EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zlúčenie rodiny

Zlúčenie rodiny

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Rady 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice je stanoviť spoločné zákonné pravidlá týkajúce sa práva na zlúčenie rodiny. Jej zámerom je umožniť rodinným príslušníkom štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území EÚ, aby sa k nim mohli pripojiť v krajine EÚ, v ktorej sa zdržiavajú. Cieľom je chrániť rodinnú jednotku a uľahčiť integráciu štátnych príslušníkov nečlenských krajín.

Smernica sa neuplatňuje v Írsku, Dánsku a Spojenom kráľovstve (1). Okrem toho nebráni uplatňovaniu priaznivejších podmienok uznaných vnútroštátnymi právnymi predpismi.

HLAVNÉ BODY

Podmienky

Štátni príslušníci krajín mimo EÚ, ktorí sú držiteľmi povolenia na pobyt s platnosťou najmenej jeden rok v niektorej z krajín EÚ a ktorí majú zákonnú možnosť dlhodobého pobytu, môžu požiadať o zlúčenie rodiny.

Smernica sa však neuplatňuje na rodinných príslušníkov občana EÚ ani na štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ, ktorí žiadajú o uznanie postavenia utečenca a ktorých žiadosť ešte nebola dôvodom na konečné rozhodnutie alebo ktorým sa poskytuje dočasná forma ochrany.

Na zlúčenie rodiny sú oprávnení:

 • manželský partner garanta,
 • maloleté deti páru (t. j. deti, ktoré nie sú v manželskom zväzku a ktoré sú mladšie, ako je zákonom stanovený vek plnoletosti v príslušnej krajine EÚ) alebo jedného z členov páru, ak sú v jeho starostlivosti a sú od neho závislé, vrátane osvojených detí.

Krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť, že za určitých podmienok povolia zlúčenie rodiny s:

 • príbuznými prvého stupňa v priamej vzostupnej línii (otec a matka cudzieho štátneho príslušníka),
 • slobodnými deťmi staršími ako je vek plnoletosti,
 • nezosobášeným partnerom.

Polygamia sa neuznáva, právo na zlúčenie môže využiť len jeden manželský partner. Z práva na zlúčenie sú takisto vylúčené aj deti neoprávnených manželských partnerov, pokiaľ si to nevyžadujú ich najlepšie záujmy (v súlade s dohovorom o právach detí z roku 1989).

Krajiny EÚ môžu tiež požadovať, aby štátny príslušník krajiny mimo EÚ a jeho manželský partner dosiahli minimálnu vekovú hranicu (obmedzenú na najviac 21 rokov) na to, aby mohli uplatniť právo na zlúčenie rodiny.

Postup

 • Krajiny EÚ môžu určiť, či má žiadosť o zlúčenie rodiny podať cudzí štátny príslušník alebo rodinní príslušníci, ktorí sa k nemu chcú pripojiť. Okrem osobitných prípadov musí rodinný príslušník, ktorý sa má pripojiť, zostať počas vykonávania postupu mimo EÚ. K žiadosti sa musí priložiť písomný dôkaz o rodinnom vzťahu a o splnení ustanovených podmienok. Žiadosť musí byť posúdená do deviatich mesiacov od podania.
 • Od príslušnej osoby sa môže požadovať, aby mala ubytovanie, ktoré spĺňa všeobecné bezpečnostné a zdravotné predpisy, aby mala zdravotné poistenie a stabilný príjem dostatočný na to, aby uživila seba a svojich rodinných príslušníkov. Ďalej sa od nej môže požadovať, aby dodržiavala integračné opatrenia podľa vnútroštátneho práva a tiež aby sa v danej krajine EÚ zdržiavala po určitú dobu (najviac 2 roky) pred tým, než sa k nej rodinní príslušníci pripoja.
 • Rodinnému príslušníkovi môže byť zamietnutý vstup alebo pobyt z dôvodov verejného poriadku, bezpečnosti štátu alebo verejného zdravia. Platí to aj v prípade podvodu (sfalšovanie dokladov, účelové manželstvo atď.). Tie isté dôvody môžu oprávňovať k odobratiu alebo odmietnutiu obnovenia povolenia na pobyt, ktoré už bolo udelené.
 • Osoby, ktorým bolo povolenie zamietnuté, odobraté alebo nebolo obnovené, musia mať právo vzniesť právnu námietku.
 • Pokiaľ ide o zlúčenie rodiny utečencov, krajiny EÚ nemôžu ukladať podmienky týkajúce sa minimálnej dĺžky pobytu na území pred tým, než sa k nim rodinní príslušníci pripoja. Sú tiež vyňatí z povinnosti splniť uvedené podmienky týkajúce sa ubytovania, zdravotného poistenia a príjmov, ak je žiadosť o zlúčenie rodiny podaná do troch mesiacov od udelenia postavenia utečenca.

Práva rodinných príslušníkov

 • Rodinní príslušníci cudzieho štátneho príslušníka majú nárok na povolenie na pobyt s rovnakou dobou platnosti, ako je doba platnosti povolenia na pobyt osoby, ku ktorej sa pripojili, a to za rovnakých podmienok, majú nárok na prístup k vzdelaniu, zamestnaniu a odbornej príprave na povolanie.
 • Po piatich rokoch pobytu (najneskôr) majú manželský partner alebo nezosobášený partner a deti, ktoré dosiahli plnoletosť, nárok na samostatné povolenie na pobyt.
 • Podmienky týkajúce sa udelenia a doby platnosti samostatného povolenia na pobyt sú ustanovené vnútroštátnym právom. Krajiny EÚ môžu obmedziť udelenie samostatného povolenia na pobyt manželskému partnerovi alebo nezosobášenému partnerovi v prípade rozpadu rodinného vzťahu.

Usmernenie k uplatňovaniu smernice

V roku 2014 vydala Európska komisia pre krajiny EÚ usmernenie k uplatňovaniu smernice.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 3. októbra 2003 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 3. októbra 2005.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny (Ú. v. EÚ L 251, 3.10.2003, s. 12 – 18)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o usmernení k uplatňovaniu smernice 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny [COM(2014) 210 final z 3. apríla 2014]

Zelená kniha o práve na zlúčenie rodiny štátnych príslušníkov tretích krajín žijúcich na území Európskej únie (Smernica 2003/86/ES) [KOM(2011) 735 v konečnom znení z 15. novembra 2011]

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o uplatňovaní smernice Rady 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny [KOM(2008) 610 v konečnom znení z 8. októbra 2008]

Posledná aktualizácia 05.06.2018(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).

Top