EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mediácia v občianskych a obchodných veciach

Mediácia v občianskych a obchodných veciach

Predvídateľný právny rámec môže umožniť občanom Európskej únie (EÚ) plnohodnotne využívať výhody mediácie* ako postupu riešenia sporov, najmä pokiaľ ide o nákladovú účinnosť a rýchlosť.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach

SÚHRN

Predvídateľný právny rámec môže umožniť občanom Európskej únie (EÚ) plnohodnotne využívať výhody mediácie* ako postupu riešenia sporov, najmä pokiaľ ide o nákladovú účinnosť a rýchlosť.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Táto smernica sa zameriava na podporu využívania alternatívnych spôsobov riešenia sporov, predovšetkým na využívanie mediácie. Usiluje sa zabezpečiť vyvážený vzťah medzi mediáciou a súdnym konaním.

HLAVNÉ BODY

Smernica sa uplatňuje na cezhraničné spory v občianskych a obchodných veciach. Nevzťahuje sa na:

  • daňové, colné a správne veci;
  • zodpovednosť krajiny EÚ za konania a opomenutia pri výkone štátnej moci;
  • spory, v ktorých jedna alebo viacero strán má bydlisko alebo pobyt v Dánsku.

Krajiny EÚ musia zaviesť postup, ktorý stranám umožní požiadať o potvrdenie dohody. Toto potvrdenie sa môže získať vo forme rozsudku, rozhodnutia alebo autentického aktu, ktorý vydá súd alebo verejný orgán. Umožní sa tak vzájomné uznávanie a vykonávanie dohody v celej EÚ za rovnakých podmienok, ako sú podmienky stanovené v súdnych rozhodnutiach v občianskych a obchodných veciach a v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností.

Mediátori* alebo osoby zapojené do postupu mediácie nie sú povinné predložiť dôkazy v súdnom konaní, pokiaľ ide o informácie získané počas tohto postupu, okrem prípadov, keď:

  • je to potrebné vzhľadom na naliehavé dôvody verejného poriadku, najmä na ochranu telesnej integrity osoby;
  • je sprístupnenie obsahu dohody potrebné na uskutočnenie alebo vykonanie tejto dohody.

Krajiny EÚ musia podporovať odbornú prípravu mediátorov, ako aj rozvoj a uplatňovanie dobrovoľných kódexov správania v tomto povolaní.

KONTEXT

V roku 2013 EÚ vydala dva nové právne predpisy o alternatívnom riešení sporov:

  • smernicu 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení sporov, ktorou sa zaisťuje, aby spotrebitelia mali prístup ku kvalitným subjektom alternatívneho riešenia sporov v súvislosti so všetkými druhmi zmluvných sporov s obchodníkmi. Na zabezpečenie tohto prístupu musia krajiny EÚ zaviesť vnútroštátne infraštruktúry alternatívneho riešenia sporov do januára 2016. Mediácia je jednou z viacerých foriem alternatívneho riešenia sporov, o ktoré sa krajiny EÚ môžu opierať pri zavádzaní takejto infraštruktúry;
  • nariadenie (EÚ) č. 524/2013 o riešení sporov online, podľa ktorého sa zriadi online platforma na úrovni celej EÚ pre spory vznikajúce pri transakciách online. Platforma umožní spotrebiteľom predložiť svoje spory online a bude fungovať vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Podľa plánov by mala byť dostupná od januára 2016.

Ďalšie informácie nájdete na stránke o alternatívnom riešení sporov a riešení sporov online na webovej lokalite Európskej komisie.

HLAVNÉ POJMY

*Mediácia - štruktúrovaný postup, v ktorom sa dve alebo viac strán sporu usilujú samostatne a dobrovoľne dospieť k dohode o urovnaní ich sporu s pomocou mediátora. Môžu ju začať dotknuté strany alebo ju môže navrhnúť alebo nariadiť súd alebo môže byť predpísaná zákonom krajiny EÚ.

*Mediátor - tretia osoba, od ktorej sa požaduje, aby viedla mediáciu efektívnym, nestranným a odborným spôsobom. Stav alebo povolanie tejto osoby v príslušnej krajine EÚ nie je relevantný, a to isté platí aj pre spôsob, ktorým bola táto tretia osoba vymenovaná alebo požiadaná o vedenie mediácie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2008/52/ES

13. júna 2008

21. mája 2011 (článok 10: 21. novembra 2010)

Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2008, s. 3 - 8

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 63 - 79)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2013/524/EÚ z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 1 - 12)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Smerom k európskemu horizontálnemu rámcu pre kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu [COM(2013) 401 final z 11. júna 2013]

Posledná aktualizácia 17.08.2015

Top