcových rozhodnutí 2008/909/SVV, 2008/947/SVV a 2009/829/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na probačné rozhodnutia a alternatívne sankcie a na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve väzby v členských štátoch (COM(2014) 57 final z 5. februára 2014 - neuverejnené v úradnom vestníku).

Posledná aktualizácia 03.03.2015

Top