Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Povolenia na pobyt pre obete obchodovania s ľuďmi

Povolenia na pobyt pre obete obchodovania s ľuďmi

Dočasné povolenia na pobyt sa môžu vydávať štátnym príslušníkom krajín mimo EÚ, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi, alebo (voliteľne) tým, ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo. Predpokladá sa, že ich to povzbudí na to, aby spolupracovali s príslušnými orgánmi, ktoré im zároveň poskytnú primeranú ochranu.

AKT

Smernica Rady 2004/81/ES z 29. apríla 2004 o povoleniach na pobyt vydaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi alebo ktorým bola poskytnutá pomoc pri nedovolenej imigrácii a ktorí spolupracujú s príslušnými orgánmi.

SÚHRN

Dočasné povolenia na pobyt sa môžu vydávať štátnym príslušníkom krajín mimo EÚ, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi, alebo (voliteľne) tým, ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo. Predpokladá sa, že ich to povzbudí na to, aby spolupracovali s príslušnými orgánmi, ktoré im zároveň poskytnú primeranú ochranu.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici sa ustanovuje postup vydávania a obnovenia povolenia na pobyt, podmienky neobnovenia či zrušenia povolenia, ako aj zaobchádzanie s obeťami pred vydaním a po vydaní povolenia.

KĽÚČOVÉ BODY

Smernica sa vzťahuje na štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ bez ohľadu na to, či do EÚ vstúpili nelegálne. Povolenia sa môžu vydávať tým, ktorí dosiahli plnoletosť v príslušnej krajine EÚ, pričom sa môžu vydať aj deťom za podmienok stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Dotknuté osoby musia byť informované o možnostiach, ktoré im poskytuje táto smernica, a to príslušnými orgánmi danej krajiny EÚ. Štátni príslušníci krajín mimo EÚ dostanú čas na premyslenie, aby sa mohli zotaviť a aby sa vymanili z vplyvu páchateľov trestných činov. Vďaka tomu môžu prijať uvedomelé rozhodnutie, či budú spolupracovať s vyšetrovacími orgánmi. Počas tohto obdobia by štátni príslušníci krajín mimo EÚ:

  • nemali byť predmetom žiadneho príkazu na vyhostenie;
  • v prípade potreby mali dostať pomoc s cieľom zabezpečiť, aby mali primerané životné podmienky a prístup k naliehavej liečebnej, prípadne psychologickej starostlivosti;
  • mali mať v prípade potreby prístup k prekladateľským a tlmočníckym službám;
  • mali mať prístup k bezplatnej právnej pomoci, ak sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov poskytuje.

Príslušné orgány sú zodpovedné za posúdenie toho, či:

  • prítomnosť obete môže pomôcť pri vyšetrovaní;
  • obeť preukázala jasný úmysel spolupracovať;
  • obeť pretrhla všetky kontakty s tými, ktorí sú podozriví zo spáchania daných trestných činov.

Po splnení týchto troch uvedených podmienok sa vydá dočasné, obnoviteľné povolenie na pobyt, ktoré platí aspoň 6 mesiacov. Toto povolenie sa môže obnoviť, ak sa uvedené podmienky naďalej plnia. Povolenie poskytuje držiteľovi prístup na trh práce, odborné školenia a vzdelávanie, a to za podmienok uvedených vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Povolenie na pobyt sa neobnoví, ak sa podmienky tejto smernice už nedodržiavajú alebo ak sa príslušné konania ukončili. Povolenie sa môže zrušiť z viacerých dôvodov vrátane toho, ak obeť obnoví kontakt s tými, ktorí sú podozriví zo spáchania trestnej činnosti alebo prestanú spolupracovať, alebo po prerušení konania.

Krajiny EÚ môžu slobodne prijať alebo zachovať priaznivejšie ustanovenia pre osoby dotknuté touto smernicou.

Naďalej je potrebné zlepšovať zber údajov o rozličných aspektoch tejto smernice, pričom v dvoch správach Komisie o vykonávaní tejto smernice z roku 2010 a 2014 sa zistilo, že krajiny EÚ nedostatočne využívajú možnosť vydávať povolenia výmenou za spoluprácu s orgánmi.

KONTEXT

Túto smernicu je potrebné vykladať v spojení so smernicou 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania. Táto smernica poskytuje horizontálny právny rámec pre občanov EÚ aj pre občanov mimo krajín EÚ, pričom sa ňou posilnila väčšina ustanovení smernice Rady 2004/81/ES vrátane rámca ochrany a pomoci deťom.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica Rady 2004/81/ES

6. augusta 2004

5. augusta 2006

Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 19 - 23

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní smernice 2004/81/ES o povoleniach na trvalý pobyt vydávaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo a ktorí spolupracovali s príslušnými orgánmi [KOM(2010) 493 v konečnom znení z 15. októbra 2010].

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o uplatňovaní smernice 2004/81/ES o povoleniach na trvalý pobyt vydávaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo a ktorí spolupracovali s príslušnými orgánmi [COM(2014) 635 final zo 17. októbra 2014].

Posledná aktualizácia 02.04.2015

Top