EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Stratégia boja proti terorizmu

Stratégia boja proti terorizmu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Článok 83 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)

Stratégia Európskej únie na boj proti terorizmu

AKÝ JE CIEĽ STRATÉGIE EÚ NA BOJ PROTI TERORIZMU?

 • V roku 2005 Rada prijala stratégiu EÚ na boj proti terorizmu s cieľom bojovať proti terorizmu na celosvetovej úrovni a zvýšiť bezpečnosť Európy.
 • Keďže teroristické útoky naďalej sužujú občanov Európy a mimo nej, boj proti terorizmu je najvyššou prioritou EÚ, krajín EÚ a partnerov EÚ.

Článok 83 ZFEÚ dáva Európskemu parlamentu a Rade právomoc prijímať minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov v oblastiach obzvlášť závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom. Príkladom takýchto trestných činov je terorizmus.

HLAVNÉ BODY

Ciele

V záujme účinného boja proti terorizmu sa stratégia zameriava na štyri priority (piliere):

 • prevenciu,
 • ochranu,
 • stíhanie a
 • reakciu.

Popri týchto pilieroch sa v stratégii uznáva dôležitosť spolupráce s krajinami mimo EÚ a medzinárodnými inštitúciami.

Prevencia

Riešenie príčin radikalizácie a náboru teroristov je kľúčovou prioritou EÚ. Cieľom piliera zameraného na „prevenciu“ je bojovať proti radikalizácii a náboru teroristov prostredníctvom určovania metód, propagandy a nástrojov, ktoré používajú teroristi. Európska únia pomáha pri koordinácii vnútroštátnych politík, určovaní osvedčených postupov a výmene informácií.

Revidovaná stratégia EÚ na boj proti radikalizácii a náboru teroristov v podobe, v akej bola upravená v roku 2014, má za cieľ bojovať proti radikalizácii a náboru teroristov, pričom má zohľadňovať neustále sa vyvíjajúce tendencie, ako je terorizmus aktérov, ktorí konajú na vlastnú päsť, zahraniční bojovníci a využívanie sociálnych médií teroristami. Stratégia bola ďalej upravená sériou záverov Rady o reakcii na teroristické útoky na území EÚ.

Ochrana

Ochrana občanov a infraštruktúry a zníženie zraniteľnosti voči útokom je druhou prioritou stratégie EÚ na boj proti terorizmu. To zahŕňa:

 • zabezpečenie vonkajších hraníc,
 • zvýšenie bezpečnosti dopravy,
 • ochrana strategických cieľov a
 • zníženie zraniteľnosti kritickej infraštruktúry.

Príkladmi prebiehajúcich činností sú:

Stíhanie

Cieľom tretieho piliera je stíhanie teroristov na medzinárodnej úrovni, pričom sa však budú dodržiavať ľudské práva a medzinárodné právo. Na dosiahnutie týchto cieľov a EÚ zameria na:

 • zlepšenie spolupráce a výmeny informácií medzi políciou a justičnými orgánmi,
 • pripravenie teroristov o ich prostriedky na ich podporu a komunikačných prostriedkov a
 • boj proti financovaniu terorizmu.

Príkladom prebiehajúcich činností je vykonávanie akčného plánu na rok 2016 na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu.

Reakcia

Príprava na teroristické útoky, riadenie a minimalizácia ich následkov je štvrtým cieľom stratégie EÚ na boj proti terorizmu. Tento cieľ sa dosiahne zlepšením schopnosti zaoberať sa:

 • následkami útoku,
 • koordináciou reakcie a
 • potrebami obetí.

Medzi priority v tejto oblasti patrí:

 • vypracovanie opatrení EÚ pre krízovú koordináciu,
 • vypracovanie nástrojov na posudzovanie rizík,
 • výmena najlepších postupov týkajúcich sa pomoci obetiam terorizmu.

Príkladom prebiehajúcich činností je vytvorenie strediska EÚ pre obete terorizmu (pilotný projekt Európskeho parlamentu).

