EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vykonávanie dôkazov v občianskych a obchodných veciach

Vykonávanie dôkazov v občianskych a obchodných veciach

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1206/2001 o spolupráci medzi súdmi krajín EÚ pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Cieľom nariadenia je zlepšiť a zjednodušiť justičnú spoluprácu medzi krajinami EÚ a urýchliť vykonávanie dôkazov v súdnych konaniach v občianskych a obchodných veciach.

HLAVNÉ BODY

Predmet úpravy

Nariadenie sa uplatňuje v občianskych a obchodných veciach, ak súd krajiny EÚ:

 • žiada príslušný súd inej krajiny EÚ o získanie dôkazu,
 • žiada o povolenie, aby mohol sám zhromažďovať dôkazy v inej krajine EÚ.

Dožiadaním možno žiadať o vykonanie dôkazu, ktorý je určený na použitie v súdnom konaní, ktoré sa začalo alebo sa má začať.

Priamy styk medzi súdmi

Krajiny EÚ musia vypracovať zoznam súdov, ktoré sú oprávnené na vykonávanie dôkazov, a musia uviesť ich miestnu alebo vecnú príslušnosť (napríklad príslušnosť osobitného súdu, ktorý by mal právomoc konfiškovať majetok pochádzajúci z trestnej činnosti). Dožiadania zasiela súd, pred ktorým sa začalo alebo má začať konanie („dožadujúci súd“), priamo súdu krajiny EÚ, ktorý má zhromaždiť dôkazy („dožiadaný súd“).

Každá krajina EÚ musí určiť ústredný orgán zodpovedný za:

 • poskytovanie informácií súdom,
 • hľadanie riešenia pri akýchkoľvek ťažkostiach týkajúcich sa zaslania,
 • vo výnimočných prípadoch zaslanie dožiadania príslušnému súdu.

Forma a obsah dožiadania

Dožiadanie sa musí predložiť na tlačive, ktoré je uvedené v nariadení. Tlačivo musí obsahovať určité údaje, napríklad:

 • označenie a adresu účastníkov konania,
 • povahu a predmet konania,
 • opis dôkazu, o vykonanie ktorého sa žiada.

Dožiadania musia byť vypracované v úradnom jazyku krajiny EÚ dožiadaného súdu alebo v inom jazyku, ktorý táto krajina označí za prijateľný.

Vykonanie

Dožiadania sa vykonávajú v súlade s právnym poriadkom dožiadanej krajiny EÚ. Dožiadanie musí byť vykonané do 90 dní od doručenia.

Vykonanie dožiadania možno odmietnuť, len ak:

 • dožiadanie nespadá do predmetu úpravy tohto nariadenia (ak sa napríklad týka trestného konania a nie občianskeho alebo obchodného konania),
 • vykonanie dožiadania nepatrí do právomoci súdov,
 • dožiadanie je neúplné,
 • osoba, o ktorej výsluch sa žiada, sa dovolala práva odmietnuť výpoveď alebo povinnosti nevypovedať,
 • účastník neuhradil zálohu alebo preddavok na trovy za poradenstvo znalca.

Ak sa dožiadanie odmietne, dožiadaný súd o tom musí upovedomiť dožadujúci súd do 60 dní od doručenia žiadosti.

Ak to právny poriadok krajiny dožadujúceho súdu povoľuje, zástupcovia súdu tejto krajiny majú nárok byť prítomní pri vykonávaní dožiadaného aktu dožiadaným súdom. Prítomní môžu byť aj účastníci a (prípadne) ich právni zástupcovia.

Nariadenie nebráni dvom alebo viacerým krajinám EÚ, aby prijali alebo naďalej uplatňovali dohody, ktorými sa urýchli alebo uľahčí vykonávanie dožiadania.

Správa

V roku 2007 uverejnila Európska komisia správu o uplatňovaní tohto nariadenia. Z jej záverov vyplynulo, že na zlepšenie fungovania nariadenia je potrebné prijať ešte určité opatrenia. Opatrenia sa týkali:

 • zvýšenia úrovne znalostí právnikov o nariadení,
 • zabezpečenia toho, že sa bude dodržiavať lehota 90 dní na vykonanie dožiadania,
 • širšieho využitia technológií, konkrétne videokonferencií.

Verejná konzultácia

V decembri 2017 začala Komisia verejnú konzultáciu o modernizácii justičnej spolupráce v EÚ v občianskych a obchodných veciach. Konzultácia sa týka nariadenia, ktorému je venovaný tento súhrn, aj nariadenia (ES) č. 1393/2007 o doručovaní písomností.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2004 okrem:

 • článku 19 (o príručke týkajúcej sa vykonávacích predpisov, ktorú vypracuje Komisia),
 • článku 21 (zoznam platných dohôd a dojednaní medzi krajinami EÚ, ktorý musia Komisii poskytnúť) a
 • článku 22 (informácie, ktoré musia krajiny EÚ poskytnúť Komisii ohľadne pravidiel, ktorými sa riadi činnosť ich vnútroštátnych súdov a príslušných orgánov),

ktoré sa uplatňujú od 1. júla 2001.

Dánsko sa na tomto nariadení nezúčastňuje.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 1 – 24)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1206/2001 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Návrh Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach [COM(2018) 378 final z 31. mája 2018]

Pracovný dokument útvarov Komisie – posúdenie vplyvu – pripojený k dokumentu Návrh Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach [SWD(2018) 285 final z 31. mája 2018]

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 79 – 120)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 14.05.2018

Top