EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sloboda pohybu a pobytu v EÚ

Sloboda pohybu a pobytu v EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2004/38/ES o práve občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci EÚ

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernicou sa:

 • mnohé existujúce právne predpisy spájajú do jednotného právneho aktu
 • stanovujú podmienky práva na voľný pohyb a pobyt (prechodný aj trvalý) občanov EÚ* a ich rodinných príslušníkov*
 • stanovujú obmedzenia týchto práv z dôvodov verejnej politiky, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia
 • objasňuje postavenie osôb, ktoré sú zamestnané, samostatne zárobkovo činné, študujú alebo nevykonávajú platenú prácu.

HLAVNÉ BODY

Občania EÚ s platným preukazom totožnosti alebo cestovným pasom:

 • môžu vstúpiť na územie inej krajiny EÚ bez toho, aby potrebovali výstupné alebo vstupné vízum. Rodinní príslušníci, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi krajiny EÚ, nepotrebujú ani výstupné, ani vstupné vízum, ak sú držiteľmi platného pobytového preukazu,
 • môžu žiť v inej krajine EÚ najviac tri mesiace bez akýchkoľvek podmienok alebo formalít,
 • môžu žiť v inej krajine EÚ dlhšie než tri mesiace s výhradou určitých podmienok v závislosti od svojho postavenia v hostiteľskej krajine. Zamestnané alebo samostatne zárobkovo činné osoby nemusia spĺňať žiadne ďalšie podmienky. Študenti a iné osoby nevykonávajúce platenú prácu, napríklad dôchodcovia, musia mať dostatočné zdroje pre samých seba a svoju rodinu, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci hostiteľského štátu, a musia mať komplexné krytie nemocenského poistenia,
 • musia sa zaregistrovať na príslušných úradoch, ak sa v krajine zdržiavajú dlhšie ako tri mesiace. Ak ich rodinní príslušníci nie sú štátnymi príslušníkmi krajiny EÚ, musia mať pobytový preukaz, ktorý platí päť rokov,
 • môžu mať nárok na trvalý pobyt, ak v inej krajine EÚ legálne žili nepretržite počas piatich rokov. To platí aj pre rodinných príslušníkov,
 • majú právo na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci hostiteľskej krajiny. Počas prvých troch mesiacov pobytu však hostiteľské úrady nemajú povinnosť poskytnúť príspevky občanom EÚ, ktorí nevykonávajú platenú prácu.

Okrem toho:

 • rodinní príslušníci, ktorí sú najbližší príbuzní občana EÚ, môžu za určitých podmienok mať právo ďalej žiť v dotknutej krajine, i keď ich najbližší príbuzný umrie alebo opustí krajinu,
 • občania EÚ alebo rodinní príslušníci môžu byť vyhostení, ak sa správajú spôsobom, ktorý vážne ohrozuje jeden zo základných záujmov spoločnosti,
 • jediné choroby, ktoré opodstatňujú obmedzenie slobody pohybu osoby, sú tie, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia považuje za choroby s epidemickým potenciálom.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 30. apríla 2004 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 30. apríla 2006.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

Po prepuknutí ochorenia COVID-19 a zavedení opatrení na boj s dôsledkami krízy Európska komisia schválila:

HLAVNÉ POJMY

Občan EÚ: každý, kto má štátnu príslušnosť krajiny EÚ.
Rodinný príslušník: tento pojem zahŕňa napríklad manžela/manželku, partnera/partnerku v registrovanom partnerstve s občanom EÚ a priamych potomkov mladších ako 21 rokov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77 – 123).

Následné zmeny smernice 2004/38/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov (Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 8 – 14)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o usmernení na lepšiu transpozíciu a uplatňovanie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov [KOM(2009) 313 v konečnom znení z 2. júla 2009]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Voľný pohyb občanov EÚ a ich rodín: päť opatrení, ktoré môžu priniesť zmenu [COM (2013) 837 final z 25. novembra 2013]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Pomoc vnútroštátnym orgánom v boji proti zneužívaniu práva na slobodný pohyb: príručka k riešeniu problému údajných účelových manželstiev uzatvorených medzi občanmi EÚ a príslušníkmi krajín nepatriacich do EÚ v kontexte právnych predpisov EÚ týkajúcich sa voľného pohybu občanov EÚ [COM(2014) 604 final z 26. septembra 2014]

Posledná aktualizácia 08.05.2020

Top