Spolupráca a medzinárodnými partnermi

Bezpečnosť EÚ úzko súvisí so situáciou v iných krajinách, najmä v susedných štátoch.

Európska rada v júni 2014 vyzvala na vytvorenie účinnej politiky boja proti terorizmu, v ktorej sa budú spájať vnútorné a vonkajšie aspekty. V dôsledku útokov na redakciu časopisu Charlie Hebdo predstavitelia EÚ 9. februára 2015 zdôraznili, že je potrebné, aby EÚ viac spolupracovala s krajinami mimo EÚ v otázkach bezpečnosti a boja proti terorizmu.

Vo svojich záveroch o vonkajšej činnosti EÚ v oblasti boja proti terorizmu z 19. júna 2017 Rada zdôraznila potrebu:

 • väčšej súdržnosti medzi vnútornými a vonkajšími činnosťami v oblasti bezpečnosti a
 • posilnenia úlohy agentúr pre SVV (spravodlivosť a vnútorné veci), pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ.

Rada takisto pripomenula, že misie a operácie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky musia mať väčšiu úlohu v boji proti terorizmu.

Program boja proti terorizmu je súčasťou vzťahov medzi EÚ a krajinami mimo EÚ a má množstvo podôb vrátane:

 • politických dialógov na vysokej úrovni,
 • prijatia doložiek a dohôd o spolupráci alebo osobitnej pomoci,
 • projektov budovania kapacít so strategickými krajinami.

Európska únia spolupracuje v otázke boja proti terorizmu s krajinami:

 • na západnom Balkáne,
 • Afrike (región Sahel, severná Afrika, Africký roh),
 • na Blízkom východe,
 • Severnej Amerike,
 • Ázii.

Spolupráca s USA je základným prvkom stratégie EÚ. V posledných rokoch boli uzatvorené dohody o spolupráci v oblastiach, ako je financovanie terorizmu, doprava a hranice, vzájomná pomoc v trestných veciach a vydanie osôb. Orgány Spojených štátov čoraz užšie spolupracujú s EuropolomEurojustom.

Európska únia takisto úzko spolupracuje s ďalšími medzinárodnými a regionálnymi organizáciami a fórami na dosiahnutí medzinárodnej zhody a na presadzovaní medzinárodných štandardov na boj proti terorizmu.

KONTEXT

HLAVNÉ DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Tretia časť – Vnútorné politiky a činnosti únie – Hlava V – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Kapitola 4 – Justičná spolupráca v trestných veciach – Článok 83 (pôvodný článok 31 ZEU)(Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 80 – 81)

Rada Európskej únie, 30. novembra 2005: Stratégia Európskej únie na boj proti terorizmu

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Akčný plán na zlepšenie pripravenosti na chemické, biologické, rádiologické a jadrové bezpečnostné riziká [COM(2017) 610 final, 18.10.2017]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Akčný plán na podporu ochrany verejných priestorov [COM(2017) 612 final, 18.10.2017]

Závery Rady o vonkajšej činnosti EÚ v oblasti boja proti terorizmu (19. júna 2017)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. EÚ L 137, 24.5.2017, s. 22 – 39)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53 – 114)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o akčnom pláne na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu [COM(2016) 50 final, 2.2.2016]

Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2015/457 zo 17. marca 2015 o zrušení rozhodnutia 2007/124/ES, Euratom, ktorým sa ustanovuje na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu o bezpečnosti a ochrane slobôd osobitný program „Predchádzanie, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu a iných bezpečnostných rizík“ (Ú. v. EÚ L 76, 20.3.2015, s. 1 – 2)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európsky program v oblasti bezpečnosti [COM(2015) 185 final, 28.4.2015]

Revidovaná stratégia EÚ na boj proti radikalizácii a náboru teroristov (19. mája 2014)

Rozhodnutie Rady 2010/412/EÚ z 13. júla 2010 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov amerických na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2010, s. 3 – 4)

Následné zmeny rozhodnutia 2010/412/EÚ boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov amerických na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2010, s. 5 – 14)

Nariadenie Rady (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70 – 75)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 23.07.2018

Top