EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vzájomná pomoc v trestných veciach medzi krajinami EÚ

Vzájomná pomoc v trestných veciach medzi krajinami EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi krajinami EÚ

Akt Rady potvrdzujúci Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi krajinami EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO DOHOVORU A AKTU?

Dohovor má podporiť a uľahčiť vzájomnú pomoc medzi justičnými, policajnými a colnými orgánmi v trestných veciach a zvýšiť rýchlosť a účinnosť justičnej spolupráce. Je doplnením Dohovoru Rady Európy o vzájomnej pomoci v trestných veciach z roku 1959 a protokolu k nemu z roku 1978.

Aktom sa dohovor schvaľuje v mene .

HLAVNÉ BODY

Žiadosti o vzájomnú pomoc

 • Žiadosti musia mať písomnú formu a zasielajú ich a vybavujú priamo vnútroštátne justičné orgány.
 • Žiadosti o dočasné odovzdanie alebo prevoz osôb vo väzbe a o zaslanie informácií z registrov trestov sa musia zasielať prostredníctvom ústredných orgánov krajín EÚ.
 • V naliehavých prípadoch sa žiadosti môžu zasielať prostredníctvom Interpolu alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek orgánu príslušného podľa pravidiel zavedených podľa Zmluvy o Európskej únii.
 • Krajina EÚ, ktorá bola požiadaná o poskytnutie vzájomnej pomoci (dožiadaná krajina), musí dodržať náležitosti a postupy, ktoré uviedla krajina EÚ, ktorá žiadosť predložila (dožadujúca krajina), a musí žiadosť vybaviť čo najskôr, pričom podľa možnosti plne zohľadní uvedené lehoty.
 • Procesné písomnosti určené osobám, ktoré sa nachádzajú v inej krajine EÚ, musia krajiny EÚ zasielať poštou priamo týmto osobám, avšak v niektorých prípadoch možno písomnosti zaslať prostredníctvom príslušných orgánov dožiadanej krajiny.
 • Justičný orgán alebo ústredný orgán v jednej krajine EÚ môže priamo kontaktovať policajný alebo colný orgán v inej krajine EÚ alebo, v súvislosti so žiadosťami o vzájomnú pomoc týkajúcu sa konaní, správny orgán v inej krajine EÚ. Krajiny môžu uplatňovanie tejto doložky odmietnuť, alebo ju môžu uplatňovať len za určitých podmienok.
 • Krajiny EÚ sa môžu spontánne deliť o informácie týkajúce sa trestných činov a správnych porušení, za potrestanie alebo vybavenie ktorých je zodpovedný prijímajúci orgán.

Osobitné formy vzájomnej pomoci

 • Ukradnuté predmety nájdené v inej krajine EÚ majú byť poskytnuté dožadujúcej krajine, aby mohli byť vrátené majiteľom.
 • Osoba vo väzbe na území dožadujúcej krajiny môže byť so súhlasom orgánov dočasne odovzdaná do krajiny, v ktorej sa má vykonať vyšetrovací úkon. Ak to jedna z krajín vyžaduje, musí sa pred odovzdaním poskytnúť súhlas dotknutej osoby.
 • Justičné orgány druhej krajiny môžu svedka alebo znalca vypočuť formou videokonferencie, ak to nie je v rozpore so základnými zásadami dožiadanej krajiny a ak s tým všetky dotknuté strany súhlasia.
 • Kontrolované dodávky* sa môžu povoliť na území inej krajiny EÚ v rámci vyšetrovania extradičných trestných činov. Musia ich riadiť a monitorovať orgány dožiadanej krajiny.
 • Dve alebo viaceré krajiny môžu vytvoriť spoločný vyšetrovací tím na špecifické účely a na obmedzenú dobu na základe spoločnej vzájomnej dohody. Činnosť tímu koordinuje a vedie zástupca z krajiny, v ktorej tím pôsobí.
 • Vyšetrovacie úkony môžu vykonávať aj agenti vystupujúci utajene alebo pod legendou, pokiaľ dodržiavajú príslušné vnútroštátne právne predpisy a postupy.

Odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky

 • Telekomunikačná prevádzka sa môže odpočúvať, ak o to požiada príslušný orgán inej krajiny EÚ, ktorý je na jej odpočúvanie vo svojej krajine EÚ určený.
 • Komunikácia sa môže odpočúvať a priamo prenášať dožadujúcej krajine, alebo zaznamenávať pre neskorší prenos.
 • Odpočúvanie sa tiež môže vykonávať v krajine EÚ, v ktorej sa nachádza pozemné družicové zariadenie. Ak technická pomoc tejto krajiny nie je potrebná, odpočúvanie vykonávajú poskytovatelia služieb v dožadujúcej krajine. Ak sa odpočúvanie uskutočňuje v konkrétnej krajine preto, že sa v nej odpočúvaná osoba nachádza, avšak nie je potrebná žiadna technická pomoc, má krajina, ktorá odpočúvanie vykonáva, informovať o svojom postupe druhú krajinu.

Osobitné pravidlá pre určité krajiny EÚ

Osobitné pravidlá sa vzťahujú na:

 • Írsko a Spojené kráľovstvo (1) (zasielanie žiadostí o pomoc),
 • Luxembursko (ochrana osobných údajov) a
 • Nórsko a Island (pravidlá spojené so schengenskými pravidlami a nadobudnutie účinnosti dohovoru).

ODKEDY SA AKT A DOHOVOR UPLATŇUJÚ?

Dohovor nadobudol účinnosť 23. augusta 2005.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Kontrolované dodávky: technika, pri ktorej sa dovolí, aby nelegálne alebo podozrivé zásielky drog alebo látok, ktorými sú nahradené, opustili územie jednej alebo viacerých krajín, prešli cezeň alebo naň vstúpili s vedomím a pod dohľadom príslušných orgánov týchto krajín, s cieľom identifikovať osoby podieľajúce sa na páchaní trestných činov.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii – Vyhlásenie Rady k článku 10 ods. 9 – Vyhlásenie Spojeného kráľovstva (1) k článku 20 (Ú. v. ES C 197, 12.7.2000, s. 3 – 23)

Akt Rady z 29. mája 2000 potvrdzujúci v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie (Ú. v. ES C 197, 12.7.2000, s. 1 – 2)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Protokol k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. ES C 326, 21.11.2001, s. 2 – 8)

Oznámenie generálneho tajomníka Európskej únie podľa článku 30 ods. 2 Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaného Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. ES C 197, 12.7.2000, s. 24)

Posledná aktualizácia 10.09.2018(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).

Top