EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dohovor proti korupcii verejných činiteľov

Dohovor proti korupcii verejných činiteľov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Dohovor o boji proti korupcii úradníkov EÚ alebo úradníkov krajín EÚ

Akt Rady, ktorým sa vypracúva Dohovor o boji proti korupcii úradníkov EÚ alebo úradníkov krajín EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO DOHOVORU A AKTU?

 • Dohovor:
  • má za cieľ zabezpečiť, že každá krajina EÚ prijme potrebné opatrenia na kriminalizáciu korupcie verejných úradníkov*,
  • je navrhnutý v záujme boja proti korupcii európskych úradníkov* alebo vnútroštátnych úradníkov* krajín a na posilnenie justičnej spolupráce v tomto boji medzi krajinami EÚ.
 • Akt označuje dohodu Rady o vypracovaní dohovoru.

HLAVNÉ BODY

 • Podľa dohovoru musí každá krajina EÚ prijať potrebné opatrenia na kriminalizáciu aktívnej*pasívnej korupcie* verejných úradníkov. Účasť na niektorej z týchto foriem korupcie a návod naň sú predmetom dohovoru.
 • Sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Krajiny EÚ navyše musia zabezpečiť, aby vedúci pracovníci obchodných organizácií alebo akékoľvek osoby, ktoré majú právomoc prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kontrolu v rámci obchodnej organizácie, boli vyhlásené za trestne zodpovedné v prípadoch aktívnej korupcie im podriadených osôb, ktoré konajú v mene uvedenej obchodnej organizácie.
 • Každá krajina EÚ musí založiť svoju súdnu právomoc v prípade trestných činov v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z tohto dohovoru, ak:
  • je trestný čin spáchaný úplne alebo čiastočne na jeho území,
  • páchateľ je jedným z jeho štátnych príslušníkov alebo jedným z jeho úradníkov,
  • trestný čin je spáchaný proti európskemu alebo vnútroštátnemu úradníkovi alebo proti členovi z inštitúcií EÚ, ktorý je súčasne jedným z jeho štátnych príslušníkov,
  • páchateľ je európsky úradník pracujúci pre inštitúciu EÚ, agentúru alebo orgán, ktorý má svoje ústredie v predmetnej krajine EÚ.
 • Ak sa akýkoľvek postup týkajúci sa trestného činu ustanoveného v súlade so záväzkami, ktoré vyplývajú z dohovoru, týka prinajmenšom dvoch krajín EÚ, tak tieto krajiny musia spolupracovať pri vyšetrovaní, trestnom stíhaní a vykonávaní uloženej sankcie.
 • Krajiny EÚ musia uplatňovať zásadu, podľa ktorej nemožno viesť súdne konanie dvakrát za ten istý trestný čin (známu aj ako zásada ne bis in idem), možné sú však výnimky z tejto zásady.
 • Krajiny EÚ môžu prijímať vnútroštátne právne ustanovenia, ktoré siahajú nad rámec povinností, vyplývajúcich z tohto dohovoru.
 • V prípade sporu medzi krajinami EÚ vo veci výkladu alebo uplatňovania tohto dohovoru a bez spoločného riešenia, ho musí preskúmať Rada, ako sa uvádza v hlave IV Zmluvy o Európskej únii. Ak Rada nenájde riešenie v priebehu šiestich mesiacov, danú záležitosť môže jedna zo strán sporu odovzdať Súdnemu dvoru Európskej únie. Súdny dvor má právomoc aj v sporoch medzi krajinou EÚ a Európskou komisiou.

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI

Dohovor nadobudol účinnosť 28. septembra 2005 a pristúpili k nemu všetky krajiny EÚ.

KONTEXT

Kriminalizáciou aktívnej a pasívnej korupcie sa v posledných dvoch desaťročiach zaoberalo niekoľko medzinárodných a európskych nástrojov.

Medzinárodná úroveň

Európska úroveň

 • Trestnoprávny dohovor o korupcii Rady Európy (v platnosti od roku 2002) je ďalší ambiciózny nástroj zameraný na koordinovanú kriminalizáciu korupčných praktík. Zabezpečuje aj doplnkové opatrenia v oblasti trestného práva a zlepšuje medzinárodnú spoluprácu pri trestné stíhaní trestných činov korupcie.

Poznámka: Hoci väčšina jednotlivých krajín EÚ je zmluvnou stranou posledných uvedených dohovorov (Dohovor o boji proti úplatkárstvu zahraničných štátnych úradníkov v rámci medzinárodných obchodných transakcií a Trestnoprávny dohovor o korupcii), EÚ sama osebe nie je zmluvnou stranou.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Verejný úradník: akýkoľvek európsky alebo vnútroštátny verejný činiteľ vrátane akéhokoľvek zamestnanca vnútroštátnej verejnej správy krajiny EÚ.
Európsky úradník: akákoľvek osoba, ktorá je úradníkom alebo iným zmluvným zamestnancom v zmysle Služobného poriadku úradníkov EÚ, ako aj osoba, ktorú do EÚ vyslala krajina EÚ alebo akýkoľvek verejný či súkromný subjekt a ktorá vykonáva funkcie rovnocenné s funkciami, ktoré vykonávajú úradníci EÚ alebo iní zamestnanci.
Vnútroštátny úradník: úradníka alebo verejného činiteľa, ako sa vymedzuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch krajiny EÚ, v ktorej daná osoba vykonáva túto funkciu na účely uplatnenia trestného práva daného danej krajiny EÚ.
Aktívna korupcia: úmyselný čin kohokoľvek, kto sľúbi alebo poskytne, priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, výhodu akéhokoľvek druhu úradníka pre neho samého alebo pre tretiu osobu za to, že pri výkone svojich funkcií koná v rozpore so svojimi úradnými povinnosťami alebo že sa zdrží konania pri výkone svojich úradných povinností.
Pasívna korupcia: úmyselný čin úradníka, ktorý priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa žiada alebo prijme výhody akéhokoľvek druhu pre seba alebo pre tretiu osobu, alebo prijme sľub takejto výhody za to, že pri výkone svojich funkcií koná v rozpore so svojimi úradnými povinnosťami alebo že sa zdrží konania pri výkone svojich úradných povinností.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Dohovor o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie vypracovaný na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 2 – 11)

Akt Rady z 26. mája 1997, ktorým sa na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii vypracúva Dohovor o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1 – 71)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29 – 41)

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/63 z 15. januára 2016 o pristúpení Chorvátska k Dohovoru vypracovanému na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 14, 21.1.2016, s. 23 – 24)

Rozhodnutie Rady 2008/801/ES z 25. septembra 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2008, s. 1 – 110)

Rozhodnutie Rady 2007/751/ES z 8. novembra 2007 o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru vypracovanému na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 34 – 35)

Rozhodnutie Rady 2003/642/SVV z 22. júla 2003, o uplatňovaní Dohovoru o boji proti korupcii týkajúcej sa úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie na Gibraltár (Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 27)

Rámcové rozhodnutie Rady 2002/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54 – 56)

Dôvodová správa k Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (Text schválený Radou 3. decembra 1998) (Ú. v. ES C 391, 15.12.1998, s. 1 – 12)

Akt Rady z 27. septembra 1996, ktorým sa vyhotoví protokol k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 313, 23.10.1996, s. 1 – 10)

Akt Rady z 26. júla 1995, ktorým sa vyhotoví Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48 – 57)

Posledná aktualizácia 08.03.2019

Top