EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dočasná ochrana v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2001/55/ES – pravidlá poskytovania dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a opatrenia na podporu rovnováhy úsilia medzi krajinami EÚ

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Stanovuje sa v nej plán na riešenie hromadných príchodov cudzích štátnych príslušníkov do EÚ, ktorí sa nemôžu vrátiť do svojich krajín, a to najmä pre vojnu, násilie alebo porušovanie ľudských práv.
 • Zavádza sa v nej okamžitá dočasná ochrana týchto vysídlených osôb.
 • Presadzuje sa rovnováha úsilia medzi krajinami EÚ, pokiaľ ide o prijímanie osôb. Nevyžaduje sa v nej však povinné rozdeľovanie žiadateľov o azyl v krajinách EÚ.
 • Dánsko sa nezúčastňuje na tejto smernici.

HLAVNÉ BODY

Vykonávanie dočasnej ochrany

 • Dočasná ochrana sa vykonáva vo všetkých krajinách EÚ na základe rozhodnutia Rady, ktorým sa potvrdzuje hromadný prílev vysídlených osôb do EÚ a uvádzajú sa skupiny osôb, ktoré potrebujú ochranu.
 • Doba platnosti je jeden rok. Môže sa predĺžiť až na dva roky.
 • Ochrana môže skončiť, ak Rada usúdi, že dané osoby sa môžu bezpečne vrátiť do vlasti.
 • Krajiny EÚ sa musia ubezpečiť, že vysídlené osoby sú ochotné prísť do ich krajiny.

Niektoré osoby môžu byť vylúčené z dočasnej ochrany.

Ide o osoby:

 • podozrivé z/zo:
  • zločinov proti mieru*;
  • vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti;
  • závažných zločinov nepolitického charakteru;
 • konajúce proti cieľom a zásadám Organizácie Spojených národov;
 • ktoré ohrozujú bezpečnosť hostiteľskej krajiny EÚ.

Účinky dočasnej ochrany

Krajiny EÚ musia osobám, ktorým bola udelená dočasná ochrana, vydať povolenie na pobyt.

Toto povolenie platí počas celého trvania ochrany.

Osoby, ktorým bola udelená dočasná ochrana, majú právo:

 • zamestnať sa alebo byť samostatne zárobkovo činné;
 • mať prístup k vzdelávaniu dospelých, odbornej príprave a pracovným skúsenostiam;
 • na vhodné ubytovanie;
 • na sociálnu pomoc a finančnú podporu a lekársku starostlivosť.

Deti do 18 rokov majú tiež právo pristúpiť k vzdelávaniu za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci hostiteľskej krajiny.

Ak niektorí príslušníci tej istej rodiny získali dočasnú ochranu v rôznych krajinách EÚ alebo ak niektorí rodinní príslušníci nie sú ešte v EÚ, musia mať právo zlúčiť sa v tej istej krajine EÚ.

Tieto pravidlá sú v súlade s pravidlami EÚ o prijímaní žiadateľov o medzinárodnú ochranu uvedenými v smernici 2013/33/EÚ.

Žiadosti o azyl

Osoby, ktorým je udelená dočasná ochrana, musia mať možnosť predložiť žiadosť o azyl. Za preskúmanie žiadosti je zodpovedná krajina EÚ, ktorá prijíma danú osobu.

Krajiny však môžu rozhodnúť, že osoba, ktorej bola udelená dočasná ochrana, nemôže mať zároveň status žiadateľa o azyl.

Krajinám to pomáha znížiť zaťaženie ich azylového systému tak, že ponúkajú dočasnú ochranu, pričom odložia preskúmanie žiadostí o azyl.

V smernici 2013/32/EÚ sa stanovujú spoločné pravidlá EÚ o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany.

Skončenie dočasnej ochrany

 • Počas ochrany alebo keď sa skončí dočasná ochrana, krajiny EÚ musia prijať kroky na umožnenie dobrovoľného návratu chránených osôb.
 • Ak je potrebný nútený návrat, krajiny musia zabezpečiť, že sa dostatočne zachováva ľudská dôstojnosť, a že nie sú žiadne závažné humanitárne dôvody, ktoré by znemožňovali návrat.
  • Osoby, ktoré nemôžu cestovať zo zdravotných dôvodov nesmú byť nútené vrátiť sa, kým sa nezlepší ich zdravotný stav.
  • Rodiny s maloletými deťmi, ktoré chodia do školy, môžu získať povolenie zostať do konca školského roka.

Administratívna podpora

Na opatrenia ustanovené v smernici je možné využiť Fond pre azyl, migráciu a integráciu. Ak počet vysídlených osôb prekračuje kapacitu na prijatie, ktoré uvádzajú krajiny EÚ, Rada prijme vhodné opatrenia, predovšetkým prostredníctvom odporúčania dodatočnej podpory pre zasiahnuté krajiny EÚ.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 7. augusta 2001. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 31. decembra 2002.

Plán vymedzený v smernici sa zatiaľ nevyužil.

KONTEXT

Ďalšie informácie vrátane podrobnej štúdie o smernici vypracovanej v roku 2016:

* HLAVNÉ POJMY

Zločin proti mieru: podľa medzinárodného práva ide o plánovanie, prípravu, rozprúdenie alebo vedenie vojnovej agresie alebo vojny v rozpore s medzinárodnými zmluvami, dohodami alebo zárukami, alebo o účasť na spoločnom pláne alebo konšpirácii na vykonanie uvedených činov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov (Ú. v. ES L 212, 7.8.2001, s. 12 – 23)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60 – 95)

Následné zmeny smernice 2013/32/EÚ boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 96 – 116)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 112 – 142)

Posledná aktualizácia 28.03.2017

Top